Raport anual de evaluare a calității, an școlar 2014-2015

Raei 2014-2015

 

 

COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

Responsabil: prof. Năgăra Elena- Cristina

RAPORT ANUAL  ASUPRA ACTIVITĂŢII

Pentru anul şcolar 2014-2015

 

 

 

 

 

I.Scurtă prezentare descriptivă a activităţii

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii.

Pe parcursul semestrului I membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi de A.R.A.C.I.P. şi de cunoaştere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii.

 

 

  1. Lista activităţilor desfăşurate în anului şcolar 2014-2015

 

Nr.crt. Denumirea activitatii Responsabili Colaboratori Grupul tinta
1. Întâlnirea comisiei pentru întocmirea documentelor necesare în semestrul I. Prof. Năgăra Elena Membrii subcomisiilor CEAC Membrii comisiilor metodice
2. Actualizarea avizierului CEAC Prof. Năgăra Elena Membrii subcomisiilor CEAC Cadrele didactice
3. Întocmirea Raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2013-2014 Prof. Năgăra Elena Secretar, contabil, director Elevii si cadrele didactice
4. Realizarea de noi proceduri Prof. Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice
5. Aplicarea şi valorificarea unor chestionar de identificare a nevoilor educaţionale si aşteptărilor elevilor, parintilor si cadrelor didactice Prof. Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice
6. Elaborarea Acordului cadru de parteneriat cu educatia Prof. Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice
7. Realizarea Regulamentului propriu de functionare al CEAC Prof. Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice
8. – Participarea la cursuri de perfecţionare pe problematica asigurării calităţii Prof. Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice
9. Realizarea Organigramei CEAC Prof. Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice
10. Planificarea activitatilor CEAC pentru anul scolar 2014-2015 Prof. Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice
11. Stabilirea subcomisiilor de lucru din cadrul CEAC-lui si responsabilii acestora Prof. Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice
12. Realizarea Planului de imbunatatire. Prof. Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, parinti si cadrele didactice
13. Întrunirea comisiei pentru

întocmirea documentelor

necesare în semestrul II.

Năgăra Elena Membrii comisiei

CEAC

Elevi și cadre

didactice

14. Participarea la desfășurarea

activitatilor extrașcolare în

cadrul programului “Să știi

mai multe, să fii mai bun!”

Năgăra Elena învăţătorii

diriginţii

elevii

părinţii

15. Realizarea de interasistenţe

de către membrii comisiei.

Membrii comisiei cadre didactice clasele I-VIII
16. Realizarea de proceduri

pentru punerea în practică a

politicilor educaţionale,

respectându-se cerinţele

Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi și cadre

didactice

personal

administrativ

  interne și externe și

asigurând cadrul calităţii.

     
17. Completarea  Raportului anual

de evaluare internă a calităţii

pentru anul școlar 2014-2015

Năgăra Elena Membrii CEAC comisii metodice

personal

administrative,

auxiliar

18. Identificarea elevilor ce provin din familii monoparentale  Udrescu Mioara Cadre didactice Cadre didactice, elevi, psiholog școlar
 

19.

Identificarea elevilor care au părinții plecați în străinătate. Udrescu Mioara Cadre didactice Cadre didactice, elevi, păriți
20. Chestionare elevi Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, părinți
21. Chestionare părinți Năgăra Elena Membrii CEAC Elevi, părinți
22. Chestionare cadre didactice Năgăra Elena Membrii CEAC Cadre didactice
23. Completarea fișelor tip cu materialele existente în portofoliile de progres ale elevilor si cadrelor didactice Năgăra Elena Membrii CEAC Cadre didactice
24. Raport privind desfășurarea cursului E_sistem Calitate Năgăra Elena Membrii CEAC Cadre didactice

 

 

 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei

 

PUNCTE TARI

-completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară

-centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din şcoala

-întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2013-2014 si 2014-2015

 

PUNCTE SLABE

-nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe

-procedurile elaborate sunt încă în număr mic

-exista deficiente in monitorizarea activitatilor

 

 

 

 

AMENINŢĂRI

-munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp şi datorită supraîncărcării cu alte activităţi şcolare şi extraşcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile

 

OPORTUNITĂŢI

-disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii

 

  1. Soluţii posibile

– elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;

– o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor şi al părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii;

– elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină şi funcţionale prin aducerea la cunoştinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea;

– aplicarea şi valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală;

– centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi popularizarea acestora

 

  1. Noi puncte de acţiune, propuneri pentru anul școlar 2015-2016:

– Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de cultura calităţii în rândul cadrelor didactice

– Identificarea procedurilor – cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă

– Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere

– Pregătirea documentaţiei pentru vizita de monitorizare externă

– Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică

– Revizuirea periodică a documentelor specifice.

– Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori şi maiştri instructori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru

 

 

 

ÎNTOCMIT,

Responsabilul comisiei

Prof. NĂGĂRA ELENA- CRISTINA

 

 

 

Director,

Prof. ȘOMÎCU CORNEL