LISTĂ ELEVI SELECTAȚI ÎN PROIECTUL ERASMUS+ 371 2019-1-PT01-KA229-061307_5 ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

 

Admiși

 1. Ciortan Alexandra Valentina-Cornești
 2. Dodenci Aristide Mihai Cristian-Cornești
 3. Dogaru Leasă Maria Alexia-Ceauru
 4. Popescu Ana Maria Daria-Ceauru
 5. Mălăescu Maria Mălina-Ceauru
 6. Petrescu Cristiana Aryana Ionela-Ceauru
 7. Meleca Fabiana Andreea-Cornești
 8. Priescu Mihai Alexandru-Cornești
 9. Meleca Ionela Denisa-Cornești
 10. Popescu Ana Maria-Bălești

Rezerve

 1. Albeanu Raluca Elena-Bălești
 2. Giugelea Mădălin Florin-Cornești
 3. Giugelea Florin Nicușor-Cornești
 4. Oprea Paul Florin-Cornești
Publicitate

Model acord părinte pentru participare elev la activități proiect Erasmus+

DECLARAȚIA PĂRINTELUI

PENTRU PARTICIPAREA ELEVULUI LA UNA DIN MOBILITĂȚILE PROIECTULUI
371 2019-1-PT01-KA229-061307_5
”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

 

Subsemnatul(a), ……………………………………………………….. identificat prin C.I. seria …….., număr……………………, domiciliat în localitatea …………………………………………….., strada.……………………………..…………,nr …., bl …., sc …, et …. , ap…., jud Gorj, telefon …..…………………… părinte/tutore al elevului/ei …………………………………………………………………, din clasa ……….. la  Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” , declar că sunt de acord ca fiul / fiica mea să participe la activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectului ERASMUS+
371 2019-1-PT01-KA229-061307_5  ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”coordonat de d-l profesor Șomîcu Cornel. Menţionez că mi-am însuşit regulamentul şi normele de securitate pe care derularea activităţilor de proiect în mobilitatea transnațională, le presupune.

 

Data,                                                                                         Semnătură părinte,

 

 

ANGAJAMENT AL PĂRINTELUI

 

Art 1. Prin prezenta mă angajez, în numele copilului meu minor, că acesta:

 • va respecta întocmai programul activităţilor de proiect, atât în țară cât și în mobilitatea transnațională;
 • va respecta regulamentul şi normele de securitate ale activităţilor, precum și normele pentru care a primit din partea mea acordul de participare;
 • va avea un comportament decent şi cooperant cu profesorii – membri în echipa de implementare a proiectului și cu profesorii însoțitori în mobilitate;
 • va investi timp, energie şi va manifesta deschidere şi atitudine de colaborare (cu echipa de elevi şi profesori) pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;
 • va realiza sarcinile de lucru și materilele solicitate de către echipa de implementare a proiectului( echipa de profesori) și va respecta termenele de predare a acestora;
 • înţelege că îi sunt interzise în mod categoric realizarea de fotografii şi filmări fără acordul subiecţilor, consumul de alcool, droguri, substanţe nocive sau care pun în pericol propria sănătate sau a grupului de elevi şi profesori;
 • înțeleg că îi sunt interzise introducerea şi utilizarea în cadrul grupului a armelor, muniţiilor etc.

Art.2. Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.

Art.3. Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.

Art.4. Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această mobilitate transnațională.

Art.5. Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv şcoala de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această mobilitate transnațională, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.

Art.6. Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe psihotrope.

Art.7. Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală de pe lista participanţilor la astfel de activități.

Art.8. Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada mobilității transnaționale, rămâne la latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii.

Art. 9. Mă oblig să retrag copilul pe cheltuială proprie, din mobilitatea transnațională sau din deplasările locale, dacă profesorul coordonator/ profesorii însoțitori solicită aceasta, ca urmare a nerespectării prevederilor de la Art 1.

Art.10. Mă oblig să returnez preţul biletului de avion, dacă din motive foarte serioase, fiul/fiica mea, după ce a primit acordul meu de participare la proiect, nu va realiza deplasarea.

Art.11. Mă angajez să acopăr daunele materiale provocate din vina copilului meu pe perioada desfăşurării activităţii în cauză;

Art.12. Îmi asum responsabilitatea recuperării materiei copilului meu, ca urmare a faptului că pe parcursul derulării mobilităţii transnaționale, elevii implicaţi în proiect nu vor participa la orele de curs;

Art.13. Sunt de acord ca, în cazul unei urgente de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.

Art 14. Sunt de acord ca profesorul coordonator sau profesorii însoțitori să anunţe organele de intervenţie de urgenţă, dacă realitatea o impune.

Art 15. Sunt de acord ca fiul/fiica mea sa apară în eventualele elemente de vizibilitate ale proiectului şi colegiului, rezultate în urma derulării activităţii,

Art 16. Numărul de telefon la care mă angajez să răspund pe perioada desfăşurării activităților proiectului și a mobilității transnaționale   este  …………………………………………………..

 

Data                                                                                              Nume și prenume părinte

 

…………………………….                                                                    ……………………………………………..

 

Semnătură părinte

 

……………………………………..

 

 

 

DECLARAȚIA ELEVULUI

 

Am citit acest formular și înțeleg că trebuie să respect toate regulile mobilității transnaționale   stabilite de echipa de implementare a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ , nr   371 2019-1-PT01-KA229-061307_5    să mă comport politicos și responsabil, să nu consum tutun, băuturi alcoolice și droguri și să nu întreprind acțiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea și siguranța mea sau a celorlalți participanți.

 

Numele și  prenumele elevului minor                                        Data

 

………………………………………………………………

Semnătura elevului

 

………………………………………………………………………

………………………………..

 

 

Model Scrisoare de intenție

Scrisoare de intenţie

Domnule Director,

 

Subsemnatul/a, ……………………..……………………….., elev al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”,domiciliat/ăîn……………………….str………………………..….nr……ap…….tel.…………..……….. e-mail…………………, prin prezenta ȋmi exprim dorinţa de a participa la Proiectul Erasmus + , 371 2019-1-PT01-KA229-061307_5, ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”.

Informaţiile privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului le-am  dobândit în urma participării la conferinţa de deschidere a proiectului  şi de pe pagina de web a instituţiei.

Sunt elev/ă în clasa a ……………la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” şi consider că în anii de gimnaziu  am acumulat multe cunoştinţe teoretice necesare în acest proiect.

Având în vedere necesitatea perfecționării  mele în domeniul Limbii Franceze, prin participarea ȋn cadrul acestui proiect doresc să îmi perfecţionez abilităţile practice.

Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să  ………..…… …………… …………..……………………………………………………………….. ………….

 

Vă mulţumesc,

(numele si semnătura candidatului)

 

 

Data:

 

 

Model cerere înscriere

Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”

 

Cerere de înscriere

 

 Subsemnatul(a) ……………………………………………………, elev(ă)  al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” în clasa………………………, în anul școlar 2019-2020, vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru Proiectul Erasmus + , 371 2019-1-PT01-KA229-061307_5, ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”.

Menționez  că adaug în dosar toate documentele solicitate!

 

 

Data,                                                                                                                      Semnătură

 

Dosar candidatură profesori

PROIECTUL ERASMUS+
371 2019-1-PT01-KA229-061307_5
”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

CALENDAR
DE SELECȚIE PROFESORI

1. Depunerea dosarelor și analiza acestora 11-15 noiembrie 2019
2. Selecția dosarelor18-22 noiembrie 2019
3. Afișarea rezultatelor  22 noiembrie 2019

Dosarul de candidatură al profesorilor însoțitori se va depune la serviciul Secretariat al unității școlare :
– CV Europass semnat de titular;
– scrisoare de intenție adresată directorului, semnată și datată, în original;
– recomandare responsabil catedră care să conțină și calificativul pe ultimul an.
– copie CI;

Conținut dosar candidatură proiect Erasmus+

Dosarul de candidatură al elevilor se vor depune la serviciul Secretariat al unității școlare :
– cerere de înscriere;

– scrisoare de intenție semnată de către elev;

– recomandarea dirigintelui (care va conține informații legate de proveniența mediului din care provine elevul/probleme financiare etc);

– acordul scris al părinților/ susținătorilor legali;

– CV Europass semnat de titular și copii după documente doveditoare;

– adeverință de elev –cu numărul de absențe si media la purtare;
– copie certificat de naștere și alte documente din care reiese domiciliul

 

 

PROIECTUL ERASMUS+

371 2019-1-PT01-KA229-061307_5

”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

 

CALENDAR

DE SELECȚIE ELEVI

     1.    Informarea elevilor 9 septembrie- 18 octombrie 2019

2.  Depunerea dosarelor și analiza acestora 4-15 noiembrie 2019
3. Selecția participanților și a rezervelor 18-22 noiembrie  2019
4. Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve 22 noiembrie 2019
5. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale 25-28 noiembrie 2019

Coordonator proiect

Prof. Șomîcu Cornel