CEAC

Comisia CEAC 2016-2017

Prof. Năgăra Elena-responsabil

Prof. Constantinescu Felicia-membru

Prof. Dan Raluca-membru

Prof. Spineanu Irina-membru

Prof. Mălăescu Tania-membru

Prof. Schintee Georgiana-membru

Jr. Cârstea Vasile-membru

 

 

Programul de  activitate al C.E.A.C. pe  anul  şcolar 2015-2016

 

Nr.

crt.

 

Activitatea

 

Data

 

Responsabil

 

1.

 

 

Realizarea Programului de activitate pe pentru anul şcolar

2014-2015.

Completarea membrilor C.E.A.C.

Stabilirea responsabilităţilor .

 

 

 

Septembrie 2015

 

 

 

C.E.A.C.

 

2.

 

 

Realizarea Planului de îmbunătăţire a activităţii.

 

Octombrie  2015

 

C.E.A.C. director

 

 

 

3.

 

 

Întocmirea Raportului de autoevaluare interna, al şcolii, pe anul şcolar 2014-2015  pentru A.R.A.C.I.P.

 

Termen pana pe 15 octombrie 2015

 

 

Responsabil

C.E.A.C.

 

4.

Iniţializare RAEI 2015-

2016,completarea bazei de date a şcolii conform platformei ARACIP.

 

Incepand cu 30 noiembriie 2015

Membri C.E.A.C.
 

5.

Măsurarea gradului de satisfacţie a

elevilor şi părinţilor  prin realizarea de sondaje în rândul elevilor si parintilor privind diverse aspecte ale vieţii şcolare, prelucrarea rezultatelor  şi aplicarea în practică a concluziilor.

 

Anul şcolar

2015 – 2016

 

 

 

C.E.A.C.

 

 

 

6.

 

 

Monitorizarea îndeplinirii Planului de îmbunătăţire.

 

Anul şcolar

2015-2016

 

C.E.A.C.

C.A.

 

7.

Analiza realizării Planului de

îmbunătăţire pe semestrul I  al anului şcolar 2015-2016

 

 

 

Februarie 2016

 

C.E.A.C.

C.A.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

Analiza activităţii Comisiei metodice a profesorilor privind îndeplinirea criteriilor de calitate.

 

 

 

 

 

Martie 2016

 

 

 

 

 

C.E.A.C

 

9.

Analiza activităţii profesorilor privind îndeplinirea criteriilor de calitate.  

 

 

Aprilie 2016

 

C.E.A.C

 

 

 

 

10.

Analiza activităţii învăţătorilor  privind îndeplinirea criteriilor de calitate  

 

 

Mai 2016

 

 

 

C..E.A.C

 

13.

Şedinţa de analiză a CEAC pe anul

şcolar 2015-2016.

 

iunie 2016

 

C.E.A.C

 

 

 

 

 

 

MANUALUL CALITĂȚII

2015-2016

 

 

 1. INTRODUCERE

 

Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanţi ai reformelor educaţionale din toată lumea, care trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naţionale de management şi de asigurare a calităţii şi în învăţământul românesc.

Această aliniere este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de vedere educaţional, a României în Uniunea Europeană, ci şi pentru ca iniţiativele româneşti din acest domeniu să fie echitabile, din punct de vedere teoretic şi metodologic, cu ceea ce se întâmplă acum în lume.

Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea Europeană oferă doar o parte din argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de management şi de asigurare a calităţii educaţiei din România, deoarece implementarea sistemului de management al calităţii va conduce la crearea unor noi modele de gândire şi comportament care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor de învăţământ din unităţile şcolare.Este unanim recunoscută importanţa învăţământului în general în starea prezentă şi viitoare a unei naţiuni.

Educaţia reprezintă un act de conştiinţă, de calitatea căruia depinde în bună parte nu numai bunăstarea viitoare a naţiunii respective ci, în acelaşi timp, puterea, influenţa şi chiar existenţa ei ca entitate distinctă în configuraţia regională şi mondială.

Planul Naţional de Dezvoltare subliniază importanţa care trebuie acordată reformei instituţionale, aceasta fiind considerată ca fiind chiar mai importantă decât cea economică.

Reforma învăţământului reprezintă o componentă a reformei instituţionale, care creează deschidere spre reforma economică. Rezultă în acest mod oameni formaţi care pot genera schimbări în spiritul reformei economice: pregătiţi pentru schimbare, având o mentalitate adecvată şi o cultură instituţională şi a calităţii.

Realizarea unei conduite orientate spre calitate constituie o constrângere majoră în procesul de integrare europeană a României fiind în acelaşi timp “elementul vital pentru atingerea unei economii prospere” (M.Juran).

O importanţă majoră o are în această privinţă componenta educaţională, nu numai sub aspectul calităţii prestaţiei ci în însăşi integrarea nevoii de calitate în cultura naţională. Mentalitatea individului trebuie să asimileze convingerea că nu poate să existe bunăstare fără o muncă responsabilă şi de calitate.

Plecând de la această misiune, devine evident că întreaga activitate a şcolii trebuie orientată spre creşterea competitivităţii instituţiei prin: calitatea ofertei şi a rezultatelor activităţii, un management performant, o politică financiară adecvată utilizării raţionale a resurselor şi de atragerii de noi resurse, încurajarea unei atitudini responsabile a întregului personal.

Principalele repere ale sistemului educaţional european au fost concretizate în legislaţia României şi urmează un proces coerent şi progresiv de implementare, cu maximum de eficacitate.

Prin lege, calitatea educaţiei este definită ca fiind ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

Calitatea educaţiei constituie o prioritate, fiind o condiţie indispensabilă pentru ameliorarea ocupării profesionale, a coeziunii sociale şi a competitivităţii economice.

Conform legii, metodologia asigurării calităţii în educatie se bazează pe relaţiile ce se stabilesc între:

 1. a) criterii;
 2. b) standarde şi standarde de referinţă;
 3. c) indicatori de performanţă;
 4. d) calificări.

Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese:

– planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;

– monitorizarea rezultatelor;

– evaluarea internă a rezultatelor;

– evaluarea externă a rezultatelor;

– îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie.

Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele.

Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.

Rezultatele învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii.

Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Daca evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

Conform legilor în vigoare, însăşi „acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică respectarea standardelor, pentru înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor lor de studii.”

 

 

 1. MOTIVAŢIA

 

2.1. DISPOZIŢII GENERALE

 

În cadrul proceselor de prestare a serviciilor educaţionale, şcoala noastră promovează următoarele principii de bază ale managementului calităţii, în acord cu tendinţele actuale la nivel european şi internaţional:

– Focalizarea către client şi celelalte părţi interesate: unitatea trebuie să identifice cerinţele prezente şi viitoare ale clienţiilor săi şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe care le oferă, asigurând satisfacerea lor integrală.

– Leadership, care presupune: stabilirea unei viziuni clare privind viitorul unităţii; atitudine proactivă şi exemplu personal; înţelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern şi răspuns la aceste schimbări; asigurarea unui climat de încredere între personalul Școlii Gimnaziale “Antonie Mogoș” Ceauru; încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei fiecărei persoane; promovarea unei comunicări deschise si oneste.

– Implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare a competenţelor, cunoştinţelor şi experienţei în relaţia cu clienţii şi cu celelalte părţi interesate; împărtăşirea cunoştinţelor şi a experienţei în cadrul colectivelor fiecărei entităţi funcţionale; asumarea răspunderii pentru rezolvarea problemelor; implicare activă în identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire; dezvoltarea unui spirit creativ în definirea viitoarelor obiective ale unităţii.

– Abordarea procesuală a tuturor activităţilor, prin: identificarea şi evaluarea datelor de intrare şi de ieşire ale tuturor activităţilor; identificarea interfeţelor activităţilor cu entităţile funcţionale; evaluarea riscurilor posibile, a consecinţelor şi impactului activităţilor asupra clienţilor şi celorlalte părţi interesate cu privire la activităţile respective; stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul proceselor.

– Abordarea sistemică la nivelul conducerii, prin: integrarea proceselor care intervin în relaţia cu clienţii si cu celelalte părţi interesate, cu cele corespunzătoare activităţilor din interiorul unităţii (începând cu definirea cerinţelor referitoare la conducere, identificarea şi asigurarea resurselor necesare, desfăşurarea proceselor, până la evaluarea şi analiza rezultatelor). Evaluarea şi analiza rezultatelor este efectuată de către conducerea de vârf şi de către conducerea entităţilor funcţionale ale Școlii Gimnaziale “Antonie Mogoș” Ceauru în scopul identificării posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale oferite.

– Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale, prin: îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor proceselor; evaluarea periodică a criteriilor de evaluare stabilite, pentru a identifica zonele în care trebuie făcute îmbunătăţiri; îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei tuturor proceselor unităţii; promovarea activităţilor bazate pe prevenire; recunoaşterea contribuţiei fiecărui membru al şcolii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea continuă a proceselor.

– Argumentarea cu date a deciziilor conducerii, prin: asigurarea unui sistem performant de colectare a datelor şi informaţiilor considerate relevante pentru obiectivele stabilite; luarea măsurilor necesare pentru ca datele şi informaţiile să fie suficient de clare, disponibile şi accesibile; analiza datelor şi informaţiilor utilizând metode corespunzătoare.

 

 

2.2. METODOLOGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII

 

Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale adoptat de către Școla Gimnazială “Antonie Mogoș” Ceauru are ca scop:

– asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor educaţionale oferite de către Școla Gimnazială “Antonie Mogoș” Ceauru cu cerinţele beneficiarilor;

– îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de către Școla Gimnazială “Antonie Mogoș” Ceauru dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul şcolii şi asigurarea unei protecţii reale a intereselor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile oferite de către unitate;

– implementarea unui sistem de evaluare internă a calităţii proceselor didactice şi de evaluare externă, în vederea certificării conformităţii acestor procese cu standardele naţionale, europene şi cu cele internaţionale aplicabile;

– de a aduce mai multă claritate în ceea ce priveşte responsabilităţile membrilor şcolii în ceea ce priveşte asigurarea calităţii serviciilor educaţionale;

– asigurarea transparenţei necesare în ceea ce priveşte modul de utilizare de către şcoală a resurselor financiare alocate de la buget şi a celor proprii, pentru realizarea obiectivelor sale privind serviciile educaţionale;

– Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale trebuie să fie centrat pe rezultatele învăţării, rezultate exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe profesionale, valori si atitudini, care se obţin prin parcurgerea unui nivel de învăţământ, respectiv a unui program de studiu.

În cadrul Școlii Gimnaziale “Antonie Mogoș” Ceauru calitatea serviciilor educaţionale este asigurată prin:

 • Planificarea activităţilor de prestare a serviciilor educaţionale;
 • Monitorizarea proceselor didactice;
 • Evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice;
 • Evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice;
 • Îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale oferite de către şcoală;

Sistemul de asigurare a calităţii se referă la următoarele domenii:

(a)Capacitatea instituţională;

(b) Eficacitatea educaţională;

(c) Sistemul de management al calităţii.

Conducerea şcolii trebuie să asigure capacitatea instituţională (structuri instituţionale, administrative şi manageriale şi baza materială), din punct de vedere cantitativ şi calitativ, la nivelul exigenţelor viziunii şi misiunii sale.

În cadrul instituţiei, eficacitatea educaţională, referitoare la capacitatea de a obţine rezultatele aşteptate ale proceselor didactice, prin utilizarea corespunzătoare a resurselor, evaluează pe baza următoarelor elemente: conţinutul programelor de studii, rezultatele învăţării, activitatea metodică, activitatea financiară şi activitatea tehnico-administrativă.

Conţinutul programelor de studii este stabilit prin “Planul de învăţământ” elaborat, luând în considerare exigenţele impuse de standardele europene şi cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate de serviciile educaţionale oferite de Școla Gimnazială “Antonie Mogoș” Ceauru

Evaluarea cunoştinţelor şi a competenţelor dobândite de către elevi şi cursanţi se realizează potrivit procedurilor proprii cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

Activităţile financiară şi tehnico-administrativă se desfăşoară potrivit procedurilor interne specifice elaborate cu respectarea reglementărilor în vigoare, proceduri aprobate de către Consiliul de Administraţie al instituţiei.

 

2.3. CERINŢE REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOŞANI

 

Sistemul de management al calităţii implementat de către Școla Gimnazială “Antonie Mogoș” Ceauru implică definirea şi aplicarea unor proceduri interne specifice privind elaborarea, monitorizarea şi revizuirea periodică a proceselor didactice, în scopul îmbunătăţirii continue a rezultatelor în acord cu evoluţia cerinţelor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate şi cu modificările intervenite în reglementările aplicabile.

Conducerea şcolii are responsabilitatea actualizării şi implementării politicii şi obiectivelor referitoare la calitate, a menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii cu standardele de referinţă.

Evaluarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea rezultatelor proceselor didactice în cadrul instituţiei se realizează, potrivit documentaţiei sistemului de management al calităţii adoptate, astfel: evaluarea satisfacţiei clienţilor şi a celorlalte părţi interesate de serviciile educaţionale oferite de Școla Gimnazială “Antonie Mogoș” Ceauru monitorizarea şi evaluarea proceselor didactice; ţinerea sub control a neconformităţilor; acţiuni corective şi preventive; acţiuni vizând îmbunătăţirea continuă a rezultatelor.

 1. OBIECTIVE
 • Dezvoltarea încrederii beneficiarilor că unitatea de învăţământ satisface standardele de calitate a serviciilor educaţionale prestate
 • Comunicarea şi colaborarea cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, precum şi cu alte agenţii şi instituţii implicate în educaţie
 • Asigurarea funcţionării Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
 • Asigurarea relaţiilor comisiei cu compartimentele şi celelalte comisii ale scolii
 • Dobândirea experienţei în desfăşurarea activităţilor specifice
 1. CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

 • Decizia de numire a Comisiei pentru Asigurarea Calităţii
 • Planul de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii
 • Raportul de autoevaluare a unităţii pentru anul şcolar anterior
 • Planul de îmbunătăţire a punctelor slabe identificate în Raportul de autoevaluare
 • Planul de acţiune a comisiei
 • Manualul de Asigurare a Calităţii (în format scris/electronic)
 • Materiale tematice, întocmite de cadre didactice din unitate/din centrul de resurse/din ţară şi prezentate la diverse seminarii, conferinţe şi întruniri, la nivel local, regional şi naţional
 • Stiluri de învăţare
 • Chestionare aplicate elevilor
 • Analize sintetice ale rezultatelor – la nivelul catedrelor
 • Rapoarte de autoevaluare a catedrelor şi comisiei, semestriale şi anuale, precum şi copii ale proceselor-verbale ale Consiliilor de Administraţie în care s-a analizat activitatea comisiei
 • Liste de prezenţă/procese verbale ale întrunirilor comisiei (şedinţe, diseminare, formare)
 • Fişe de observare a predării şi învăţării, completate în urma efectuării asistenţelor efectuate de responsabilul de arie curriculară, directori, inspectori, pe catedre
 • Rapoartele de monitorizare întocmite pentru fiecare perioadă de raportare
 • Rapoartele de analiză ale catedrelor, întocmite pentru fiecare perioadă de raportare
 • Modele de materiale didactice şi informaţionale realizate/utilizate în procesul didactic
 • Planuri de îmbunătăţire ale activităţii catedrelor, referitoare la:

o Performanţa şcolară iniţială şi globală a elevilor

o Activitatea didactică desfăşurată o Învăţarea centrată pe elev – evidenţa lunară, la nivelul fiecărei catedre

 • Lecţiile interactive bazate pe utilizarea softului educaţional (tipul de soft, structura lecţiilor, fişe de evaluare a activităţii elevilor ş.a.)
 • Modele de chestionare aplicate elevilor/părinţilor/profesorilor/cadrelor didactice auxiliare şi nedidactice/partenerilor economici şi sociali, la nivelul şcolii, local sau naţional, referitoare la asigurarea calităţii, însoţite de analiza şi sinteza acestora şi de măsurile luate pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor şi a şcolii
 • Rapoarte de colaborare cu alte comisii din unitate (Comisia Diriginţilor, Comisia de Disciplină, P.S.I.ş.a.)
 • Alte documente de interes

 

 1. PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A CALITĂŢII

 

5.1. ŢINTELE ŞI ABORDĂRILE STRATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII

 

 1. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale.

Pentru aceasta se impun o serie de actiuni privind:

 • Identificarea elevilor cu nevoi speciale
 • Aplicarea chestionarelor prin care se vor stabili, pentru toţi elevii şcolii, stilurile individuale de învăţare
 • Elaborarea şi implementarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev:

o Programe speciale de recuperare pentru elevii cu nivel scăzut al pregătirii iniţiale;

o Programe speciale de pregătire a elevilor în vederea participării la concursuri şi olimpiade şcolare

– Aplicarea chestionarelor de audit pentru promovarea educaţiei incluzive şi elaborarea unui plan de măsuri pentru promovarea principiilor incluziunii

– Asigurarea resurselor şi logisticii prin :

o Dotarea laboratoarelor din şcoală

o Modernizarea terenului de sport

 

 1. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii.

Pentru aceasta sunt necesare:

 • Diseminarea informaţiilor privind cadrul asigurării calităţii în educaţie
 • Proiectarea riguroasă a tuturor activităţilor la nivelul fiecărei structuri funcţionale din şcoală
 • Realizarea planului operaţional privind asigurarea calităţii educaţiei
 • Evaluarea iniţială (nevoile elevilor, sprijinul necesar, stiluri de învăţare, cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare, cerinţe de evaluare)
 • Realizarea programelor de recuperare şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor acţionale, în scopul creşterii performanţelor şi evitării eşecului şcolar
 • Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, pentru identificarea nevoilor de dezvoltare profesională
 • Cursuri de formare pentru întreg personalul didactic privind aplicarea curriculum-ului, a metodelor de învăţare centrată pe elev şi a metodelor alternative de evaluare
 • Implementarea metodelor active de învăţare şi a metodelor alternative de evaluare Adaptarea stilului de predare şi a strategiilor la particularităţile şi nevoile de învăţare şi de comunicare specifice grupurilor de elevi sau/şi colectivului cu care se lucrează
 • Diversificarea şi modernizarea strategiilor de predare-învăţare, în scopul : stimulării interesului elevilor pentru studiu şi pentru disciplină;Ø  încurajării şi aprecierii elevilor pentru participarea directă şi activă la desfăşurareaØ orelor didactice;  valorificării cunoştinţelor de cultură generală ale elevilor în predarea noţiunilorØ specifice; dezvoltării capacităţii de autoevaluare şi interevaluare a performanţelor şi a atitudiniiØ faţă de profesor şi colegi,  stimulării şi valorificării spiritului competiţional şi potenţialului creativ al elevilor .Ø Desfãşurarea lecţiilor în sistem AEL
 1. Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera.

Următoarele aspecte trebuie avute în vedere:

 • Implicarea activă a diriginţilor în combaterea absenteismului, a delicvenţei şi a actelor de indisciplină
 • Consilierea elev-părinte privind creşterea interesului acordat procesului instructiv-educativ şi alegerea carierei
 • Realizarea orientării şcolare prin lecţii vizită
 • Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor claselor a IV-a şi popularizarea planului de şcolarizare prin:

-organizarea acţiunii „Porţi deschise”,

-prezentarea ofertei şcolare în grădiniţe

-publicitate în mass-media,

–      Actualizarea paginii Web a şcolii

 1. Implicarea activã a agenţilor economici, pãrinţilor, instituţiilor şi autoritãţilor locale în formarea profesionalã a elevilor şi a adulţilor.

În acest sens, se impun o serie de măsuri, dintre care:

 • Identificarea partenerilor, agenţi economici, pentru a asigura formarea conform ofertei şcolare
 • Dezbateri cu agenţii economici pe următoarele teme: susţinerea şcolii cu sponsorizãri financiare şi materiale;
 • Organizarea acţiunilor cu caracter extraşcolar în parteneriat cu instituţii şi organizaţii locale pe teme de: sãnãtate, culturã, drepturi ale copilului, ecologie, protecţia mediului;

5.Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene.

– Realizarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene Monitorizarea proiectelor aflate în derulare

– Implicarea şcolii în realizarea de proiecte Socrates, Leonardo etc. în calitate de solicitant sau partener

 

 

5.2. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

 

 

Denumirea     activităţii Frecvenţa Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Martie Apr. Mai Iunie
Numirea responsabilului şi constituirea comisiei Anual                  
Planul operaţional Anual                  
Aplicare de chestionare pentru cadre didactice Semestrial                
Stabilirea stilului de învăţare pentru elevi Anual                  
Planificare pe programe de învăţare Semestrial                
Evaluare iniţială Anual                  
Autoevaluarea Anual                  
Portofoliile cadrelor didactice (pe programe de învăţare şi dirigenţie) Lunar
Portofoliile elevilor Lunar
Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de observare Lunar
Monitorizarea frecvenţei participării la programele de învăţare La 2 luni          
Monitorizarea completării cataloagelor şcolare Semestrial            
Monitorizarea progresului şcolar Anual                
Completarea fişelor de monitorizare privind implementarea principiilor de calitate La 2 luni            
Raport de autoevaluare final Anual                  
Plan de îmbunătăţire Anual                  
Raport de inspecţie Anual                  
Sortarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor Lunar
Rezolvarea contestaţiilor Lunar (ori de câte ori este necesar)
Verificarea documentelor oficiale Trimestrial              
Monitorizare orar Bilunar
                   

 

 

 

 1. PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII

 

6.1. COMPONENŢA COMISIEI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE ŞI PRECIZAREA ROLURILOR MEMBRILOR ACESTEI COMISII

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele membrilor comisiei Sarcini specifice şi activităţi corelate
1. Nagara Elena ·        Informeaza periodic CP asupra activitatii CEAC

·        Promoveaza in CA si in CP hotararile CEAC

 • Conduce sedintele CEAC
 • realizează raportul de autoevaluare
 • realizează planul de îmbunăţătire

·         elaborează planuri operaţionale şi de acţiune ale comisiei

 • monitorizează activitatea comisiei
 • realizează observarea lecţiilor
 • supervizează întreaga activitate a comisiei
 • aprobă planurile comisiei (de acţiune, îmbunăţătire, autoevaluare)
 • evaluează activitatea comisiei
 • membru în subcomisia de elaborare şi aplicarea chestionarelor  si de contestaţii
 • responsabilul subcomisiei observarea predarii si invatarii
2. Dan Raluca
 • responsabilul subcomisiei pentru elaborarea orarului şcolii
 • monitorizează activitatea comisiei
 • realizează observarea lecţiilor
 • supervizează întreaga activitate a comisiei
 • aprobă planurile comisiei (de acţiune, îmbunăţătire, autoevaluare)
 • evaluează activitatea comisiei
 • membru în subcomisia de elaborare şi aplicarea chestionarelor
 •  subcomisia de contestaţii
 • responsabilul subcomisiei privind verificarea modului de completare şi verificare a documentelor oficiale
3. Constantinescu Felicia ·        gestionează întreaga documentaţie a comisiei

 • elaborează chestionare şi fişe de evaluare
 • elaborează documente de lucru ale comisiei
 • realizează observarea lecţiilor
 • membru în comisia de contestaţii
 • monitorizează şi supervizează activitatea comisiei
 • monitorizează procedurile specifice
 • monitorizează activitatea subcomisiei de selectare, păstrare şi verificarea materialelor
 • responsabilul subcomisiei pentru elaborarea chestionarelor şi fişelor de evaluare
 • monitorizează procedurile specifice
 • responsabilul subcomisiei de selectare, păstrare şi verificarea materialelor
 • întocmeşte procese verbale ale sedinţelor comisiei  şi a subcomisiilor din care face parte
 • membru în subcomisia „Acţiuni corective”
4. Spineanu Irina ·        gestionarea dovezilor

 • gestionarea documentaţiei de lucru a comisiei
 • membru în subcomisia de selectare, păstrare şi verificarea materialelor
 • asigură colaborarea şcolii cu comunitatea locală
 • realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor
 • membru în subcomisia de contestaţii
 • întocmeşte procese verbale
5. Schintee Georgiana ·        responsabilul subcomisiei deselectare, pastrare şi verificare a materialelor

·        monitorizează şi supervizează activitatea comisiei

·        monitorizează procedurile specifice

·        monitorizează activitatea subcomisiei de selectare, păstrare şi verificarea materialelor

·        responsabilul subcomisiei pentru elaborarea chestionarelor şi fişelor de evaluare

·        monitorizează procedurile specifice

6. Malaescu Tania ·        contribuie la gestionarea dovezilor

 • asigură colaborarea şcolii cu Consiliul local
 • membru în subcomisia de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor
 • membru în subcomisia de verificarea modului de completare a documentelor oficiale
 

7.

Malaescu Ion  

 • membru în subcomisia de elaborare, aplicare şi verificarea orarului şcolii
 • membru în subcomisia de selectare, păstrare şi verificarea materialelor
 • asigură relaţia dintre şcoală şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 

 

 

 1. PROCEDURI ŞI SUBCOMISII

 

 

 1. Elaborarea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor

 

Se elaborează chestionare de către membrii subcomisiei, care se aplică conform calendarului activităţilor; după aplicarea chestionarelor se elaborează un material de interpretare a rezultatelor.

Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor:

Prof. Constantinescu Felicia – responsabil subcomisie

Prof. Ilin Violeta – membru

Prof. Peptan Simona.- membru

Instrucţiuni de lucru:

 • membrii subcomisiei elaborează chestionarele pe baza analizei de nevoi
 • chestionarele se aplică conform nevoilor personalului căruia i se solicită anumite răspunsuri
 • se colectează chestionarele şi se analizează
 • pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final care să cuprindă interpretarea rezultatelor

 

Monitorizarea procedurii:

 • se realizează de către şeful subcomisiei

 

Periodicitate:

 • conform calendarului de activităţi

 

Analiza procedurii:

 • se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul comisie CEAC
 • prezentarea activităţii se face şi în consiliul profesoral
 1. Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor

Conform documentelor de calitate din şcoală,  fiecare membru implicat în asigurarea calităţii va avea un document care să cuprindă materialele obligatorii în portofoliul personal.

Membrii subcomisiei de selectare, pastrare şi verificare a materialelor:

Prof. Schintee Georgiana -responsabil subcomisie

Prof. Jianu Ionela- membru

Prof. Cirstea Daniela – membru

 

◄  Instrucţiuni de folosire:

 • pe baza documentelor comisiei de calitate, la începutul anului şcolar şi apoi pe parcursul întregului an şcolar se urmăreşte selectarea materialelor, mai ales a dovezilor aferente principiilor de calitate
 • se realizează păstrarea materialelor conform documentelor comisiei de calitate
 • după selectarea materialelor şi dovezilor se realizează evaluarea prin fişa de evaluare completată de către membrii subcomisiei

 

Monitorizarea procedurii:

 • se realizează de către şeful subcomisiei

 

Periodicitate:

 • conform calendarului

 

Analiza procedurii:

 • se face prin raportul de autoevaluare
 1. Contestaţii

◄  Se constituie o subcomisie de contestaţii referitoare la: acordarea calificativelor, la programele de învăţare (note), la aplicarea sancţiunilor pentru elevi/cadre didactice, auxiliare sau nedidactice şi alte măsuri care se pot contesta.

Membrii subcomisiei de contestaţii:

Malaescu Tania– responsabil subcomisie

Spineanu Irina– secretar

Popescu Lorelai– membru

     ◄ Instrucţiuni de lucru:

 • completarea unui formular de contestaţie
 • în cazul în care contestaţia nu este justificată, este respinsă
 • dacă este justificată, urmează analiza formularului de contestaţie şi a argumentelor contestaţiei, prin investigarea aspectelor semnalate
 • prin analiza şi investigaţiile aspectelor contestatate se elaborează documentul care cuprinde măsurile de remediere şi modalităţile de aplicare ale acestora

Monitorizarea procedurii:

 • se realizează de către şeful comisiei

 

Periodicitate:

 • conform calendarului de acţiuni
 • permanent

 

Analiza procedurii:

 • în subcomisie
 • în comisia CEAC
 • în raportul de autoevaluare

 

 

 1. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale    ( cataloage,documente financiare etc.)

◄ Având în vedere importanţa documentelor oficiale (mai ales cataloage) se urmăreşte modul în care acestea sunt completate şi periodicitatea completării.

Membrii comisiei de verificare a modului de completare a documentelor oficiale:

Înv. Spineanu Irina –secretar CEAC- responsabil subcomisie

  Prof. Bobina Madalina- membru

Instrucţiuni de lucru:

 • se completeaza fişa de verificare a cataloagelor de către membrii subcomisiei, conform unei împărţiri planificate a acestor documente
 • se extrag din fişe aspectele constatate şi urmează aplicarea măsurilor de corectare a erorilor constatate

 

Monitorizarea procesului:

 • se face de către şeful subcomisiei

 

◄ Periodicitate:

 • conform calendarului de activităţi

 

Analiza procedurii:

 • în cadrul CEAC
 • în Consiliul Profesoral
 1. Elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului

◄ Responsabilul subcomisiei elaborează orarul şcolii conform reglementărilor legale şi cu respectarea planurilor cadru.

Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare şi verificarea orarului:

   Înv. Dan Raluca- responsabil subcomisie

Prof.- Nanu Liliana -membru

Prof. Dancu Anuta –membru

Inv. Spineanu Irina- secretar subcomisie

Instrucţiuni de folosire:

 • membrii subcomisiei urmăresc modul de îndeplinire a programului conform orarului aprobat în Consiliul de Administraţie
 • verificarea orarului se va face conform planificării
 • pentru o eficientă monitorizare, fiecare sală de clasă va avea afişat orarul clasei, orarul cadrului didactic titular de clasă şi a cadrelor didactice care mai desfăşoară ore în sala respectiv
 • fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni cel puţin două monitorizări conform programului, cu completarea fişei de monitorizare a orarului

 

Monitorizarea activităţii subcomisiei:

 • se realizează de către membrii subcomisiei/echipa managerială

 

Periodicitate:

 • bilunar/săptămânal

 

Analiza procedurii:

 • se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul Comisiei CEAC
 • prezentarea activităţii se face şi în Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie
 1. Observarea predării şi învăţării

◄ Defineşte modul şi mijloacele de realizare a activităţilor de asistenţă la ore de către cei investiţi cu această responsabilitate. Procedura se aplică tuturor membrilor personalului didactic.

 

◄ Membrii subcomisiei:

   Prof. Nagara Elena- responsabil subcomisie

Prof. Palcue Claudia- membru

Prof. Priescu Monica –membru

Prof. Cirstea Daniela- membru

 

Instrucţiuni de lucru:

 • Afişarea graficului de monitorizare la panoul CEAC (preferabil la începutul fiecărei săptămâni)
 • Efectuarea observării activităţilor la clasă:
 • Verificarea documentelor de proiectare didactică (unde este cazul)
 • Pregătirea pentru lecţie
 • Evaluarea activităţii cadrului didactic pe parcursul lecţiei
 • Evaluarea activităţii elevului pe parcursul lecţiei
 • Lista de strategii şi materiale ajutătoare folosite
 • Verificarea portofoliului cadrului didactic, pe baza listei primite la începutul anului şcolar
 • Completarea fişei de observare a lecţiei, precizarea punctelor tari şi slabe, precum şi calificativul acordat cadrului didactic asistat
 • Elaborarea planurilor de îmbunătăţire, acolo unde este cazul, cu termene clare de realizare
 • Colectarea fişelor de observare în portofoliul comisiei
 • Elaborarea de către responsabilul subcomisiei a unui raport final care să cuprindă interpretarea rezultatelor

◄ Monitorizarea procedurii:

 • Se realizează de către responsabilul comisiei de calitate, care este şi responsabilul acestei subcomisii.

◄ Periodicitate:

 • Conform calendarului de planificare a observării lecţiilor

◄ Analiza procedurii:

 • În cadrul subcomisiei
 • În cadrul CEAC
 • În cadrul Consiliului profesoral

În cadrul acestei proceduri se pot avea în vedere şi următoarele elemente descriptive, care ilustrează aprecieri despre procesul de învăţare:

Puncte tari Nivel mediu Puncte slabe
◦ Activităţile sunt foarte bine pregătite, ceea ce nu împiedică valorificarea unor ocazii neanticipate, dar productive, care apar în timpul lecţiilor/ activităţilor practice.

◦ Entuziasmul şi angajamentul cadrelor didactice îi inspiră pe elevi, care răspund bine la provocările prezentate.

◦ Cadrele didactice demonstrează autoritate şi o bună cunoaştere a colectivului de elevi.

◦ În decursul unei anumite perioade de timp, metodele folosite variază şi elevii utilizează modalităţi de lucru diferite.

◦ Evaluarea este bine organizată.

◦ Cadrele didactice formulează comentarii eficiente în ceea ce priveşte lucrările scrise ale elevilor, astfel încât aceştia să poată şti cât de bine învaţă şi cum îşi pot îmbunătăţi rezultatele.

◦ În cadrul activităţii de predare se promovează cercetarea pe cont propriu şi utilizarea eficientă a timpului elevilor.

 

◦ Conţinutul materialului prezentat este exact, planificat şi prezentat în mod clar şi eficace.

◦ Metodele de lucru sunt adecvate sarcinilor şi le îngăduie elevilor să înregistreze un progres satisfăcător.

◦ Lecţiile/activităţile practice au obiective clare şi elevii ştiu ceea ce fac.

◦ Cadrele didactice ajută elevii să îşi planifice în mod eficient timpul.

◦ Lucrările sunt notate în mod regulat şi precis, iar comentariile scrise îi ajută pe elevi să înţeleagă unde au greşit şi ce trebuie să facă pentru a remedia greşelile.

◦ Elevii reacţionează pozitiv în timpul lecţiilor/lucrărilor practice, răspund la întrebări şi participă la discuţii.

◦ Cadrele didactice îi încurajează pe elevi să lucreze eficient pe cont propriu, dar anumiţi elevi rămân prea dependenţi de cadrul didactic.

◦ Stăpânirea disciplinei de către cadrul didactic este inadecvată pentru nivelul solicitat.

◦ Metodele de evaluare sunt inadecvate, pentru a oferi elevilor o imagine clară şi critică în ceea ce priveşte rezultatele şi progresul pe care îl realizează la disciplina respectivă.

◦ Elevii nu înţeleg ce trebuie să facă pentru a-şi îmbunătăţi performanţa.

◦ Se folosesc într-o măsură prea mare metode de predare care solicită prea puţin iniţiativa proprie a elevilor, abilităţile lor practice.

◦ Prezenţa elevilor la lecţii/activităţi practice este slabă.

 

 1. Procedura „Acţiuni corective”

◄ Comisia de Asigurare a Calităţii analizează punctele slabe ale activităţii din şcoală şi elaborează acţiuni corective.

◄ Membrii subcomisiei „Acţiuni corective”:

Malaescu Ion – responsabil

Prof.  Hortopan Gabriela– secretar

Stirbu Maria– membru

 

◄ Instrucţiuni de lucru:

 • Identificarea punctelor slabe
 • Membrii subcomisiei analizează şi investighează aspectele negative constatate
 • Elaborează documentele care cuprind măsurile preventive/acţiunile corective pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi

◄ Monitorizarea procedurii:

 • se realizează de către responsabilul subcomisiei

◄ Periodicitate:

 • lunar

Analiza procedurii:

 • în cadrul Comisiei pentru Asigurarea Calităţii
 • în cadrul Comisiilor metodice
 • în cadrul Consiliilor de Administraţie/Consiliilor profesorale

 

Lista „Acţiuni corective”

 1. Notarea ritmică
 • Verificarea cataloagelor
 • Identificarea cadrelor didactice care nu respectă procedura de notare
 • Analizarea cauzelor:
  • Comoditatea cadrelor didactice
  • Programă încărcată, timp insuficient pentru predare şi verificare
  • Număr mare de elevi într-o clasă
  • Lipsa aparaturii de multiplicare a testelor (imprimante, copiatoare)
 • Discutarea acţiunilor preventive întreprinse pentru eliminarea cauzelor neconformităţii
 • Informarea Conducerii şcolii/ISJ asupra stării de fapt
 • Găsirea soluţiilor pentru obţinerea fondurilor în vederea dotării şcolii cu mai multe copiatoare
 • Atenţionarea cadrelor didactice
 • Schimbarea atitudinii echipei de management în privinţa notării ritmice prin exemplul personal

 

 1. Relaţia elevi – cadre didactice – familie
 • Discutarea sesizărilor primite din partea elevilor/cadrelor didactice/părinţilor
 • Analizarea cauzelor
 1. elevi:
  • stilul de predare
  • tactul pedagogic
  • lipsa de comunicare
  • orarul şcolii
  • manuale deteriorate
 2. cadre didactice:
 • Comportare nepotrivită statutului de elev: impertinenţă, lipsa stăpânirii de sine, lipsa de concentrare la ore etc.
 • Nesupravegherea din partea familiei
 • Familia nu mai are autoritate asupra elevului
 • Ţinută necorespunzătoare
 • Limbaj vulgar şi obscen
 1. Părinţi:
 • Stilul autocrat al cadrelor didactice
 • Refuzul acestora de a da explicaţii suplimentare (la cerere)
 • Cadrele didactice nu ştiu să-şi apropie sufleteşte copiii pentru a-i motiva în învăţare
 • Profesorul nu este un model demn de urmat pentru elevi
  • Rezolvarea conflictelor prin eliminarea nonconformităţilor
  • Asistarea la ore a cadrelor didactice în cauză
  • Înscrierea la cursuri de perfecţionare pentru îmbunătăţirea relaţionării elevi – cadre didactice
  • Schimbarea atitudinii cadrelor didactice faţă de elevi

 

 

 1. Verificarea ritmicităţii notării şi evaluării corecte a elevilor”

◄ Având în vedere importanţa evaluării corecte a elevilor, se urmăreşte ritmicitatea notării şi diversitatea strategiilor de evaluare.

◄ Membrii subcomisiei:

Prof. Constantinescu Felicia – responsabil

Prof. Dinului Simona – secretar

Prof. Ilin Violeta– membru

Prof. Priescu Monica  – membru

 

◄ Instrucţiuni de lucru:

 

 • Membrii subcomisiei urmăresc ritmicitatea notării
 • Stabilesc măsurile de corectare a erorilor constatate
 • Verifică aplicarea măsurilor corective, după o lună de zile

 

◄ Monitorizarea procedurii:

 • Se face de către responsabilul subcomisiei.

 

◄ Periodicitate:

 • Conform calendarului de activităţi

 

◄ Analiza procedurii:

 • În cadrul Comisiei AC
 • În cadrul Consiliilor profesorale

 

 1. COMISII ŞI COLECTIVE METODICE

 

1.Comisii  metodice

 

 1. Comisia Metodică Învățământ Preșcolar

Prof. înv. preşcolar Raţă Irinel

 

 1. Comisia Metodică Învățământ Primar

Prof. înv. primar Rovența Victoria

 

 1. Comisia Metodică Umanistă

Prof. Ilin Voleta

 

 1. Comisia Metodică Real

Prof. Jianu Ionela
2.Comisii pentru organizarea examenelor

 

 

 1. Comisia pentru organizarea Evaluării Naționale la clasa a II-a

               Bobină Mădălina

Spineanu Irina

Dan Raluca

 

 

 1. Comisia pentru organizarea Evaluării Naționale la clasa a IV-a

Dogaru Mirabela

Știrbu Maria

Bălan Nicolae

 

 

 

 1. Comisia pentru organizarea Evaluării Naționale la clasa a VI-a

Cîrstea Daniela

Priescu Monica

Constantinescu Felicia

 

 

 1. Comisia pentru organizareaEvaluării Naționale la clasa a VIII-a

Peptan Simona

Nanu Elena Liliana

Dancu Anuța

 

3.Comisii de lucru:

 

 1. Comisia pentru curriculum

Năgăra Elena

Nanu Elena Liliana

Dancu Anuța

 

 1. Comisia de ritmicitate a notării

Constantinescu Felicia

Firoiu Dumitru

Drumen  Daniel

 

 1. Comisia diriginților

Priescu Monica

 

 1. Comisia pentru examene de corigență/reexaminare/echivalare studii absolvite în străinătate

Schintee Georgiana

Hortopan Gabriela

Dan Raluca

 

 

 1. Comisia de disciplină pentru elevi și personal

Drumen Daniel

Firoiu Dumitru

Tămășescu Grigore

 

 

 1. Comisia pentru programe de susţinere educaţională

Popescu Lorelai

Balica Corina

Dogaru Mirabela

 

 1. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Năgăra Elena

 

 1. Comisia de inventariere

Jianu Ionela

Șelaru Lucian

Mălăescu Tania

 

 

 1. Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar

Schintee Georgiana

Dan Raluca

Bobină Mădălina

 

 

 1. Comisia de recepţie bunuri

Spineanu Irina

Șelaru Lucian

Rovența Victoria

 

 

 1. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului şi a abandonului școlar

Popescu Lorelai

Priescu Monica

Ilin Violeta

 

 1. Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate

Firoiu Dumitru

Șelaru Lucian

Drumen Daniel

 

 

 1. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă

Nanu Elena Liliana

Pîrvulescu Simona

Rovența Victoria

 

 1. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Spineanu Irina

Dogaru Mirabela

Rață Irinel

 

 

 1. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

Peptan Simona

Ilin Violeta

Hortopan Gabriela

 

 1. Comisia pentru situaţii de urgenţă

Spineanu Irina

Cîrstea Daniela

Dogaru Mirabela

 

 1. Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă

Tămășescu Grigore

Știrbu Maria

Lăzăroiu Maria

 

 

 1. Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe şcoală

Firoiu Dumitru

  Nanu Elena Lilianaâ

   Dancu Anuța

 

 

 1. Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare

Priescu Daniela

Buliga Daniela

Mihu Nina

 

 

 1. Comisia pentru mentorat

Spineanu Irina

Bobină Mădălina

Dan Raluca

 

 1. Comisia de gestionare BDNE

Schintee Georgiana

Buicu Janina

Popescu Lorelai

 

 1. Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare

Dan Raluca

Peptan Simona

Jianu Ionela

 

 1. Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare

Constantinescu Felicia

Nanu Elena Liliana

Jianu Ionela

 

 1. Comisia pentru salarizare și mobilitate

Dancu Anuța

Paraschiv Dorina

Șelaru Lucian

 

 1. Comisia pentru programe şi proiecte educative

Năgăra Elena

Balica Corina

Dogaru Mirabelaâ

 

 1. Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării și promovarea interculturalității

Drumen Daniel

Jianu Ionela

Hortopan Gabriela

 

 1. Comisia pentru control managerial intern

Șomîcu Cornel

 

 1. EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR

 

Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calităţii evaluarea activităţilor se face prin:

 • evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiza activităţilor comisiei în perioada anterioară desfăşurării întâlnirii;
 • evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului şcolar;
 • elaborarea Planurilor de îmbunătăţiri conform metodologiei şi avându-se în vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare;
 • elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activităţile membrilor personalului pentru asigurarea calităţii în învăţământ;
 • s-a organizat în cadrul comisiei de calitate de la nivelul unităţii de învăţământ o subcomisie de analiză şi soluţionarea contestaţiilor şi plângerilor depuse de factorii implicaţi în educaţie ( elevi, părinţi, profesori);
 • planul de îmbunătăţire elaborat este aplicat prin îndeplinirea acţiunilor precizate referitoare la punctele slabe din planurile de îmbunătăţire şi respectarea termenelor-limită de desfăşurare a acţiunilor.

 

 

10.MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONARE A DOVEZILOR

 

 1. Modalităţi de clasificarea dovezilor:

 

DOVEZI  GENERALE

 

 • PDI
 • Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante etc.)
 • Orarul şcolii
 • Prezentare oferta CDŞ
 • Regulamentul pentru elevi (însoţit de tabele de luare la cunoştinţă)
 • Regulament de ordine interioară
 • Aviziere
 • Baza de date cu situaţia absolvenţilor
 • Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă)
 • Cataloage şcolare
 • Mape de lucru

 

DOVEZI  SPECIFICE . DOVEZI  ALE  COMISIEI  CEAC

 

 • Planuri ale comisiilor
 • Documente de lucru ale comisiei
 • Dosare cu rapoarte de activitate
 • Dosare cu chestionare
 • Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor
 • Dosare cu procese verbale
 • Dosarele învăţătorilor/profesorilor (personale şi dirigenţie)

 

DOVEZI  SERVICIUL  ADMINISTRATIV

(SECRETARIAT – CONTABILITATE)

 

 

 • Documente contabile specifice
 • Cărţile de muncă şi fişe ale postului
 • Procese verbale şi note interne
 • Cataloagele şcolare
 • Fişe de opţiuni pentru cl. a VIII-a – diriginţi, directori
 • Fişe pentru CDŞ
 • Dosare examen de corigenţă
 • Fişe completate de diriginţi absolvenţilor
 • Baza de date cu situaţia absolvenţilor
 • Dosare cu datele personale ale elevilor fiecărei clase
 • Chestionarele absolvenţilor
 • Diverse fişe de instructaj
 • Documentele din arhiva şcolii

 

 

DOVEZI  CADRE  DIDACTICE

DOSARE  PERSONALE  PE  PROGRAME  DE  ÎNVĂŢARE

 

 

 • Programa şcolară
 • Planificările calendaristice
 • Planificări pe unităţi de învăţare
 • Un set de planuri de lecţii complete
 • Modele de teste: iniţiale, curente, sumative
 • Modele de fişe de lucru
 • Fişe de evaluare (pentru elevi şicadre didactice) a câtorva lecţii
 • Câteva fişe de notare paralelă
 • Chestionare pentru managementul comunicării
 • Situaţii statistice care să cuprindă: media testelor iniţiale, media semestrială
 • Fişe de activitate elevi

 

 

 

DOVEZI   DIRIGENŢIE

 • Mapa activităţii educative
 • Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă
 • Chestionare pentru stabilirea stilurilor de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor)
 • Fişe pentru opţiuni CDŞ
 • Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale şedinţelor cu părinţii
 • Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru
 • Diverse documente de lucru ale dirigintelui

 

 

 1. Modalităţi de  gestionare a dovezilor

SELECTAREA DOVEZILOR

Se face în funcţie de categoria din care fac parte:

 1. DOVEZILE GENERALE – sunt selectate în funcţie de specificul lor, de către întregul personal
 2. DOVEZILE SPECIFICE – sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ şi de către cadrele didactice

 

PASTRAREA  DOVEZILOR

Se face în funcţie de categoria din care fac parte:

 1. DOVEZILE GENERALE – sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune, serviciul administrativ sau de către comisia de calitate
 2. DOVEZILE SPECIFICE – sunt păstrate de către comisie (la cabinetul comisiei), serviciul administrativ (secretariat, contabilitate, arhivă), iar dosarele cadrelor didactice se păstrează fie la cabinetul comisiei, fie de către cadrele didactice

 

Activitatea de selectare, păstrare şi verificare a dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită în cadrul comisiei CEAC, cu atribuţii în acest sens (vezi procedura corespunzătoare).