Rezultatele elevilor de la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” la Evaluarea Naţională 2013

Prezentăm în cele ce urmează rezultatele la Evaluarea Naţională, în ordinea Limba Română, Matematică, MEDIE GENERALĂ:

 

 

 

ALEXANDRESCU V BOGDAN IOAN                 8,00        7,90         7,95
ANGHELOIU RAZVAN CONSTANTIN             6,75        7,70        7,22
ARMEGIOIU VASILICA ADELINA                  7,20         7,70        7,45
AVRAMOIU DANIELA ANA MARIA              7,80         8,20         8,00
BALASOIU ION IRINEL                                        6,50          5,00        5,75
BIRA ROBERT DANIEL                                         6,55           5,00        5,77
BITAN CARMINA                                                   6,40           5,40         5,90
BRATILOVEANU DANIELA-TEODORA         6,55           6,70        6,62
BRINZAN LAURENTIU-GABRIEL                       ABSENT
BURLAN LUIGI ANDREI                                      6,30          5,75         6,02
CARAGEA CONSTANTIN ADRIAN                  8,80           7,90         8,35
CISMAȘU GHEORGHE LAURENTIU                8,00          8,70          8,35
CISMAȘU RALUCA CRISTINA                           9,60          8,20           8,90
COPOTOIU GHEORGHE GABRIEL                     9,30          8,40           8,85
CRETAN IONELA CRISTINA                               9,40          6,70          8,05
CRIVAC-TOPIRDEA DENISA                              7,20          8,10            7,65
CUCU NICOLAE PETRISOR                                  6,60          4,20            5,40
DANEȚ ALEXANDRU TINEL                              8,40           8,00            8,20
DRAGA ELENA EVELINA                                   8,20            6,05            7,12
ENASEL ION ILIE                                                   8,80            8,50            8,65
FIROIU ION DUMITRU                                        7,40           5,50             6,45
FIROIU PAULA FLORENTINA                          7,20         4,35               5,77
GAVANESCU DORU VASILE                              5,30          5,00               5,15
GIUGELEA TABITA                                                6,10           5,20              5,65
GOMOTIRCEANU IONELA LAVINIA              8,20          6,30               7,25
GRECU IONEL ALEXANDRU                                9,40         6,95               8,17
GURAN ION GABRIEL                                            8,90          7,25             8,07
HALASZ RALUCA MARIA                                   7,85           7,00             7,42
HOSTINA IRINEL DANIEL                                   6,60           5,75             6,17
LAZAROIU ION DANIEL                                       8,40          6,50             7,45
MALAESCU DUMITRU ADRIAN                        7,65           6,50             7,07
MALAESCU PANTELIMON VASILE TRAIAN 6,85          5,45             6,15
MARINESCU ION ADRIAN                                     9,30          8,20             8,75
MILITARU RAUL OCTAVIAN                                7,20         5,45              6,32
MIRCEA FLORIN ALEXANDRU                             7,00          5,50             6,25
MOGOȘ MIHAELA GEORGIANA                           8,90           7,70            8,30
MUNTEANU GHEORGHE ROBERT                        6,00          5,50             5,75
MUSCHICIU ANDREEA MIHAELA                       8,45           7,30             7,87
NEDELCU VASILICA DENISA                                9,30           5,25              7,27
NEGREA ELISABETA DORINELA                          8,40            6,00            7,20
NEGRILA FLORIN VASILE                                      7,00           5,25               6,12
PANAIT ION LEONARD                                            5,00            5,00              5,00
PETRESCU DANIEL ANDREI                                  8,40            7,20               7,80
PIRAIIANU IONUT CONSTANTIN                      6,60             5,10               5,85
POPESCU IONELA ADELINA                                  9,50             8,70              9,10
PREDESCU CLAUDIU ADRIAN                              8,20             5,70               6,95
RADU DRAGOS PAVEL                                              8,15             7,75               7,95
RADULESCU TEODORA ALEXANDRA                 7,60            5,10                6,35
RATA CORNEL IRINEL                                               5,55            7,70                6,62
SAMFIROIU REMUS CATALIN                               8,05            7,70                 7,87
SAMOILA SILVIU CONSTANTIN                           8,70            7,00                 7,85
SARAGEA CONSTANTIN ANDREI                         6,30             5,60                 5,95
SARAPATIN IONUT MIREL                                      4,00            5,00                 4,50
SAUCA MARIUS DORIAN                                          6,60             5,70                 6,15
SCHEAU ANDREEA ORIANA                                    8,80             5,70                 7,25
SPATARU CATALIN VASILE                                    6,70             5,35                  6,02
STANCELE PETRE AUREL                                          7,60             6,80                  7,20
STOLOJANU CONSTANTIN                                         7,95             7,00                  7,4
STRINU DUMITRU VALENTIN                                 5,70             5,45                 5,57
STROE OCTAVIAN DANIEL                                        9,00            6,20                 7,60
STROIE ROMEO ARNOLD                                             5,00            5,00                 5,00
TABANESCU EDUARD EUGEN                                   8,90            7,00                7,95
TANASOIU ANDREEA                                                   8,70             5,65                  7,17
TANTAN IONUT ANDREI                                             9,00            5,40                  7,20
TOANTA CLAUDIU ALEXANDRU                             8,80             6,95                    7,87
TROHONEL ELENA MARIA GAVIOTA                     8,60             5,40               7,00
TUDORESCU IONUT FLORIN                                      6,45                5,00               5,72
UDRISTIOIU ANA ANDREEA                                      9,60              5,50               7,55
ULARU FLORIN VASILE                                               6,90               5,90               6,40
VERBUNCU VASILE DAMIAN                                      7,30             5,25                6,27
VLADUT ANDREI CRISTIAN                                        7,15              5,00              6,07
VOICA SILVIU LUCIAN                                                 8,65               6,00               7,32

Publicitate

72 de elevi de la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru susţin Evaluarea Naţională

 

Evaluarea Nationala se desfăşoara, anual, într-o singură sesiune, anul acesta în 25 şi 27 iunie 2013. Subiectele sunt elaborate in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare si permit rezolvarea in 120 de minute. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a pregătit acest examen  într-o şedinţă specială desfăşurată duminică, 24 iunie 2013.

 

Potrivit Metodologiei, la sustinerea examenelor, elevii sunt asezati câte unul în bancă, în ordine alfabetica, pe clase. Pe uşa fiecărei săli de examen este afişată lista nominală cu elevii repartizaţi în acea sală. Daca elevii intră în sală cu materiale ajutătoare sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare sunt eliminaţi din examen şi li se acordă nota 1 la proba respectivă, indiferent dacă au copiat sau nu.


Examenele din cadrul Evaluării Naţionale încep la ora 9:00, când se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine proba. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu, cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sala, de doi profesori de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba.

Fiecare elev primeşte o  hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează lizibil celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul tipizatului este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenţii din săli au verificat completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.

Colţurile lucrărilor sunt lipite numai după ce elevii au început să scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atâtea  tipizate şi ciorne marcate cu ştampila şcolii câte le sunt necesare. Aceştia completează, pe fiecare dintre  tipizate utilizate, datele personale, în colţul care urmează să fie lipit.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine Evaluarea Naţională în sesiunea respectivă. In cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău şi solicita părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de clasa. În aceasta situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să folosească instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul şi se folosesc numai colile distribuite de către asistenţi.

Elevii care vor să corecteze o greşeală taie fiecare rand din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectări numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere – doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

În timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, asistenţilor le este interzis să le dea elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor, să discute între ei şi să rezolve subiectele. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei.

După ce îşi încheie lucrările, elevii numerotează foile sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, elevii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se afla, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sala pana la predarea ultimei lucrări.

În cazul în care un elev refuză să predea lucrarea scrisă, atunci el va fi eliminat din examen. Candidaţii aflaţi în această situaţie vor lua nota 1 la lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la probele următoare, vor fi menţionaţi în lista finală ca „eliminaţi” şi nu li se va incheia media la Evaluarea Naţională.

Corectarea lucrărilor se face pe baza baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scară 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire, si o trece pe lucrare.

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează si se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alti doi profesori evaluatori, stabiliţi de preşedintele comisiei, iar nota acordată de aceştia va fi nota finală.

Metodologia precizeaza ca elevii surprinsi având asupra lor manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind în timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepseşte în acelasi mod.

Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru a marcat ZIUA EROILOR

Zeci de elevi de la Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru au participat la manifestările dedicate ZILEI EROILOR din comuna Băleşti. Festivităţile au fost organizate de Primăria şi Consiliul Local Băleşti şi Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru. La manifestări au participat primarul comunei, ing. aristică Paicu şi directorul şcolii, prof. Cornel Şomâcu.

Din cuvântul ţinut de primarul Aristică Paicu reţinem: “În fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Paşti, românii sărbătoresc Înălţarea Domnului. Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor. În această zi de sărbătoare naţională a poporului român, la orele 12.00, în toate lăcaşele de cult se vor trage clopotele, iar în instituţiile publice şi unităţile de învăţământ se va păstra un moment de reculegere.
Este ziua eroilor din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. Slujbe de pomenire vor fi oficiate sau deja s-au desfăşurat după Sfânta Liturghie şi la cimitirele, troiţele şi monumentele dedicate cinstirii eroilor neamului.
Nicolae Iorga spunea: “neamul este etern pentru cultul eroilor. Eroii sunt cei dragi nouă. Nu există nici o casă, nici o familie din Romania, din păcate, care să nu fi avut eroi, oameni căzuţi pe câmpurile de luptă de-a lungul istoriei. Ei au luptat pentru apărarea pământului, pentru apărarea fiinţei naţionale, pentru apărarea religiei… Ei şi-au dat viaţa pentru ca noi să putem fi liberi. În al doilea rând, sunt cinstiţi pentru că sunt ai noştri”.
Să nu uităm faptul ca anumite persoane s-au sacrificat pentru ca noi să avem o viaţă mai bună. În ciuda faptului că în România nu avem un nivel de trai asemănător ţărilor europene, ROMÂNII au contribuit la descoperirea celor mai importante lucruri : STILOUL ( Petrache Poenaru ), CIBERNETICA ( Stefan Odobleja), INSULINA ( Nicolae Paulescu ) şi multe alte lucruri. Nu trebuie să ne fie ruşine că suntem ROMÂNI şi trebuie să apreciem faptul ca cineva a muncit ca nouă să ne fie bine.
Un gest frumos ar fi sa mergem in toate localităţile Gorjului şi să căutăm monumente ridicate in cinstea Eroilor Neamului, să aprindem o lumânare şi să punem floare in cinstea celor ce au murit pe FRONT pentru libertatea pe care noi o avem astăzi.
Comuna Băleşti are sute de eroi pe care îi preţuim în fiecare an prin aceste festivităţi şi prin faptul că nu uităm pe cei care s-au remarcat în trecut. Pilda lor creşte viitoarele generaţii!”.

PROGRAM
ZIUA EROILOR 13 iunie 2013

Ora 9.15. Monumentul Eroilor Găvăneşti
-discurs dedicat eroilor prezentat de primarul Comunei
Băleşti, ing. Aristică Paicu
-Intonarea Imnului Eroilor de către corul
Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru
-Depunerea de coroane de flori de către
primarul comunei Băleşti, ing. Aristică Paicu şi
elevi membrii ai Cercului de Istorie

Ora 9.35 Monumentul Eroilor Stolojani
-discurs dedicat eroilor prezentat de primarul Comunei
Băleşti, ing. Aristică Paicu
-Intonarea Imnului Eroilor de către corul
Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru
-Depunerea de coroane de flori de către
primarul comunei Băleşti, ing. Aristică Paicu şi
elevi membrii ai Cercului de Istorie
Ora 10.00 Monumentul Eroilor Tămăşeşti
-discurs dedicat eroilor prezentat de primarul Comunei
Băleşti, ing. Aristică Paicu
-Intonarea Imnului Eroilor de către corul
Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru
-Depunerea de coroane de flori de către
primarul comunei Băleşti, ing. Aristică Paicu şi
elevi membrii ai Cercului de Istorie

Ora 10.30 Monumentul Eroilor Ceauru
-discurs dedicat eroilor prezentat de primarul Comunei
Băleşti, ing. Aristică Paicu

-Intonarea Imnului Eroilor de către corul
Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru
-Depunerea de coroane de flori de către
primarul comunei Băleşti, ing. Aristică Paicu şi
elevi membrii ai Cercului de IstorieIMG_1583IMG_1663IMG_1644

Ora 11.00. Troiţa dedicată eroilor la Cimitirul Băleşti
-Intonarea Imnului Eroilor de către corul
Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru
-Depunerea de coroane de flori de către
primarul comunei Băleşti, ing. Aristică Paicu şi
elevi membrii ai Cercului de Istorie

Donaţie de carte la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru

Campania DIMSOFT  a adus 500 de cărţi de literatură românăSc Ceauru

Caravana DIM SOFT AI PARTE DE CARTE se află timp de două zile în judeţul Gorj. Patru şcoli şi Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” au primit circa 5000 de cărţi dintre cele mai necesare procesului instructiv educativ. Şcolile implicate: Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Şcoala Gimnazială “Ion Grigoroiu” Leleşti, Şcolile Gimnaziale Dăneşti şi Sâmbotin.

Compania DIM SOFT donează peste 20.000 de cărţi către 24 de biblioteci şcolare şi publice din judeţele: Hunedoara, Gorj, Vaslui, Tulcea şi Bucureşti, în cadrul Caravanei AI PARTE DE CARTE. Desfăşurată pe parcursul lunilor iunie şi iulie Caravana AI PARTE DE CARTE îşi propune să îmbogăţească fondul de carte din bibliotecile publice din România şi să sprijine accesul la cultură şi educaţie al elevilor din zonele defavorizate, cu precădere rurale.

Prin intermediul Caravanei AI PARTE DE CARTE, cărţi de literatură, istorie şi cultură scrise de autori români celebri precum Mihail Sadoveanu (Fraţii Jderi), Ionel Teodoreanu (La Medeleni), Ion Luca Caragiale (Teatru), Zaharia Stancu (?atra), Marin Preda (Întâlnirea dintre pământuri), Eugen Barbu (Principele) vor completa fondul insuficient de carte din biblioteci şcolare şi publice din România.

Lansarea oficială a campaniei a avut loc, potrivit AGERPRES, la 5 iunie, la Biblioteca Naţională în prezenţa directorului general al DIM SOFT, Mircea Săndulescu, a directoarei generale a Bibliotecii Naţionale a României, Conferenţiar Universitar Dr. Elena Tirziman, alţi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ liceal şi universitar şi ai Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Invitaţi speciali au fost Profesor Universitar Dr. Mircea Regneală, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România, precum şi dna Victoria Stoian, reputat specialist în bibliologie desemnată Ambasador al Cărţii , în campania AI PARTE DE CARTE iniţiată de către DIM SOFT.

‘Donaţia de carte realizată de DIM SOFT prin intermediul caravanei AI PARTE DE CARTE reprezintă un generos şi util demers cultural, venind în întâmpinarea nevoii de ameliorare a accesului cititorilor la informaţie şi cultură, la formarea, dezvoltarea şi educaţia permanentă a membrilor comunităţilor locale. Analiza atentă a factorilor economici şi sociali, inspiraţia, nivelul de implicare şi, mai ales, profesionalismul echipei angajate în acest proiect au permis identificarea corectă a zonelor defavorizate cultural şi informaţional şi, în mod firesc, orientarea cărţilor către bibliotecile publice şi şcolare care funcţionează în aceste zone. Sperăm ca acest proiect să genereze proiecte similare care să stimuleze edificarea, în România, unor practici şi comportamente specifice unei culturi a voluntariatului.’ a declarat Victoria Stoian, Ambasador al Cărţii.

Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru, din nou şcoală pilot pentru un proiect la nivel naţional

Proiectul “Formarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor în şcoli” implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în 40 de şcoli pilot din ţară se adresează şi la cinci şcoli din Gorj: Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru, Şcoala Gimnazială Padeş, Şcoala Gimnazială Bumbeşti Jiu, Liceul Tehnologic Tismana şi Liceul Tehnologic Baia de Fier. Cursurile au început în 8 iunie 2013 şi vor continua până în luna ianuarie 2014.

Proiectul „Formarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor în şcoli”Sc Ceauru a fost aprobat spre finanţare conform Contractului POSDRU/57/1.3/S/33894 și se derulează în parteneriat cu: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Gnosos Consult SRL, Asociația de Psihologie a Copilului și Adolescentului din România (APCAR), Asociaţia Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesii Asociate (ARPCAPA).
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul prescolar, primar și secundar inferior pentru a dezvolta abilitățile sociale, emoționale și de management comportamental ale copiilor în mediu școlar, prin formarea personalului
didactic din 40 de școli pilot şi crearea unei reţele de suport pentru prevenţia şi intervenţia timpurie în cazul dificultăţilor sociale, emoţionale și comportamentale ale copiilor şi elevilor în mediul şcolar.
Grupul țintă al proiectului are următoarea structură:
-2200 de cadre didactice/personal didactic (educatoare, învățători, institutori) din cele 40 de unități și instituții de învățământ preuniversitar din școlile pilot selectate.
– 48 de consilieri școlari din școlile pilot.
90 de facilitatori, câte 2 reprezentanți, din fiecare judet, ai unor instituții de învățământ preuniversitar abilitate în organizarea de cursuri de formare pentru personalul didactic.
Conform graficului de implementare a proiectului, în perioada mai – iunie 2013 se desfăşoară prima sesiune de formare față-în-față pentru cadrele didactice din şcolile pilot selectate din regiunile I Nord – Vest, II Nord – Est, IV Centru şi V Sud – Vest.
Programul de formare a cadrelor didactice ”MAGISTER EMOCOMP: promovarea stării de bine şi managementul emoţiilor şi al comportamentelor disfuncţionale în mediul educaţional ” a fost depus de Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj – Napoca, în calitate de furnizor şi a fost acreditat prin OMECTS nr. 4736/12.07.2012. Absolvenţii programului de formare vor fi certificaţi pentru 25 de credite profesionale transferabile.
La programul de formare din regiunea V Sud – Vest va participa întregul personal didactic încadrat în şcolile pilot selectate.
Prin proiect se va asigura consiliere şi asistenţă pentru cadrele didactice – atât de către consilierii școlari, formați în cadrul proiectului, cât și de către formatori, pe parcursul unor vizite de monitorizare efectuate în vederea aplicării în activitatea educativă curentă a competenţelor dezvoltate
prin programul de formare; de asemenea, se va asigura asistență pentru dezvoltarea şi implementarea în şcoli a unor proiecte educaţionale vizând promovarea stării de bine a copiilor. În cadrul acestor vizite, se vor organiza ateliere de lucru cu întregul personal din școlile pilot, în scopul sensibilizării acestora asupra nevoilor de formare a cadrelor didactice privind combaterea dificultăților sociale, emoționale și comportamentale pe care copiii le pot întampina în școli.