Peste 600 de elevi și preșcolari au început anul școlar la școlile din comuna Bălești

DSC00058 DSC00060 DSC00061 DSC00063 DSC00065 DSC00045 DSC00046 DSC00052 DSC00053 DSC00067 DSC00068 DSC00069 DSC00076 DSC00077 DSC00078 DSC00080 DSC00081 DSC00085

Anunțuri

Deschidere an școlar 2015-2016

 

 

 

DSCN3342Luni, 14 septembrie 2015,începe un nou an școlar. Ca în fiecare an, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” anunță trei festivități de deschidere corespunzătoare celor trei locații din comună:

-Structură Școala Gimnazială Bălești-  ora 8.30

-Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-ora 9.00

-Structură Școala Gimnazială Cornești-ora 10.00

Pe lângă elevi, cadre didactice și părinți, ne vor onora cu prezența:

-Primar  Aristică Paicu

-Viceprimar Cătălin Stolojanu

-Contabil șef Constantin Mălăescu

-Consilier local Ion Mălăescu

Ca o veste de ultimă oră pentru elevi, cadre didactice și părinți, noua structură aprobată de Ministerul Educatiei prevede că anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumand 175 de zile lucrătoare (cu 2 zile mai putin decât anul trecut). Semestrul I are 18 săptămâni de cursuri, iar semestrul al II-lea are 17 si jumătate.

Semestrul I
Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
Vacanta pentru copiii de la gradinita si din clasele pregatitoare – a IV-a: 31 octombrie – 8 noiembrie 2015
Vacanta de iarna: sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016 (fata de: 3 ianuarie 2016, varianta initiala)
Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016 (fata de: luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016)
Vacanta intersemestriala: sambata, 6 februarie 2016 – duminica, 14 februarie 2016 (fata de: sambata, 30 ianuarie 2016 – duminica, 7 februarie 2016)

Semestrul al II-lea
Cursuri: luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016 (fata de: luni, 8 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016)
Vacanta de primavara: sambata, 23 aprilie 2016 – marti, 3 mai 2016
Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016 (fata de: miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 17 iunie 2016)
Vacanta de vara: sambata, 25 iunie 2016 – duminica, 11 septembrie 2016 (fata de: sambata, 18 iunie 2016 – duminica, 4 septembrie 2016)

Săptămâna Școala Altfel rămâne in saptamana 18-22 aprilie 2016.

Director,

prof. Cornel Șomîcu

Portofoliul cadrului didactic

 

 

Serbare 3A. Proiectare / evidenţă/ evaluare

A.1. Proiectare:

 • Planificare anuală;
 • Proiectarea unităţilor de învăţare;
 • Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;
 • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;
 • Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;
 • Crearea de softuri educaţionale în specialitate.

A.2. Evidenţă:

 • Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;
 • Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri;
 • Rezultate la examene naţionale;
 • Rezultatele evaluării predictive;
 • Rezultatele evaluărilor periodice;
 • Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale;
 • Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;
 • Evidenta elevilor capabili de performanta ;
 • Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;
 • Orarul săptămânal si al pregatirilor suplimentare;
 • Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);
 • Fişa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual.

A.3. Instrumente de evaluare şi notare:

 • Chestionare;
 • Tipuri diferite de itemi de evaluare;
 • Grile;
 • Teste, etc.

A.4. Resurse materiale proprii:

 • Cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste, etc.;
 • Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete, video, casete audio, folii retroproiector, etc.;
 • Atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate.

A.5. Documente curriculare necesare:

 • Programe şcolare ;
 • Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;
 • Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (M.E.C.T.S., I.S.J.);
 • Programele pentru examenele naţionale;
 • Subiectele pentru examene naţionale.

A.6. Activitati extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii:

 • Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;
 • Excursii, drumeţii;
 • Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.

B. Dezvoltare profesională şi  carieră

B.1. Perfecţionare metodică:

 • Definitivat, grade didactice, doctorat ;
 • Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;
 • Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;
 • Participare cu referate la cercurile pedagogice ;
 • Cercetare ştiinţifică.

B.2. Activitate publicistică:

 • Articole în diverse publicaţii;
 • Cărţi în domeniul educaţional;
 • Caiete metodice / ghiduri metodologice

B.3. Documente privind calitatea de:

 • Mentor;
 • Tutore;
 • Formator local/ judeţean/ naţional;
 • Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale;
 • Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale;
 • Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;
 • Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./M.E.C.T.S. (contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)
 • Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate;
 • Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate;
 • Evaluator manuale;
 • Membru în comisii ştiinţifice.

B.4. Participarea la proiecte şi parteneriate:

 • Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale;
 • Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional;
 • Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./M.E.C.T.S.;
 • Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;
 • Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;
 • Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.

B.5. Premii şi recompense:

 • Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.C.T.S./Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii centrale;
 • Salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;
 • Diplome acordate la nivel local şi judeţean.
Anunțuri

Lista documentelor manageriale pentru vizita ARACIP

DSC00111
 1. MAPA DIRECTORULUI

PROIECTARE

 • Proiect de Dezvoltare Instituţională/Plan de Acţiune al Şcolii;
 • Planul managerial anual / planuri manageriale semestriale;
 • Planuri operaţionale pe problematica identificată (grupuri ţintă, rezultate aşteptate);

EVALUARE

 • Rapoarte de analiză semestrială / anuală;
 • Statistici comparative pe ani;
 • Asistenţă la oră (fişe),raport sintetic al asistenţelor realizate;
 1. MAPE – DOMENII MANAGERIALE

CURRICULUM

 • Oferta educaţională a şcolii;
 • Pliantul şcolii;
 • CDȘ – analize comparative pe cel puţin 2 ani;
 • CDȘ – procedură de realizare a ofertei curriculare;
 • Mapele comisiilor metodice –planuri manageriale pe comisii –atenţie la corelarea acestora cu planul managerial anual al unităţii şcolare;
 • Graficul activităţilor extracurriculare;
 • Rapoarte ale comisiilor metodice pe componenta curriculum;
 1. RESURSE UMANE- CADRE DIDACTICE 
 • Încadrarea şcolii;
 • Repartizarea cadrelor didactice pe clase;
 • Curriculum la decizia şcolii – ore repartizate fiecărui cadru didactic;
 • Contracte de muncă, fişe de post, de evaluare pentru tot personalul şcolii;
 • Tabel calificative acordate cadrelor didactice pe ani şcolari
 • Situaţii privind recompense acordate – gradații de merit
 • Rapoarte privind formarea continuă  a cadrelor  didactice

ELEVI

 • Repartizarea elevilor pe clase (numeric);
 • Situaţii medicale / sociale deosebite;
 • Raportul elevi/profesor
 • Statistici examene naţionale (studiu comparativ pe ani);
 • Centralizare concursuri şcolare;
 • Pregătire suplimentară – grafic pe discipline;
 • Situaţia rezultatelor la învăţătură
 • Monitorizarea absolvenţilor;
 • Situaţia frecvenţei, abandon şcolar, măsuri disciplinare, note la purtare;
 • Burse – semestrial;
 • Alte programe finanţate la nivel național de care beneficiază elevii;
 1. RESURSE MATERIALE, FINANCIARE, ADMINISTRATIVE
 • Dotare minimală pe discipline;
 • Bugetul şcolii (resurse bugetare, extrabugetare, sponsorizări, donaţii)
 • Contracte sponsorizări, donaţii;
 • Autorizaţia de funcţionare;
 • Arhiva şcolii;
 • Dosar P.S.I,/protecţia muncii
 • Inventarul scolii;
 1. PARTENERIATE / PROGRAME / RELAŢIA CU COMUNITATEA
 • Mapa Consiliului consultativ al părinţilor (componenţa, date de identificare, procese verbale ale întâlnirilor;
 • Regulamentul de organizare internă al unităţii şcolare -R.O.I.
 • Mape proiecte sau parteneriate ale unităţii şcolare (protocol de parteneriat, proiectul parteneriatului, dovezi ale derulării activităţilor propuse, rapoarte sintetice realizate la sfârşitul colaborării,
 • Contracte de colaborare cu agenţii economici (specifice grupurilor şcolare);
 • Rapoarte evaluative cu privire la impactul proiectelor –programelor derulate la nivelul unității şcolare – studii de impact;
 1. COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIE
 • Colecţie documente de legislaţie specifică;
 • Comunicări şedinţe cu directorii – mapa comunicări, note de probleme;
 • Comunicare în organizaţie între compartimente (organigrama);
 • Proceduri privind comunicarea intra şi interinstituţională;
 • Documente consiliere etică și anticorupție
 1. CONSILII DE SPRIJIN

Conform cu regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor din învăţământul preuniversitar:

 • Consiliul de administraţie (componenţă, atribuţii membrii CA, tematică întâlniri, registru procese verbale);
 • Consiliul profesoral (componenţă, tematică întâlniri, registru procese verbale);
 • Consiliul profesorilor clasei (componenţă, tematică întâlniri, registru procese verbale);
 • Comisia paritară;
 • Alte comisii menţionate în ROFUIP
 1. DOCUMENTE SECRETARIAT

Conform cu regulamentul arhivare, păstrăm documentele:

 • Stat de funcţii;
 • Registru recensământ;
 • Documente şcolare curente (registre matricole, diplome, registre acte studii)
 • Registru intrări – ieşiri
 • Dosare personale cadre didactice,elevi
 • Alte documente necesare desfăşurării activităţii de secretariat –proceduri,evidenţe ale personalului şcolii, condici personal didactic şi auxiliar
 1. REPREZENTAREA ŞCOLII ÎN MASS- MEDIA

Consilier imagine

 • Pliantul şcolii;
 • Carte de onoare;
 • Mapa cu documentaţia care atestă reflectarea imaginii  şcolii în mass-media;
 1. FORMARE CONTINUĂ CADRE DIDACTICE

Responsabil formare continuă în şcoli

 • Analiza nevoilor de formare;
 • Monitorizarea formării continue (pe ani şcolari);
 • Cursuri organizate în şcoală;
 • Resurse potenţiale în scoală (formatori, beneficiari burse internaţionale);
 • Oferta de formare C.C.D. sau alţi ofertanţi;
 1. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
 • Regulament de organizare şi funcţionare;
 • Strategia şcolii privind evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară;
 • Registru procese-verbale;
 • Standarde de autorizare A.R.A.C.I.P;.
 • Standarde de acreditare şi evaluare periodică A.R.A.C.I.P;.
 • Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă A.R.A.C.I.P;
 • Ghid A.R.A.C.I.P.
 • Rapoarte de autoevaluare,de monitorizare internă,externă şi planurile de îmbunătăţire aferente;
 • Dosar dovezi
 • Dosar proceduri
 • Documentație SCMI
Anunțuri

Comisiile de lucru dintr-o unitate școlară în 2015-2016

 

DSC00030Comisiile se aprobă în Consiliul de administrație al unității și se numesc prin decizie

 • Comisia pentru curriculum – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia de ritmicitate a notării – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisii metodice – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia diriginților – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, OMECI 5132/2009
 • Comisia pentru examene de corigență/reexaminare/echivalare studii absolvite în străinătate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ordin corigență
 • Comisia de disciplină pentru elevi și personal– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014,( Codul muncii-pentru personal didactic, auxiliar, nedidactic), ROI
 • Comisia pentru programe de susţinere educaţională– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr. 87/2006, OUG nr. 75/2005, alte legi specifice asigurării calității
 • Comisia de inventariere– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 • Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia de recepţie bunuri– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 • Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului şi a abandonului școlar – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ROI
 • Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 • Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologiile de obținere a gr. Didactice, alte legi specifice
 • Comisiile pentru organizarea examenelor– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologiile de evaluare națională cls. II, IV; VI; VIII- an școlar 2014-2015, Metodologie bacalaureat –  an școlar 2014-2015
 • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ROI, Legea nr. 319/2006
 • Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Regulamentul actelor de studii nr. 5565/2011, alte regulamente de recunoaștere a studiilor absolvite în străinătate
 • Comisia pentru situaţii de urgenţă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr.319/2006, Codul Muncii, ROI
 • Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Codul Muncii
 • Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe şcoală– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. ROI
 • Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia pentru mentorat– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia de gestionare BDNE– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014 ,alte legi specifice
 • Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologii de concurs
 • Comisia pentru salarizare și mobilitate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Codul muncii,Legea nr. 63 privind încadrarea și salarizarea, Legea nr.283/2011,OUG. 103/2013, Metodologie mobilitate, alte legi specifice
 • Comisia internă de evaluare continuă (pentru învățământul special și special integrat) – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, legislație înv. special
 • Comisia pentru programe şi proiecte educative– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării și promovarea interculturalității – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr. 61/2013 și OUG nr. 137/2000, modificat în 2014
 • Comisia pentru control managerial intern – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, OMF nr.946/ 2005, republicat în 2012.

La nivelul unităților de învățământ se pot constitui și alte comisii, după necesități.

Anunțuri