72 de elevi de la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru susţin Evaluarea Naţională

 

Evaluarea Nationala se desfăşoara, anual, într-o singură sesiune, anul acesta în 25 şi 27 iunie 2013. Subiectele sunt elaborate in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare si permit rezolvarea in 120 de minute. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a pregătit acest examen  într-o şedinţă specială desfăşurată duminică, 24 iunie 2013.

 

Potrivit Metodologiei, la sustinerea examenelor, elevii sunt asezati câte unul în bancă, în ordine alfabetica, pe clase. Pe uşa fiecărei săli de examen este afişată lista nominală cu elevii repartizaţi în acea sală. Daca elevii intră în sală cu materiale ajutătoare sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare sunt eliminaţi din examen şi li se acordă nota 1 la proba respectivă, indiferent dacă au copiat sau nu.


Examenele din cadrul Evaluării Naţionale încep la ora 9:00, când se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine proba. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu, cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sala, de doi profesori de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba.

Fiecare elev primeşte o  hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează lizibil celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul tipizatului este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenţii din săli au verificat completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.

Colţurile lucrărilor sunt lipite numai după ce elevii au început să scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atâtea  tipizate şi ciorne marcate cu ştampila şcolii câte le sunt necesare. Aceştia completează, pe fiecare dintre  tipizate utilizate, datele personale, în colţul care urmează să fie lipit.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine Evaluarea Naţională în sesiunea respectivă. In cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău şi solicita părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de clasa. În aceasta situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să folosească instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul şi se folosesc numai colile distribuite de către asistenţi.

Elevii care vor să corecteze o greşeală taie fiecare rand din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectări numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere – doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

În timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, asistenţilor le este interzis să le dea elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor, să discute între ei şi să rezolve subiectele. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei.

După ce îşi încheie lucrările, elevii numerotează foile sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, elevii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se afla, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sala pana la predarea ultimei lucrări.

În cazul în care un elev refuză să predea lucrarea scrisă, atunci el va fi eliminat din examen. Candidaţii aflaţi în această situaţie vor lua nota 1 la lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la probele următoare, vor fi menţionaţi în lista finală ca „eliminaţi” şi nu li se va incheia media la Evaluarea Naţională.

Corectarea lucrărilor se face pe baza baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scară 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire, si o trece pe lucrare.

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează si se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alti doi profesori evaluatori, stabiliţi de preşedintele comisiei, iar nota acordată de aceştia va fi nota finală.

Metodologia precizeaza ca elevii surprinsi având asupra lor manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind în timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepseşte în acelasi mod.

Publicitate