ANUNȚURI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTONIE MOGOȘ” CEAURU

Școală Gimnazială ”Antonie Mogoș”, cu sediul în comuna Bălești, sat Ceauru, str. Aleea  Școlarilor, nr. 12, județul Gorj, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1 (unul) funcții contractuale vacante, după cum urmează:

 • denumirea postului: Muncitor III, pe perioadă nedeterminată.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

2. condiții specifice:

nivelul studiilor: medii;

vechimea în specialitate necesară ocupării postului: 3 ani ;

calificare în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, instalații;

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul Școlii Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru , în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului 10.03.2023 , un dosar de concurs cuprinzând următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie ( dacă este cazul);
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Rezultatele selectării dosarelor se afișează la sediul Școlii Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, în data de: 03.04.2023.

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru , după următorul calendar: 

prima probă constă în proba scrisă, în data de 10.04.2023, ora 9.00;

– proba interviu/practică, în data de 11.04.2023,  ora 9.00.;

– depunerea și soluționarea contestațiilor: 12.04.2023 .

. Tematică :

 • Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora;
 • defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire
 • securitate și sănătate în muncă și PSI.

Bibliografie :

 • Legea nr. 319 / 2006 privind protecţia şi securitatea muncii, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare .
 • ROFUIP 2020

Relații suplimentare se pot obține la: departamentul secretariat, telefon 0748828211, e-mail scoalaceauru@yahoo.com / pe site-ul www.scoalaceauru.org ; persoană de contact ȘOMÎCU CORNEL .

[CONDUCĂTOR INSTITUȚIE/REPREZENTANT LEGAL]

(numele și prenumele) : Prof. ȘOMÎCU CORNEL

(semnătura)