Model cerere înscriere

Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”

 

Cerere de înscriere

 

 Subsemnatul(a) ……………………………………………………, elev(ă)  al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” în clasa………………………, în anul școlar 2019-2020, vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru Proiectul Erasmus + , 371 2019-1-PT01-KA229-061307_5, ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”.

Menționez  că adaug în dosar toate documentele solicitate!

 

 

Data,                                                                                                                      Semnătură

 

Dosar candidatură profesori

PROIECTUL ERASMUS+
371 2019-1-PT01-KA229-061307_5
”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

CALENDAR
DE SELECȚIE PROFESORI

1. Depunerea dosarelor și analiza acestora 11-15 noiembrie 2019
2. Selecția dosarelor18-22 noiembrie 2019
3. Afișarea rezultatelor  22 noiembrie 2019

Dosarul de candidatură al profesorilor însoțitori se va depune la serviciul Secretariat al unității școlare :
– CV Europass semnat de titular;
– scrisoare de intenție adresată directorului, semnată și datată, în original;
– recomandare responsabil catedră care să conțină și calificativul pe ultimul an.
– copie CI;

Conținut dosar candidatură proiect Erasmus+

Dosarul de candidatură al elevilor se vor depune la serviciul Secretariat al unității școlare :
– cerere de înscriere;

– scrisoare de intenție semnată de către elev;

– recomandarea dirigintelui (care va conține informații legate de proveniența mediului din care provine elevul/probleme financiare etc);

– acordul scris al părinților/ susținătorilor legali;

– CV Europass semnat de titular și copii după documente doveditoare;

– adeverință de elev –cu numărul de absențe si media la purtare;
– copie certificat de naștere și alte documente din care reiese domiciliul

 

 

PROIECTUL ERASMUS+

371 2019-1-PT01-KA229-061307_5

”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

 

CALENDAR

DE SELECȚIE ELEVI

     1.    Informarea elevilor 9 septembrie- 18 octombrie 2019

2.  Depunerea dosarelor și analiza acestora 4-15 noiembrie 2019
3. Selecția participanților și a rezervelor 18-22 noiembrie  2019
4. Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve 22 noiembrie 2019
5. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale 25-28 noiembrie 2019

Coordonator proiect

Prof. Șomîcu Cornel

Anunț angajare

Şcoala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, cu sediul în localitatea Ceauru, Com. Bălești județul Gorj, organizează în perioada 21 octombrie 2019 – 22 octombrie 2019 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de administrator patrimoniu, 0,50 normă.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o studii superioare economice;
o abilități de lucru pe calculator;
o nu este necesară vechime;

Concursul va consta in urmatoarele etape:
o selecția dosarelor ;
o proba scrisă – 100 puncte;
o proba practică – 100 puncte;
o interviu – 100 puncte.

Candidaţii care nu obţin minim 70 de puncte la prima probă, nu pot participa la cea de a doua probă. Candidaţii care nu obţin minim 70 de puncte la probă practică , nu pot participa la probă interviu.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 01 octombrie 2019 – 11 octombrie 2019, 8.00 – 12.00 : depunerea dosarelor;
o 15 octombrie 2019: selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor ;
o 16 octombrie 2019, 12.00 – 14.00: contestații rezultate selecția dosarelor ;
o 17 octombrie 2019, 15.00: afişarea rezultatelor contestaţiilor la selectia dosarelor ;
o 21 octombrie 2019, ora 9.00: proba scrisă;
o 21 octombrie 2019, ora 15.00: afișarea rezultatelor la proba scrisă;
o 21 octombrie 2019 15.00 – 16.00: contestații rezultate proba scrisă;
o 21 octombrie 2019, ora 18.00: afișarea rezultatelor după contestații ;
o 22 octmbrie 2019, ora 10:00: proba practică
o 22 octomrbie 2019, ora 11:00 afișarea rezultatelor proba practică;
o 22 octombrie 2019, ora 11:00-11:30: contestații rezultate proba practică
o 22 octombrie 2019, ora 12:00: afișarea rezultatelor după contestații
o 22 octombrie 2019, ora 12.00: proba interviu.
o 22 octombrie 2019, ora 16.00: afișarea rezultatelor la interviu ;
o 22 octombrie 2019, 16.00 – 17.00: contestații rezultate interviu ;
o 22 octombrie 2019, ora 18.00: afișarea rezultatelor după contestații ;
o 22 octombrie 2019, ora 18.30: afișarea rezultatelor finale ale concursului ;

Bibliografie :
1. Legea nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legăturaă cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
3. HG 395/2016 Normele de aplicare a Legii 98/2016;
4. Legea 99/ 2016;
5. MFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalelor proprii;
6. MFP 3512/ 2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – ordinul MEN 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea 319/ 2006 , Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea 333/ 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea VI;
12. Legea 53/2003 –Codul Muncii

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie ( dacă este cazul);
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea, daca este cazul, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” Ceauru localitatea Ceauru, com. Bălești, judeţul Gorj, telefon: 0253/210973, persoană de contact, Șomîcu Cornel, telefon 0748828211.

Director,
Prof. Șomîcu Cornel

ZILELE COMUNEI BĂLEȘTI, Ediția a XIII-a 6-8 septembrie 2019

 

 

Vineri, 6 septembrie 2019
Ora 12.00 PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEȘTI
Ședință festivă a Consiliului Local Bălești. Deschiderea ediției a XIII-a a manifestărilor ZILELE COMUNEI BĂLEȘTI.
Decernarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al comunei Bălești pentru domnul prof. univ. dr. EMANOIL CEAUȘU, fiu al urbei noastre și personalitate de prim rang a medicinei românești

Lansarea de carte ”IMPACTUL MINERITULUI ASUPRA MEDIULUI  DIN GORJ”, autor profesor CORNEL ȘOMÎCU, directorul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”.
Lansare număr festiv al publicației ”MONITORUL DE BĂLEȘTI”

 

Ora 15.00 BAZA SPORTIVĂ CEAURU
Întreceri sportive
Campionatul Comunal de Minifotbal pe teren sintetic.
Festivitatea de premiere a campionatului de fotbal pe comună.

Ora 18.00 BAZA SPORTIVĂ CEAURU
Hora satului la Bălești.
Recital al formației Fane Pițigoi
Recital al unor interpreți locali

Sâmbătă, 7 septembrie 2019

Ora 19.00 BAZA SPORTIVĂ CEAURU
Festivalul de datini și obiceiuri ”ZESTREA GORJENILOR”, ediția a V-a. Organizatori: Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” și Căminul Cultural ”Ion Teotoi” Bălești
Spectacol de dans popular: Ansamblul ”Brâulețul” și formația de dans popular al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”
Grupul vocal al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”

Ora 22.00 BAZA SPORTIVĂ CEAURU
Hora satului la Bălești.
Recital al formației Fane Pițigoi
Recital al unor interpreți locali

Duminică, 8 septembrie 2019
12.00 BISERICA BĂLEȘTI
Slujbă dedicată zilei de Sfânta Maria Mică
Decernarea diplomelor jubiliare din partea Consiliului Local Bălești pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie

19.00 BAZA SPORTIVĂ CEAURU
Spectacol extraordinar dedicat locuitorilor comunei de către Primăria și Consiliul Local Bălești. Își dau concursul:
Niculina Stoican
Mariana Ionescu Căpitănescu
Emil Badea
Claudia Dascălu
Dumitru Vasilescu
Ion Drăgan
Elena Popescu-Lăzăroiu

Ora 12.00 BAZA SPORTIVĂ
Închiderea festivă a manifestărilor
Foc de artificii

Selecție Program ȘCOALA ALTFEL, 15-19 martie 2019

 


Luni, 15 aprilie 2019

Orele 9.00. Deschiderea festivă a manifestărilor ȘCOALA ALTFEL
Orele 09.00-11.00 Manifestări învățământ primar
Orele 11-13.00 Proiect Erasmus + EUROPEAN HEALTHY LIFESTYLE-Căminul Cultural Bălești
Dezbatere ”Alimentația greșită a tinerilor, bolile de nutriție”
Parteneri: Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”
Fundația Cultural-Științifică ”Gheorghe Magheru”
Primăria și Consiliul Local Bălești
Asociația ”Școala Gorjeană”

Orele 13.00-14.00 Rămas bun, școala mea! –activitate derulată de elevii din clasele terminale ale Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”, coordonatori profesorii Claudia Palcue, Dumitru Firoiu, Daniel Drumen.
Orele 14.00-15.00  Lansarea numărului 29-30 al revistei GRAIUL APELOR în prezența elevilor și cadrelor didactice din redacție, coordonatori prof. Ion Elena-Palatul copiilor Tg-Jiu, prof. Irina Spineanu, prof. Felicia Constantinescu și prof. Cornel Șomîcu.
Orele 15.00-18.00 Vizionare de film la City Mall Târgu-Jiu, coordonator prof. Claudia Palcue

Marți, 16 aprilie 2019

Orele 9.00-12.00 Activități învățământ primar
Orele 12-13.00 Conferință de presă lansare Proiect Regional ”MOȘTENIREA MAGHERILOR”, ediția a VI-a-prof. Cornel Șomîcu, prof. Dorel Șorop

Orele 08.00-20.00 Excursie tematică Sibiu-AR Școala Gimnazială Cornești, prof. Daniel Drumen, prof. Anuța Dancu

Miercuri, 17 aprilie 2019
09.00-11.00 Întreceri sportive. Finala Cupei ”Antonie Mogoș” la fotbal și handbal
Coordonatori: prof. Firoiu Dumitru
prof. Drumen Daniel
11.00-14.00 INVITAȚIE LA TEATRU-clasele învățământului primar Ceauru-coordonatori Irina Spineanu, Victoria Rovența, Raluca Dan, Lorelai Popescu, Georgiana Schintee, Irina Spineanu și Victoria Rovența.

Orele 12.00-14.00 Proiectul educațional județean ”Cultură şi civilizaţie în context european/ Culture and civilisation in an European context/Culture et civilisation dans un contexte européen”-faza locală
Responsabilii: Jianu Ionela, Năgăra Elena, Brujan Alina, Drumen Daniel, Hortopan Gabriela și Balica Corina
Orele 15.30 ECO-BĂLEȘTI Acțiune de ecologizare împreună cu Primăria și Consiliul Local Bălești

Joi, 18 aprilie 2019:
Orele 10.00-12.00 – Activități învățământ primar
Orele 12.00-14.00 – Simpozion tematic ANUL DINCĂ SCHILERU
Parteneri: Școala Gimnazială Dănești
Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărescu” Tg-Jiu
SSIR Gorj

Orele 14.00-16.00 SIMPOZION ,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE” ȘI CONCURS REGIONAL ,,FANTEZII PASCALE”-AR Școala Gimnazială Cornești

Vineri, 19 aprilie 2019

Orele 09.00-12.00  Vizită la muzeu  Elevii învățământ primar Școala Gimnazială Bălești  Coordonatori înv. Mirela Ion, Înv. Mirabela Dogaru
Orele 10.00-12.00 Desene pe asfalt, acțiune în parteneriat cu Asociația ȘCOALA GORJEANĂ
Orele 10.00-20.00 Excursie a Cercului de Cultură Civică de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” în județul Hunedoara
Parteneri: Palatul Copiilor Tg-Jiu
Primăria și Consiliul Local Bălești