O nouă ediție a CONCURSULUI REGIONAL ”MOȘTENIREA MAGHERILOR”

CONCURSUL  ȘI SIMPOZIONUL  DE ISTORIE

”Moștenirea Magherilor” TÂRGU-JIU, MARTIE-IUNIE  2023

 1. PREZENTARE GENERALĂ 

      Proiectul educativ ”Moștenirea Magherilor” se află la ediția a X-a,și capătă din acest an haine noi și două zile de desfășurare:

-Simpozion pentru elevi V-XII

-Conferință științifică a studenților și profesorilor de istorie

-Concurs de istorie pentru elevi V-VIII și IX-XII

       Toate  activități au drept scop promovarea ideilor de competiţie şi performanţă în studiul istoriei, stimulând  interesul tinerilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru trecutul istoric.

        Concursul este organizat de Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, Bălești, Gorj în colaborare cu Societatea de Științe Istorice-filiala Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj,   Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, Asociația ȘCOALA GORJEANĂ, Fundația Cultural-Științifică ”General Gheorghe Magheru”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj.

 • ECHIPAJELE ÎNSCRISE ÎN CONCURS

Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII și IX-XII. Fiecare școală participă cu un echipaj constituit din 3 elevi ai aceluiaşi an de studiu sau din ani de studiu diferiți direct la Concursul de Istorie. Pentru Simpozion participarea este individuală.

 • PROBE

Simpozionul destinat elevilor  de clasele V-VIII și  IX-XII  are două modalități de înscriere:

-on-line

-prin poștă

Referatul va avea 3-5  pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe și va cuprinde obligatoriu numele profesorului coordonator. Lucrarea este individuală. O școală nu poate participa cu mai mult de 10 elevi la secțiunea Simpozion. Lucrările sunt trimise în perioada 1 APRILIE-17 MAI 2023 la adresa: ssirgj2022@gmail.com. Relații la telefon 0748828211. Gazdă : Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu.

Conferință adresată studenților și cadrelor didactice două modalități de înscriere:

-on-line

-prin poștă

Comunicările  vor fi trimise în perioada 1 aprilie-12 mai 2023 la adresa: ssirgj2022@gmail.com. Relații la telefon 0748828211. Gazdă : Universitatea ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu.

Concursul este pe două secțiuni  V-VIII și IX-XII, cuprinde 2 probe:

 1.  Întocmirea unei lucrări din tematica propusă de maximum 10  pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe,  prezentată de fiecare echipaj înscris în concurs (prezentare în Power Point ).
 2.  Test  20 de întrebări grilă (itemi obiectivi şi semiobiectivi) formulate din bibliografia recomandată. Nerespectarea acestor cerinţe duce la descalificare.
 • DESFĂŞURAREA  CONCURSULUI

Concursul  se desfăşoară la Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” în mai 2023.  În prealabil, școlile care doresc să participe la concurs se vor înscrie la adresa  de e-mail ssirgj2022@gmail.com

 • EVALUAREA ECHIPAJELOR

Evaluarea echipajelor se va realiza după baremele alcătuite de comisia de evaluare formată la începutul Proiectului educațional din care vor face parte:

-inspector școlar general/ adjunct-PREȘEDINTE

-președinte filială SSIR-VICEPREȘEDINTE

-inspector specialitate ISJ Gorj-VICEPREȘEDINTE

-director CTGGM -MEMBRU

-inspector activități extrașcolare-MEMBRU

-reprezentant sponsori-MEMBRU

-reprezentant SJAN Gorj-MEMBRU

-reprezentant MJ ”Alexandru Ștefulescu”-MEMBRU

.

 • PREMII ACORDATE

Se acordă

– 3 premii şi 3 menţiuni la Simpozion și  Conferință –diplome

– 3 premii și 3 mențiuni la Concurs-diplome și cărți

 • DISPOZIŢII FINALE

Listele nominale cu elevii din componenţa echipajelor desemnate de fiecare școală şi numele profesorilor coordonatori  vor fi transmise SSIR GORJ, la adresa de e-mail ssirgj2022@gmail.com.

 • TEMATICĂ: ”Personalități  ale generației pașoptiste și contribuția lor la crearea   României Moderne”
 •  BIBLIOGRAFIE CONCURS:
 • O SCURTĂ ISTORIE A ROMÂNILOR POVESTITĂ CELOR TINERI, Neagu Djuvara, seria Istorie, Humanitas, 1999
 • CIVILIZAȚIA ROMÂNĂ MODERNĂ, Sorin Cristescu, Editura Fundației România de Mâine, București, 2010
 • ZESTREA MAGHERILOR, Cornel Șomâcu, Dumitru Bunoiu, Editura Centrului Județean de Creație Gorj,Târgu-Jiu, 2007
 • MOȘTENIREA MAGHERILOR, Cornel Șomîcu, Editura ȘCOALA GORJEANĂ, Târgu-Jiu, 2014
 • PE URMELE MAGHERILOR,Paul Cernovodeanu, Marian Ștefan, Editura SPORT-TURISM,București, 1983  

Publicitate

Înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024

Regăsiți mai jos, în format întrebare – răspuns, sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și metodologia-cadru pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2023 – 2024

CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:

– înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

⇒ copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița

⇒ copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

** În vederea evaluării copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:

– înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;

– planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

– desfășurarea evaluării;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

– soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

CÂND ȘI UNDE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA COPIILOR?

⇒  Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 5 – 26 aprilie 2023

⇒  Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

Părintele poate opta:

1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • NOU! Cererea-tip de înscriere (formular în format editabil – MS Word) poate fi descărcată de AICI.
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

ÎN PRIMA ETAPĂ (3 – 18 mai 2023), părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

ÎN A DOUA ETAPĂ (6 – 12 iunie 2023), sunt prevăzute următoarele activități:

– depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

– validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

CÂND ȘI UNDE VOR FI AFIȘATE LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI ȘI LISTA LOCURILOR LIBERE?

31 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

15 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI?

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

⇒  Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologia-cadru

⇒  Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII?

 1. Internet: inspectoratele şcolare generale vor afișa, pe prima pagină a site-urilor proprii, o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2023
 2. Direct de la şcoli
 3. Prin intermediul liniei telverde (la nivelul inspectoratului școlar). 

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

CUM FUNCŢIONEAZĂ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVAT?

Înscrierea se face în prima etapă.

Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/ tutorele legal instituit/ împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.