Deschidere an școlar 2015-2016

 

 

 

DSCN3342Luni, 14 septembrie 2015,începe un nou an școlar. Ca în fiecare an, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” anunță trei festivități de deschidere corespunzătoare celor trei locații din comună:

-Structură Școala Gimnazială Bălești-  ora 8.30

-Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-ora 9.00

-Structură Școala Gimnazială Cornești-ora 10.00

Pe lângă elevi, cadre didactice și părinți, ne vor onora cu prezența:

-Primar  Aristică Paicu

-Viceprimar Cătălin Stolojanu

-Contabil șef Constantin Mălăescu

-Consilier local Ion Mălăescu

Ca o veste de ultimă oră pentru elevi, cadre didactice și părinți, noua structură aprobată de Ministerul Educatiei prevede că anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumand 175 de zile lucrătoare (cu 2 zile mai putin decât anul trecut). Semestrul I are 18 săptămâni de cursuri, iar semestrul al II-lea are 17 si jumătate.

Semestrul I
Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
Vacanta pentru copiii de la gradinita si din clasele pregatitoare – a IV-a: 31 octombrie – 8 noiembrie 2015
Vacanta de iarna: sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016 (fata de: 3 ianuarie 2016, varianta initiala)
Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016 (fata de: luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016)
Vacanta intersemestriala: sambata, 6 februarie 2016 – duminica, 14 februarie 2016 (fata de: sambata, 30 ianuarie 2016 – duminica, 7 februarie 2016)

Semestrul al II-lea
Cursuri: luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016 (fata de: luni, 8 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016)
Vacanta de primavara: sambata, 23 aprilie 2016 – marti, 3 mai 2016
Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016 (fata de: miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 17 iunie 2016)
Vacanta de vara: sambata, 25 iunie 2016 – duminica, 11 septembrie 2016 (fata de: sambata, 18 iunie 2016 – duminica, 4 septembrie 2016)

Săptămâna Școala Altfel rămâne in saptamana 18-22 aprilie 2016.

Director,

prof. Cornel Șomîcu

Portofoliul cadrului didactic

 

 

Serbare 3A. Proiectare / evidenţă/ evaluare

A.1. Proiectare:

 • Planificare anuală;
 • Proiectarea unităţilor de învăţare;
 • Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;
 • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;
 • Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;
 • Crearea de softuri educaţionale în specialitate.

A.2. Evidenţă:

 • Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;
 • Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri;
 • Rezultate la examene naţionale;
 • Rezultatele evaluării predictive;
 • Rezultatele evaluărilor periodice;
 • Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale;
 • Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;
 • Evidenta elevilor capabili de performanta ;
 • Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;
 • Orarul săptămânal si al pregatirilor suplimentare;
 • Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);
 • Fişa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual.

A.3. Instrumente de evaluare şi notare:

 • Chestionare;
 • Tipuri diferite de itemi de evaluare;
 • Grile;
 • Teste, etc.

A.4. Resurse materiale proprii:

 • Cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste, etc.;
 • Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete, video, casete audio, folii retroproiector, etc.;
 • Atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate.

A.5. Documente curriculare necesare:

 • Programe şcolare ;
 • Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;
 • Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (M.E.C.T.S., I.S.J.);
 • Programele pentru examenele naţionale;
 • Subiectele pentru examene naţionale.

A.6. Activitati extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii:

 • Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;
 • Excursii, drumeţii;
 • Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.

B. Dezvoltare profesională şi  carieră

B.1. Perfecţionare metodică:

 • Definitivat, grade didactice, doctorat ;
 • Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;
 • Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;
 • Participare cu referate la cercurile pedagogice ;
 • Cercetare ştiinţifică.

B.2. Activitate publicistică:

 • Articole în diverse publicaţii;
 • Cărţi în domeniul educaţional;
 • Caiete metodice / ghiduri metodologice

B.3. Documente privind calitatea de:

 • Mentor;
 • Tutore;
 • Formator local/ judeţean/ naţional;
 • Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale;
 • Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale;
 • Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;
 • Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./M.E.C.T.S. (contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)
 • Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate;
 • Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate;
 • Evaluator manuale;
 • Membru în comisii ştiinţifice.

B.4. Participarea la proiecte şi parteneriate:

 • Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale;
 • Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional;
 • Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./M.E.C.T.S.;
 • Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;
 • Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;
 • Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.

B.5. Premii şi recompense:

 • Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.C.T.S./Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii centrale;
 • Salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;
 • Diplome acordate la nivel local şi judeţean.

Lista documentelor manageriale pentru vizita ARACIP

DSC00111
 1. MAPA DIRECTORULUI

PROIECTARE

 • Proiect de Dezvoltare Instituţională/Plan de Acţiune al Şcolii;
 • Planul managerial anual / planuri manageriale semestriale;
 • Planuri operaţionale pe problematica identificată (grupuri ţintă, rezultate aşteptate);

EVALUARE

 • Rapoarte de analiză semestrială / anuală;
 • Statistici comparative pe ani;
 • Asistenţă la oră (fişe),raport sintetic al asistenţelor realizate;
 1. MAPE – DOMENII MANAGERIALE

CURRICULUM

 • Oferta educaţională a şcolii;
 • Pliantul şcolii;
 • CDȘ – analize comparative pe cel puţin 2 ani;
 • CDȘ – procedură de realizare a ofertei curriculare;
 • Mapele comisiilor metodice –planuri manageriale pe comisii –atenţie la corelarea acestora cu planul managerial anual al unităţii şcolare;
 • Graficul activităţilor extracurriculare;
 • Rapoarte ale comisiilor metodice pe componenta curriculum;
 1. RESURSE UMANE- CADRE DIDACTICE 
 • Încadrarea şcolii;
 • Repartizarea cadrelor didactice pe clase;
 • Curriculum la decizia şcolii – ore repartizate fiecărui cadru didactic;
 • Contracte de muncă, fişe de post, de evaluare pentru tot personalul şcolii;
 • Tabel calificative acordate cadrelor didactice pe ani şcolari
 • Situaţii privind recompense acordate – gradații de merit
 • Rapoarte privind formarea continuă  a cadrelor  didactice

ELEVI

 • Repartizarea elevilor pe clase (numeric);
 • Situaţii medicale / sociale deosebite;
 • Raportul elevi/profesor
 • Statistici examene naţionale (studiu comparativ pe ani);
 • Centralizare concursuri şcolare;
 • Pregătire suplimentară – grafic pe discipline;
 • Situaţia rezultatelor la învăţătură
 • Monitorizarea absolvenţilor;
 • Situaţia frecvenţei, abandon şcolar, măsuri disciplinare, note la purtare;
 • Burse – semestrial;
 • Alte programe finanţate la nivel național de care beneficiază elevii;
 1. RESURSE MATERIALE, FINANCIARE, ADMINISTRATIVE
 • Dotare minimală pe discipline;
 • Bugetul şcolii (resurse bugetare, extrabugetare, sponsorizări, donaţii)
 • Contracte sponsorizări, donaţii;
 • Autorizaţia de funcţionare;
 • Arhiva şcolii;
 • Dosar P.S.I,/protecţia muncii
 • Inventarul scolii;
 1. PARTENERIATE / PROGRAME / RELAŢIA CU COMUNITATEA
 • Mapa Consiliului consultativ al părinţilor (componenţa, date de identificare, procese verbale ale întâlnirilor;
 • Regulamentul de organizare internă al unităţii şcolare -R.O.I.
 • Mape proiecte sau parteneriate ale unităţii şcolare (protocol de parteneriat, proiectul parteneriatului, dovezi ale derulării activităţilor propuse, rapoarte sintetice realizate la sfârşitul colaborării,
 • Contracte de colaborare cu agenţii economici (specifice grupurilor şcolare);
 • Rapoarte evaluative cu privire la impactul proiectelor –programelor derulate la nivelul unității şcolare – studii de impact;
 1. COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIE
 • Colecţie documente de legislaţie specifică;
 • Comunicări şedinţe cu directorii – mapa comunicări, note de probleme;
 • Comunicare în organizaţie între compartimente (organigrama);
 • Proceduri privind comunicarea intra şi interinstituţională;
 • Documente consiliere etică și anticorupție
 1. CONSILII DE SPRIJIN

Conform cu regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor din învăţământul preuniversitar:

 • Consiliul de administraţie (componenţă, atribuţii membrii CA, tematică întâlniri, registru procese verbale);
 • Consiliul profesoral (componenţă, tematică întâlniri, registru procese verbale);
 • Consiliul profesorilor clasei (componenţă, tematică întâlniri, registru procese verbale);
 • Comisia paritară;
 • Alte comisii menţionate în ROFUIP
 1. DOCUMENTE SECRETARIAT

Conform cu regulamentul arhivare, păstrăm documentele:

 • Stat de funcţii;
 • Registru recensământ;
 • Documente şcolare curente (registre matricole, diplome, registre acte studii)
 • Registru intrări – ieşiri
 • Dosare personale cadre didactice,elevi
 • Alte documente necesare desfăşurării activităţii de secretariat –proceduri,evidenţe ale personalului şcolii, condici personal didactic şi auxiliar
 1. REPREZENTAREA ŞCOLII ÎN MASS- MEDIA

Consilier imagine

 • Pliantul şcolii;
 • Carte de onoare;
 • Mapa cu documentaţia care atestă reflectarea imaginii  şcolii în mass-media;
 1. FORMARE CONTINUĂ CADRE DIDACTICE

Responsabil formare continuă în şcoli

 • Analiza nevoilor de formare;
 • Monitorizarea formării continue (pe ani şcolari);
 • Cursuri organizate în şcoală;
 • Resurse potenţiale în scoală (formatori, beneficiari burse internaţionale);
 • Oferta de formare C.C.D. sau alţi ofertanţi;
 1. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
 • Regulament de organizare şi funcţionare;
 • Strategia şcolii privind evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară;
 • Registru procese-verbale;
 • Standarde de autorizare A.R.A.C.I.P;.
 • Standarde de acreditare şi evaluare periodică A.R.A.C.I.P;.
 • Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă A.R.A.C.I.P;
 • Ghid A.R.A.C.I.P.
 • Rapoarte de autoevaluare,de monitorizare internă,externă şi planurile de îmbunătăţire aferente;
 • Dosar dovezi
 • Dosar proceduri
 • Documentație SCMI

Comisiile de lucru dintr-o unitate școlară în 2015-2016

 

DSC00030Comisiile se aprobă în Consiliul de administrație al unității și se numesc prin decizie

 • Comisia pentru curriculum – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia de ritmicitate a notării – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisii metodice – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia diriginților – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, OMECI 5132/2009
 • Comisia pentru examene de corigență/reexaminare/echivalare studii absolvite în străinătate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ordin corigență
 • Comisia de disciplină pentru elevi și personal– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014,( Codul muncii-pentru personal didactic, auxiliar, nedidactic), ROI
 • Comisia pentru programe de susţinere educaţională– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr. 87/2006, OUG nr. 75/2005, alte legi specifice asigurării calității
 • Comisia de inventariere– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 • Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia de recepţie bunuri– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 • Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului şi a abandonului școlar – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ROI
 • Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 • Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologiile de obținere a gr. Didactice, alte legi specifice
 • Comisiile pentru organizarea examenelor– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologiile de evaluare națională cls. II, IV; VI; VIII- an școlar 2014-2015, Metodologie bacalaureat –  an școlar 2014-2015
 • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ROI, Legea nr. 319/2006
 • Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Regulamentul actelor de studii nr. 5565/2011, alte regulamente de recunoaștere a studiilor absolvite în străinătate
 • Comisia pentru situaţii de urgenţă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr.319/2006, Codul Muncii, ROI
 • Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Codul Muncii
 • Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe şcoală– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. ROI
 • Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia pentru mentorat– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia de gestionare BDNE– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014 ,alte legi specifice
 • Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 • Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologii de concurs
 • Comisia pentru salarizare și mobilitate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Codul muncii,Legea nr. 63 privind încadrarea și salarizarea, Legea nr.283/2011,OUG. 103/2013, Metodologie mobilitate, alte legi specifice
 • Comisia internă de evaluare continuă (pentru învățământul special și special integrat) – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, legislație înv. special
 • Comisia pentru programe şi proiecte educative– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 • Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării și promovarea interculturalității – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr. 61/2013 și OUG nr. 137/2000, modificat în 2014
 • Comisia pentru control managerial intern – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, OMF nr.946/ 2005, republicat în 2012.

La nivelul unităților de învățământ se pot constitui și alte comisii, după necesități.