RAPORT SCIM 2015

 

Nr  119 /19.01.2016

 

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2015

 

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul  ȘOMÎCU CORNEL, in calitate de DIRECTOR, declar ca ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTONIE MOGOȘ” CEAURU-BĂLEȘTI  dispune de un sistem de control intern/managerial ale carui concepere si aplicare permit partial conducerii (si, dupa caz, consiliului de administratie) sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

In acest caz, mentionez urmatoarele:

  • Registrul riscurilor la nivelul entitatii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica   nu este actualizat anual;
  • Procedurile operationale elaborate in proportie de 90 % din totalul activitatilor procedurabile inventariate sunt actualizate anual;

–      Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, in mod distinct, actiuni de perfectionare profesionala a personalului de conducere, executie si a auditorilor interni in activitatile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica si acesta  a fost actualizat in cursul anului;

–      In cadrul entitatii publice  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTONIE MOGOȘ”  nu exista compartiment de audit intern.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE ”ANTONIE MOGOȘ”, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/ managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca la data de 31 decembrie 2015, sistemul de control intern/managerial al ȘCOLII GIMNAZIALE ”ANTONIE MOGOȘ” CEAURU  este partial conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului  secundar de credite de catre ordonatorii tertiari de credite, direct subordonati, rezulta ca:

  • 1 entitate cu sisteme partial conforme;

 

DIRECTOR, ȘOMÎCU CORNEL

(functia) (numele si prenumele) (semnatura si stampila)

 

NOTĂ:

Declaratiile conducatorului entitatii publice trebuie sa fie corelate atat intre ele, cat si cu continutul anexei nr. 3 la ordin si al anexelor nr. 4.1 si nr. 4.2 la instructiuni