REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”ANTONIE MOGOȘ”, AN ȘCOLAR 2021-2022

   

REGULAMENT

   

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Prezentat în Consiliul Profesoral   din 13.09.2021

Aprobat în Consiliul de Administraţie  din 13.09.2021

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. – Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituției României, ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) 2020 și a Codului Muncii.

Art. 2. (1) Regulamentul de organizare și funcționare conține reglementări specifice în concordanță cu Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, norme privind drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ, norme privind desfășurarea activităților instructiv-educative cu caracter școlar și extrașcolar, a activităților de natură administrativă, financiar- contabilă și de secretariat în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 49.

(2) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de consiliul de administrație și coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotararea Consiliului de administratie, fac parte si reprezentanti ai organizatiilor sindicale, ai parintilor si ai elevilor desemnati de catre consiliul reprezentativ al parintilor , respectiv de consiliul scolar al elevilor.

(3) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” este supus dezbaterii în consiliul reprezentativ ala părinților / asociatia parintilor, în consiliul școlar al elevilor și în Consiliul profesoral, la care  participa cu drept de vot si personalul didactic auxiliar si nedidactic.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” , precum si modificarile ulterioare ale acestuia se aproba, prin hotarare, de catre consiliul de administrație.

(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” poate fi revizuit anual, în termen de cel  mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare al Școlii gimnaziale nr. 49 se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în  ROFUIP.

(6) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor,

regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se afișează la avizier și, după caz, pe site-ul unității

de învățământ. Învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul primar/profesorii diriginți au obligația de a prezenta anual elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare, la începutul anului școlar. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentul de organizare și funcționare al Scolii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”..

(7) Regulamentul de organizare și funcționare al Scolii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea   Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul  unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul regulament.

(8) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie.

Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al Scolii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”  constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

(9) Regulamentul intern al Scolii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”  conține dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile, și se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor

sindicale care au membri în unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.

(10) Acest Regulament se aplică în incinta școlii și în spațiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport).

(11) Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislației în vigoare, de exercitare a dreptului la educație, indiferent de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă.

CAPITOLUL II

Organizarea unității de învățământ

Art. 3.  (1) Școala Gimnazială nr. 49 se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educației Naționale  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2)  Conducerea  unității  de  învățământ  își  fundamentează  deciziile  pe  dialog  și  consultare,  promovând

participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparenta deciziilor si a

rezultatelor, printr-o comunicare periodica, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea Educației Naționale  nr.

1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4 Scoala Gimnaziala ”Antonie Mogoș” se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.

Art. 5. – Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” cuprinde următoarele forme de învățământ:

  • învățământ preșcolar de zi și prelungit
  • învățământ primar (clasele pregătitoare – IV);
  •     învățământ gimnazial (clasele V– VIII).

 Program  de f uncționare

Art. 6. – (1) Cursurile se desfășoară în anul școlar 2021-2022  după următorul program:

          Programul școlilor și grădinițelor din comună ține cont de asigurarea condițiilor sanitare și este următorul:

-Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-schimbul I 8.00-12.30

                                                                      -schimbul II 13.00-19.00

-AR Școala Gimnazială Cornești-schimbul I 8.00-12.30

                                                  -schimbul II 13.00-19.00

-AR Școala Gimnazială Bălești 9.00-15.00

-AR Grădiniță PP Bălești -schimbul I 8.00-13.00

                                      -schimbul II 13.00-18.00

-AR Grădinița PP Ceauru -schimbul I 8.00-13.00

                                        -schimbul II 13.00-18.00

-AR Grădinița Tălpășești 8.00-13.00

-AR Grădinița Cornești Vechi 8.00-13.00

-AR Grădinița Cornești Noi 8.00-13.00

 (2) În situații speciale si pe o perioadă determinată, durata orelor de curs si durata pauzelor pot fi modificate, la

propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea Consiliului de Administrație, cu informarea ISJ Gorj.

(3) Serviciul secretariat își desfăsoară programul în intervalul 8.00 -14.00. Accesul elevilor la secretariat este

permis conform programului afișat. Carnetele de elev sunt avizate de secretariat prin intermediul diriginților si învățătorilor.

Art. 7. – În cadrul școlii funcționează biblioteca școlară pe baza regulamentului elaborat de Ministerul Educației

Naționale si a unui regulament propriu întocmit de conducerea unității.

Art.  8.  –  În  cadrul  școlii,  funcționează  Cabinetul  de  asistență  psihopedagogică,  aflat  sub  coordonarea  si monitorizarea CJRAE Gorj.

.

Art. 9. – În cadrul școlii, funcționează Sala de Sport.

Art. 10. – În unitatea de învățământ fumatul este interzis.

 ACCESUL ÎN  ȘCO ALĂ

Art. 11. – (1) Intrarea la cursuri a elevilor se face prin ușa dinspre curtea interioară, în intervalul 7.45 -8.00, pentru elevii din schimbul I, și între orele 12.30-13.00, pentru elevii din schimbul al II-lea, la Ceauru și Cornești. Din cauza pandemiei accesul se face pe toate intrările posibile în fiecare locație.

(2) Accesul elevilor în școală se face pe baza carnetului de elev vizat la zi.

Art. 12. – După ora 19.00, persoanele rămase în școală trebuie să aibă acordul directorului.  Prezența în școală în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregătire suplimentară, este permisă numai cu acordul directorului unității.

Art. 13 – (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinților/tutorilor elevilor, este permis în urma verificării identității acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor la punctul de pază si control si a înmânării ecusonului

„VIZITATOR” . Persoanele care au primit ecusonul au obligația să îl poarte la vedere pe toată perioada rămânerii în unitatea scolară si să îl restituie la punctul de control în momentul părăsirii unității. În timpul pandemiei au prioritate prevederile din legile sanitare.

(2) Accesul persoanelor străine, cu excepția părinților/tutorilor elevilor, se face numai după aprobarea conducerii școlii.

(3) În cazul ședințelor cu părinții sau al oricăror activități ce impun prezența persoanelor străine în scoală,

organizatorii vor prezenta la punctul de control lista nominală cu participanții, vizată de director.

(4) Accesul autovehiculelor în incinta școlii nu este permis.

Art. 14. – Este interzisă intrarea în școală a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, a celor turbulente sau care au intenția vădită de a tulbura ordinea si linistea. De asemenea, este interzisă intrarea persoanelor însoțite de câini, cu arme sau obiecte   contondente, cu substanțe toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, usor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice.

Art. 15. – Elevii pot părăsi unitatea  în timpul desfăsurării programului școlar doar pentru motive bine întemeiate și dovedite (adeverință de la cabinetul medical, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi școala în timpul programului școlar și în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menționate mai sus, elevii nu pot părăsi școala decât însoțiți de către părinți/tutori.

CAPITOLUL III

Conducerea școlii

Art. 16. Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”  este condusă de consiliul de administrație, de director si doi profesori coordonatori. În activitatea pe care o desfășoară, consiliul de administrație și directorii se consultă cu: consiliul profesoral, organizația sindicală de la nivelul școlii, consiliul reprezentativ al părinților, consiliul școlar al elevilor și autoritățile administrației publice locale.

SECȚIUNEA I

Consiliul de administrație

Art. 17. – (1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea conform dispozițiilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art. 93 si art. 96, și Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

(2) Directorul este președintele consiliului de administrație.

Art. 18. – Consiliul de administrație este organ de conducere al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” și este alcătuit din 13 membri, astfel: 6 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai Consiliului Local Bălești  și 3 reprezentanți ai părinților.

-Consiliul de administrație se întrunește lunar, în ședințe ordinare, precum și ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la solicitarea  președintelui  consiliului de  administrație  sau  a  două  treimi  din  numărul membrilor consiliului de administrație sau a două treimi din numărul membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administrație este convocat și la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului elevilor sau două treimi din numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinților.

-Consiliul de administrație este legal întrunit în prezența a cel puțin a jumătate plus unu din totalul membrilor

acestuia.

-Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din membrii prezenți, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 19. – (1) La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, cu statut de observatori, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ.

(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele consiliului de

administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de observator.

SECȚIUNEA II

Directorul și profesorii coordonatori

Art. 20. – Directorul exercită conducerea executivă a Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”, în conformitate cu legislația privind învățământul, în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu prevederile prezentului regulament și reprezintă unitatea de învățământ în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, în limitele competențelor prevăzute de lege.

Art. 21. – Ocuparea funcției de director  se face conform prevederilor legislației în vigoare.

Art. 22. – Atribuțiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și în art. 21 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționarea unităților din învățământul preuniversitar.

Art. 23. – În exercitarea atribuțiilor si responsabilităților sale, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual, și note de serviciu

Art. 24. – Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia.

Art. 25. – Directorul elaborează Planul de dezvoltare instituțională (PDI) si îl supune spre aprobare Consiliului de administrație.

Art. 26. (1)  Directorul prezintă anual un raport asupra educației în Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”  aprobat de consiliul de administraţie, prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.

(2)   Directorul aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi

control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.

Art. 27.  Profesorii coordonatori îsi desfăsoară activitatea în subordinea directorului, numiți annual prin decizie.

Art. 28.  Profesorii coordonatori  îndeplinesc  atribuțiile delegate de către director pe perioade determinate, pe cele stabilite prin fisa postului și preiau din  prerogativele directorului în lipsa acestuia.

Art. 29.  Profesorii coordonatori sunt membrii de drept ai Consiliului de Administrație din rândurile cadrelor didactice.

Art. 30. Directorul și profesorii coordonatori  nu pot deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

CAPITOLUL IV

Personalul școlii

Art. 31. – Personalul din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”  este format din personal didactic, personal didactic auxiliar si  personal nedidactic.

Art. 32 (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare.

(2) Personalul din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute  pentru postul

ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul din Școala Gimnazială  Antonie Mogoș”  trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

(4) Personalului din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”  îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.

(5) Personalului din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze

verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.

(6) Personalul din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.

(7) Personalul din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă

socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi

psihică.

Art. 33. – Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 34. – Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate: secretariat, financiar-

contabil, administrativ.

SECȚIUNEA I

Personalul didactic

Art. 35. – Personalul didactic din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” cuprinde profesori, învățători, institutori.

Art. 36. – Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 37.  – Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică

sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un

formular specific, elaborat de Ministerul Educaţiei  și Ministerul Sănătăţii.

Art.  38.  (1)  Cadrele  didactice  care  fac  dovada  absolvirii  unui  program acreditat  de  formare  în  domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

Art. 39. – Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

Art. 40. – În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală

al cadrelor didactice.

Consiliul profesoral

Art. 41. – Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază în Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” și este prezidat de către director.

Art. 42. – Consiliul profesoral se întrunește lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea

directorului sau la solicitarea a minimum o treime din membrii personalului didactic. Temele pentru ședințele ordinare sunt propuse de directorul școlii și aprobate în prima ședință a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an școlar.

Art. 43. – Atribuțiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea educației naționale nr.

1/2011 si în art. 58 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar.

Art. 44. – Participarea cadrelor didactice la ședințele Consiliului Profesoral este obligatorie; absența nemotivată de la aceste ședințe se consideră abatere disciplinară. Directorul ține evidența participării cadrelor didactice la ședințele Consiliului profesoral, iar la trei absențe nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere sancționarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la ședințele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia și atunci când este invitat.

Art. 45. – La ședințele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanți desemnați ai părinților, ai Consiliului școlar al elevilor, ai autorităților locale și ai partenerilor sociali. La sfârșitul

fiecărei ședințe toți membrii Consiliului profesoral și invitații, în funcție de situație, au obligația să semneze procesul verbal încheiat cu această ocazie; nesemnarea proceselor-verbale ale Consiliului profesoral se consideră abatere

disciplinară.

Art. 46. – Directorul numește prin decizie secretarul Consiliului profesoral, care are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor Consilului profesoral.

Consiliul clasei

Art. 47.

(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, un părinte

delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru clasele din invățământul gimnazial, reprezentantul elevilor clasei

respective.

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial.

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.

Art. 48. – Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective:

(a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;

(b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;

(c)  coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;

(d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;

(e)  organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.

Art. 49. – Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

(a)  analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul al fiecărui elev;

(b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi

pentru elevii cu rezultate deosebite;

(c)  stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvența și comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor la purtare mai mici decât 7,00 sau a calificativelor „suficient” şi „insuficient” pentru învăţământul primar;

(d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

(e)  participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/ institutorului/

profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

(fpropune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Art. 50. – (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.

(2)  Hotărârile  adoptate  în  şedinţele  consiliului  clasei  se  înregistrează  în  registrul  de  procese-verbale  ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit obligatoriu de dosarul care conţine

anexele proceselor-verbale.

(3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.

Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.

Art. 51. – Documentele consiliului clasei sunt:

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Comisiile metodice

Art. 52. (1) Personalul didactic din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” este  organizat în Subcomisii metodice, în interiorul Comisiei de Curriculum.

Activitatea comisiei metodice/catedrei este coordonată de șeful catedrei/responsabilul comisiei metodice, ales prin

vot secret de către membrii comisiei/catedrei.

(2) Ședințele comisiei metodice/catedrei se țin lunar, după o tematică aprobată de directorul școlii, sau ori de câte

ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Prezența la activitățile comisiei metodice este

obligatorie pentru membrii acesteia. Absența nemotivată de la sedințele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară.

(3) Tematica ședințelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate și orice hotărâre referitoare la

membrii catedrei vor fi prezentate și discutate în catedră.

(4)  Responsabilul  comisiei  metodice  răspunde  în  fața  directorului  și  a  inspectorului  de  specialitate  pentru

activitatea profesională a membrilor acesteia.

Responsabilul comisiei metodice are obligația de a participa la toate acțiunile inițiate de director și de a efectua asistențe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniți în școala sau la cei în activitatea

cărora se constată disfuncții în procesul de predare-învățare sau în relația profesor-elev.

Drepturi și obligații ale cadrelor didactice

Art. 53. – Cadrele didactice din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” au următoarele drepturi:

a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanțelor scolare, cu o durată de 62 zile lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către Consiliul de

administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul

învățământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Școlii;

b) beneficiază de gradație de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei și criteriilor elaborate de Ministerul

Educației.

c) lansează proiecte și participă la desfășurarea lor;

d) dreptul la inițiativă profesională, care constă în:

     conceperea activității profesionale și realizarea obiectivelor educaționaleale disciplinelor de învățământ,  prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;

     utilizarea bazei materiale si a resurselor învățământului, în scopul realizării obligațiilor profesionale;

     punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învățământ;

     organizarea cu elevii a unor activități extracurriculare cu scop educativsau de cercetare stiințifică;

     înființarea în școală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formații artistice si

sportive, publicații, conform legislației învigoare;

     participarea la viața scolară, în toate compartimentele care vizează organizarea și desfășurarea procesului de învățământ, conform deontologiei profesionale și, după caz, a Contractului colectiv de muncă;

e) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nicio autoritate școlară sau

publică. Prin excepție, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfășurării activității didactice intervenția autorităților școlare sau publice în situațiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exercițiilor de alarmare pentru situații de urgență;

f) înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activității didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă

numai cu acordul cadrului didactic respectiv;

g) personalul didactic are dreptul să participe la viața socială și publică, în beneficiul public si în interesul învățământului și al societății românesti;

h) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociații si organizații sindicale, profesionale și culturale,

naționale si internaționale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;

i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spațiul școlar și poate întreprinde acțiuni în nume propriu în afara acestui spațiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învățământului și al școlii, precum și demnitatea

profesiei de educator;

         j) personalul didactic desfășoară activitate online.

Art. 54. – Cadrele didactice din Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” au următoarele obligații:

a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ,

minimum 90 de credite profesionale transferabile;

b) cadrele didactice sunt obligate să participe la controlul medical anual care să ateste starea de sănătate necesară funcționării în sistemul de învățământ;

c) este interzis cadrelor didactice să desfășoare activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt:

     prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități comerciale în incinta școlii sau în zona limitrofă;

     comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;

     practicarea, în public, a unor activități cu componentă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului;

d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe  scoală, iar la intrarea la ore să aibă

întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absențelor elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament și se sancționează conform legislației în vigoare;

e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate si să le consemneze în carnetul de elev;

f) le este interzis cadrelor didactice să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinții/tutorii acestora; astfel de practici, dovedite, se sancționează conform legislației în vigoare;

g) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ținuta elevilor.

h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezență, indicându-se subiectul lecției respective;

sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezență, cu excepția celor efectuate de către director;

i) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii școlii în maximum 10 zile de la începerea anului scolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau si pentru orele de dirigenție, avizate de responsabilul comisiei metodice;

j) cadrele didactice sunt obligate să anunțe conducerea școlii în cazul absenței de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinirea orelor;

k) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ținută morală demnă, să-și respecte toți partenerii

educaționali, să folosească serviciile instituției numai în scopuri educaționale;

l) cadrele didactice trebuie să-și acorde respect reciproc și sprijin colegilor și personalului  școlii în îndeplinirea obligațiilor profesionale;

m) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuții cu elevii, cu părinții sau cu alte persoane referitoare la

competența profesională a altor cadre didactice;

n) niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învățătoruluiclasei și să motiveze absențe, să comunice note, să comenteze situații din catalog; toate aceste situații se vor limita la rubrica disciplinei pe care o predă;

o) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăsește ultimul sala;

p) cadrele didactice sunt obligate să participe la ședințele cu părinții atunci când sunt solicitate de profesorii diriginți, de învățători sau de conducerea școlii;

q) cadrele didactice sunt obligate să participe la ședințele Consiliului profesoral și ale Consilului clasei;

r) fumatul este interzis în unitatea de învățământ;

s) fiecare cadru didactic trebuie să dețină un portofoliu personal;

t) serviciul pe scoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice și reprezintă un indicator important în evaluarea activității; refuzul exercitării serviciului pe scoală se consideră abatere disciplinară.

Art. 55. – În funcție de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sancțiuni:

a) observație scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare si de control;

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare si de control din învățământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Profesorul de serviciu

Art. 56.  (1) Serviciul pe școală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul   fiecărui semestru. Observațiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe școală, care se completează la încheierea activității;

(2) Profesorul de serviciu este membru temporar al Comisiei de urmărire a disciplinei elevilor și are următoarele atribuții:

a) vine în școală cu 15 minute mai devreme pentru organizarea echipei elevilor de serviciu și pentru preluarea

cataloagelor; prezența cataloagelor se consemnează în procesul verbal predare-primire;

b) verifică prezența elevilor de serviciu în scoală și le prelucrează atribuțiile ce le revin;

c) controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor în școală lașînceputul programului și pe parcursul

acestuia;

d) verifică ținuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă;

e) asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor;

f) controlează starea de curățenie și respectarea normelor de igienă din școală la începutul și la sfârșitul orelor de

curs;

g) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente și a aparaturii electronice din cancelarie;

i) verifică prezența cadrelor didactice la ore și asigură suplinirea celor absente împreună cu directorul;

j) verifică ordinea și disciplina în pauze;

k) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în școală și informează conducerea școlii;

l) supraveghează persoanele străine intrate în școală;

m) supraveghează respectarea normelor de protecție a muncii, PSI si de protecție a mediului și ia măsuri operative

dacă este cazul;

n) în cazul producerii unor evenimente deosebite are obligația de a anunța conducerea școlii;

o) la încheierea serviciului încheie un proces-verbal în care se consemnează cele mai importante evenimente.

Profesorul diriginte

Art. 57.

(1) Cadrele didactice care dețin funcția de profesor diriginte sunt desemnate de către Consiliul de administrație

la începutul fiecărui an școlar și numite prin decizie a directorului.

(2) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ.

Art. 58.

(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic învestit

cu această responsabilitate.

(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează şi se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.

(3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile se referă la:

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor

şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”;

b) teme de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos, educaţie rutieră, educaţie civică, educaţia  şi  pregătirea  antiinfracţională  a  elevilor,  protecţie  civilă,  educaţie  antiseismică,  antidrog,  prevenirea  şi

combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenţei etc., în conformitate cu prevederile actelor normative

şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.

(5) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

(6) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează,

sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. În situaţia în care aceste activităţi se desfăşoară în afara orelor de curs, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi, cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Intervalul orar este anunţat de către profesorul diriginte elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice.

(7) Profesorul diriginte are următoarele atribuții și responsabilități:

7.1. organizează şi coordonează:

a) activitatea colectivului de elevi;

b) activitatea consiliului clasei;

c) şedinţele cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este

cazul;

d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;

e) activităţi educative şi de consiliere;

f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;

7.2. monitorizează:

a) situaţia la învăţătură a elevilor;

b) frecvenţa la ore a elevilor;

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;

e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

7.3.colaborează cu:

a) profesorii  clasei  şi  coordonatorul  pentru  proiecte  şi  programe  educative  şcolare  şi  extraşcolare  pentru

informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

b) cabinetul de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;

c) conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

d) comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii, tutorii sau susţinători legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea

educativă şcolară şi extraşcolară;

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;

f) persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea Sistemului de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR), în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

7.4. informează:

a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;

b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte

documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

c) părinţii tutori sau susţinătorii legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; d) părinţii, tutorii  sau susţinătorii  legali în cazul în  care elevul  înregistrează  peste 10 absenţe  nemotivate;

informarea se face în scris;

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

7.5.  îndeplineşte  alte  atribuţii  stabilite  de  către  conducerea  unităţii  de  învăţământ,  în  conformitate  cu

reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali şi de consiliul clasei;

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

c) motivează  absenţele  elevilor,  în  conformitate  cu  procedurile  stabilite  de  prezentul  Regulament  şi  de

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învățământ preuniversitar;

d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în

carnetul de elev;

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;

f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;

g) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fişa psihopedagogică;

h) monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;

i)  întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;

j)    elaborează portofoliul dirigintelui.

(8) Atribuțiile si responsabilitățile profesorului diriginte sunt și atribuții și responsabilități ale profesorului pentru învățământ primar (învățător).

Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

Art. 59. – (1) Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este numit de directorul

unității, pe baza hotărârii Consiliului de administrație, la propunerea Consiliului profesoral.

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.

(3) Atribuțiile consilierului educativ sunt precizate în  Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar.

(4) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul şcolar  şi promovarea interculturalităţii

Art. 60. – La nivelul Școlii gimnaziale nr. 49 funcţionează Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul şcolar  şi promovarea interculturalităţii.

Art. 61. – (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul şcolar  şi promovarea interculturalităţii respectă reglementările naţionale în vigoare.

(2) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se stabileşte prin

decizia internă a directorului, după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de Administraţie.

Art. 62. – Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar.

Art. 63. – În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea unui mediu securizat în unităţile de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, prin agenții de pază angajați de aceasta şi, respectiv, Școala gimnazială nr. 49 prin paznicii proprii.

Art. 64.  – Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. În acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar:

a) are  obligaţia  de  a  colabora  cu  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  cu  reprezentanţii  poliţiei  şi  ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;

b) elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din unitatea de învăţământ respectivă;

c) propune conducerii școlii măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului din unitate şi prevenirea

delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele școlii.

Art. 65. – În Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”, se stabilesc condiţiile de acces în şcoală a personalului unităţii, elevilor şi

al vizitatorilor prevăzute în prezentul regulament la art. 11-15.

Art. 66. – (1) În urma consultarii Consiliului reprezentativ al părintilor și a Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral din fiecare unitate de învatamânt stabilește pentru elevi un semn distinctiv.

Art. 67. –   (1) La nivelul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” se constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii.

(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul școlii, a principiilor şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o

şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.

(3) Comisia este formată din 3 membri: două cadre didactice şi un reprezentant al părinţilor.  La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanţi  ai

organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.

(4) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt următoarele:

a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii,

în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ;

b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii;

c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;

d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ;

e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora, consiliului

de administraţie, directorului școlii sau consiliului profesoral, după caz;

f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive;

g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;

h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

i)  elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;

j) elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;

(5) Inspectoratele şcolare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din cadrul unităţilor

de învăţământ.

Comisia de control managerial intern

Art. 68. –  (1) La nivelul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului de administratie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 69. – Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:

a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;

b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de

coordonare;

c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale;

d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi publice;

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ.

SECȚIUNEA II

Personalul didactic auxiliar

Art. 70. – În Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” personalul didactic auxiliar și nedidactic este format din: secretar- bibliotecar,  administrator  de patrimoniu și administrator financiar.

Art. 71. – Personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată și completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum și ale altor prevederi și regulamente în vigoare.

Art. 72. – Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislația în vigoare.

Art. 73. Personalul didactic auxiliar are următoarele obligații:

a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuțiile, sarcinile, competențele și responsabilitățile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fișa postului;

b) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la sedințele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care își desfășoară activitatea sau atunci când sunt solicitați să participe de către director;

c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ținută și o comportare ireproșabilă în relațiile cu cadrele didactice, elevii, părinții, personalul nedidactic, precum și cu orice persoană din afara instituției;

d) personalul didactic auxiliar are obligația de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii școlii, considerate de interes major pentru instituție;

e) Întregul personal didactic auxiliar are obligația să participe la cursurile de formare inițiate de ISJ Gorj

sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea și compartimentul în care activează;

f) Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor care privesc strict instituția sau personalul instituției;

g) personalul didactic auxiliar are obligația de a semna zilnic condica de prezență,consemnând cu exactitate

activitățile desfășurate în ziua respectivă;

h) întreg personalul didactic auxiliar are obligația de a efectua   la începutul anului școlar controlul anual de

sănătate.

Art. 74. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi și regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât și a sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților prevăzute în fisa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea următoarelor sancțiuni, în funcție de gravitatea și numărul abaterilor:

a) observație scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere laun concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare si de control din învățământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 75. – (1) Bibliotecarul este subordonat directorului școlii.

(2) Biblioteca școlară funcționează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi

a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și este interesat de completarea rațională a fondului de publicații.

(4) Atribuțiile bibliotecarului sunt:

a) organizează spațiul bibliotecii si asigură funcționarea acesteia potrivit normelor legale;

b) elaborează si afișează regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii școlare, orarul acesteia si regulile

PSI;

c) constituie, organizează si dezvoltă colecțiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;

d) ține evidența fondului de publicații;

e) răspunde eficient la cerințele de lectură și de informare ale utilizatorilor;

f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referință și a tehnologiei;

g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerințelor din programe, precum si a

particularităților psihopedagogice și de vârstă ale elevilor;

h) gestionează fondul documentar și asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere și siguranță existente în unitatea de învățământ.

i) inițiază si derulează parteneriate interne și externe cu instituții de învățământ, culturale, organizații diverse din

țară sau străinătate, cu membri ai comunității locale, cu părinții elevilor;

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituției de învățământ;

k) îndeplineste și alte sarcini prevăzute în fișa postului sau trasate de directorul școlii.

(5) Orarul de funcționare a bibliotecii, aprobat de directorul școlii, este următorul: de luni până vineri între 14.00-18.00.

Art. 76. Profesorii de informatică ajută temporar Compartimentul Secretariat.

Art. 77. – (1) Compartimentul secretariat este condus de secretarul-șef și este subordonat directorului.

(2) Secretariatul funcționează pentru elevi, părinți, personalul școlii și pentru altepersoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director: de luni până vineri între 8.00 – 14.00.

Programul cu publicul este :

Marți 10.00 – 14.00; miercuri 12.00 – 14.00; joi 10.00 – 14.00.

(3) Serviciul secretariat exercită următoarele responsabilități:

a) asigură transmiterea informaţiilor la nivelul școlii;

b) întocmește, actualizează și gestionează bazele de date de la nivelul unității de învățământ;

c) înscrie și ține evidența elevilor, pe care o actualizează permanent și rezolvă, pe baza hotărârilor Consiliului de administrație, problemele privind mișcarea elevilor ;

d) completează sau verifică, după caz, și asigură păstrarea în condiții de securitate, utilizarea corectă și arhivarea

documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, privind situația școlară a elevilor și a statelor de funcții ;

e) rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii și desfășurării evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante ;

f) întocmește, înaintează spre aprobarea directorului și transmite situațiile statistice și celelalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente sau de către conducerea cu rol de decizie sau executivă

a școlii.

g) întocmește și/sau verifică avizarea documentelor/documentațiilor ;

h) asigură asistența tehnică pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate sau pentru încheierea contractelor sau

a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturi juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte

persoane fizice sau juridice ;

i) păstrează și aplică ștampila unității, prin decizia directorului, pe documentele verificate și semnate de persoanele în drept. Procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se face în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului Educației;

j) calculează drepturile salariale sau de altă natură;

k) întocmește, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toți angajații școlii; acestea se aprobă de către

Consiliul de administrație, cu avizul conform al Inspectoratului Școlar Gorj;

l) statele de personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, se aprobă de către Consiliul de  administrație,  cu  avizul  conformal  ISJ  și  se  validează  de  către

ordonatorul principal de credite (directorul) la începutul fiecărui an financiar și ori de câte ori sunt modificări legislative.

m) secretarul completează fișele matricole și cataloagele de corigență;

n) înregistrează și verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale care se acordă,

potrivit legii, elevilor ;

o) gestionează actele de studii, asigură păstrarea și arhivarea documentelor, monitorizează soluționarea corespondenței;

p) gestionează corespondența unității;

q)  procurarea,  completarea,  eliberarea  si  evidența  actelor  de  studii  se  fac  în  conformitate  cu  prevederile

„Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului Educației Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3844/2016.

r) evidența, selecționarea, păstrarea si depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea

termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului Educației

Naționale și Cercetării Științifice, se fac în conformitate cu prevederile legale;

s) întocmește, actualizează și gestionează dosarele de personal ale angajaților;

t) întocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în

conformitate cu prevederile legale;

;u) rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor Consiliului de administrație

sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.

Art. 78. – (1) Secretariatul școlii pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.

(2) Secretarul răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. La sfârşitul orelor de curs secretarul verifică,

împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor cataloagelor.

(3) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la  alin. (1) si (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului

solicitat.

(4) Secretariatul asigură de regulă permanența pe întreaga desfășurare a orelor de curs.

(5) În perioada vacanțelor școlare cataloagele se păstrează la secretariat.

(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din școală elevii trebuie să prezinte la secretariat o adeverință eliberată de bibliotecarul școlii din care să reiasă că nu au cărți nerestituite.

(7) Carnetele și legitimațiile de elev se eliberează și vizează doar prin intermediul diriginților și învățătorilor.

(8) Se interzice eliberarea adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror documente școlare, de

condiționarea obținerii de beneficii materiale.

Art. 79. – (1) Serviciul contabilitate este condus de administratorul financiar (contabil/contabi-șef) și este subordonat directorului școlii. Programul de lucru pentru compartimentul contabilitate este zilnic intre 8.30 – 16.30.

(2) Serviciul de contabilitate asigură și răspunde de  fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor.

(3) Administratorul financiar are următoarele atribuții si responsabilități principale:

a) organizează, îndrumă, conduce, controlează si răspunde de desfăsurarea activității financiar-contabile a unității scolare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) gestionează întregul patrimoniu al Școlii gimnaziale nr. 49, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare,

prezentul regulament și hotărârile Consiliului de administrație;

c) întocmește proiectul de buget și raportul de execuție bugetară, conform conform legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;

d) organizează și coordonează contabilitatea veniturilor și cheltuielilor ;

e) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de învățământ preuniversitar și de înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare ;

f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori

Consiliul de administrație consideră necesar ;

g) organizează si participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;

h) asigură si răspunde de îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ preuniversitar față de bugetul de stat, de bugetul local și față de terți ;

i) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;

j) avizează, în condițiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul instituției ;

k) asigură și gestionează documentele și instrumentele financiare cu regim special ;

l) întocmește, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie ;

m) exercită orice alte atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de

muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administraţie.

(4) Alte sarcini ale membrilor seviciului contabilitate sunt stipulate în fișa postului aprobată de director.

SECȚIUNEA III

Personalul nedidactic

Art. 80. – Personalul nedidactic sau administrativ își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003

modificată și completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii.

Art. 81. – (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al școlii (de întreținere și îngrijire,  muncitori, etc.).

(2) Serviciul de administrație este condus de administratorul de patrimoniu și este subordonat directorului școlii.

(3) Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuții și responsabilități:

a) gestionează baza materială a unității de învățământ preuniversitar;

b) coordonează activitatea personalului tehnic și administrativ, de întreținere si curățenie;

c) întocmește fișele postului pentru personalul din subordine și le prezintă directorului spre aprobare;

d) întocmește proiectul programului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și documentațiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziții publice;

e) face parte din comisia de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor constituită la nivelul unității;

f) întocmește fișele de magazie și ține evidența consumurilor de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;

g) supraveghează realizarea reparațiilor si a lucrărilor de întreținere, igienizare, gospodărire;

h) pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unității, pe linia securității si sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și P.S.I.;

i) realizează demersurile necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a instituției;

j) asigură întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

k) întocmeste documentația pentru organizarea licitațiilor si monitorizează execuția contractelor de închiriere încheiate de școală cu persoane fizice sau juridice;

l) înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenți, modificările produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor și prezintă actele corespunzătoare compartimentului financiar-contabil pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile;

m) propune conducerii unității de învățământ calificativele anuale ale personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancțiuni disciplinare;

n) realizează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;

o) prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia asigurării integrității și a utilizării eficiente a patrimoniului unității de învățământ preuniversitar, raport ce va fi supus validării consiliului de

administrație, odată cu rezultatele inventarierii anuale.

p) alte atribuții prevăzute în fișa postului.

Art. 82. – Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţii de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 83. – (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director sau, după caz, de către directorul adjunct, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.

Art. 84. – (1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către consiliul de administraţie.

(2) Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curățeniei pentru spațiul repartizat de către administrator sau director. Programul personalului de îngrijire, stabilit de către administrator și aprobat de director este: tura I 06.00-

14.00, tura II 14.00-22.00. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fișa postului. Personalul de îngrijire îndeplinește și

alte sarcini trasate de director.

Art. 85. – Personalul nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de legislația în vigoare.

Art. 86. – (1) Personalul nedidactic are următoarele obligații:

a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit deconducerea unității împreună cu șeful

compartimentului administrativ;

b) personalul nedidactic are obligația de a asigura securitatea școlii, conform programului de lucru și atribuțiilor din fișa postului;

c) personalul nedidactic asigură igienizarea și întreținerea școlii la nivelul sectoarelor repartizate de administrator

și în conformitate cu fișa postului;

d) personalul nedidactic are obligația să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii școlii, considerate

de interes major pentru instituție;

e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat față de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinți și față de orice persoană care intră în școală;

f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a școlii în alte scopuri decât cele legate de interesele instituției;

g) întreg personalul nedidactic are obligația de a efectua la începutul anului școlar controlul anual al stării de

sănătate.

(2) Atribuțiile, sarcinile, competențele și responsabilitățile personalului nedidactic sunt cuprinse în fișa postului.

Art. 87. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi și regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât și a sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților prevăzute în fișa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea următoarelor sancțiuni, în funcție de gravitatea și numărul abaterilor:

a) observație individuală verbală;

b) avertisment scris;

c) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru

o durată ce nu poate depăși 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

CAPITOLUL V

Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar – E l e v i i

a. FRECVENȚA ELEVILOR

Art. 88.

(1) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o unitate de învăţământ.

(2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ cu respectarea prezentului Regulament şi a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.

Art. 89.

(1) Înscrierea în clasa pregătitoare, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei

naţionale și cercetării științifice.

(2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an şcolar.

(3) În situatia solicitarii de retragere mentionate la alin. (2), unitatile de învatamânt vor consilia parintii, tutorii sau sustinatorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educational al elevului și îi vor informa ca solicitarea nu

poate fi solutionata decât în situatia în care evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta necesitatea reînscrierii în clasa

pregatitoare.

(4) Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a elevilor, mentionata la alineatul (3), se efectueaza sub coordonarea

Centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse și asistență educațională.

Art. 90. Frecvența elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea in şcoală se face cu 10 minute înaintea primei ore,

numai pe baza de ecuson cu însemnele şcolii sau carnet de elev, vizat de conducerea şcolii.

Art. 91. – (1) Motivarea absenţelor se efectuează numai de învățător/diriginte pe baza actelor justificative în ziua prezentării acestora.

(2)  În  cazul  elevilor  minori,  părinţii,  tutorii  sau  susţinătorii  legali  au  obligaţia  de  a  prezenta  personal

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.

(3) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt:

– adeverinţe eliberate de medicul cabinetului şcolar, ori de medicul de familie sau medicul specialist, vizate de medicul şcolar;

– adeverinţă sau certificat medical eliberată de instituţia spitalicească în cazul în care elevul a fost internat;

–  cererea  părinţilor  adresată  învăţătorului/institutorului/profesorului  pentru  învăţământul  primar/profesorului

diriginte al clasei, avizată de director, pentru situaţii familiale deosebite fără a depăşi 20 de ore de curs pe semestru (cererea se depune la secretariat înainte de a efectua absenţele sau, in cazuri de forţă majora, imediat după efectuarea absenţelor).

Pentru a fi considerate valabile adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil numele şi parafa medicului,

numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. În cazul în care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule, iar elevul în cauză este sancţionat în conformitate cu preverile legale.

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea

activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul / profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.

(5) Motivarea absenţelor se face de profesorul diriginte/învățător în maxim 7 zile de la reluarea activităţii iar actele doveditoare se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Dacă actele doveditoare nu sunt prezentate în

termenul prevăzut acestea nu mai pot fi utilizate în motivarea absenţelor.

(6) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate.

Art. 92. Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.

Art. 93. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei pentru a fi sancţionaţi.

Art. 94. Părăsirea de către elevi a spaţiilor de învăţământ (sală, laborator, şcoală) în timpul orelor de curs se face numai în cazuri de forţă majoră cu aprobarea directorului și cu acordul părinților.

b. DREPTURILE ELEVILOR

Art. 95.

(1) Elevii Școlii gimnaziale ”Antonie Mogoș” se bucură de toate drepturile constituţionale, de drepturile prevăzute în Statutul  elevului, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.

(2) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al elevilor.

(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

(4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor

primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 96. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în Statutul elevului, capitolul al II-lea,    art. 6 – 13.

Art. 97.

(1)Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. Elevii din învăţământul primar şi gimnazial

primesc gratuit manuale şcolare.

(2)Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială de care dispun unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi.

(3)În timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au

dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun.

Art. 98. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense  pentru rezultatele  deosebite  la activităţile  şcolare şi  extraşcolare, precum şi  pentru  atitudine  civică exemplară.

Art. 99. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care o vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori acest drept se exercită de către părinţi/tutori legali.

Art. 100. Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează

pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.

Art. 101. Şcoala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi art. 10 din Statutul elevului şi prezentul regulament. Grupul de iniţiativă va formula o cerere (cu minimum 1 săptămână înainte) din care să reiasă:

–    componenţa grupului (nume, prenume, clasa)

–    conducătorul activităţii

–    data desfăşurării

–    locul desfăşurării acţiunii

–    garanţiile privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor

–    angajamentul de a respecta prevederile din Regulamentul Școlii gimnaziale nr. 49.

Cererea va fi avizată de coordonatorul de proiecte şi programe şi de preşedintele Consiliului elevilor care va

desemna un membru al  său să răspundă de acţiunea respectivă.

Art. 102. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora.

Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de iniţiativă. Aprobarea pentru desfăşurarea acţiunilor va fi

condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea securităţii persoanelor şi a bunurilor de către organizatori. În

cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi particular contravine

principiilor sus-menţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau poate interzice desfăşurarea acestor activităţi. Orice activitate se va desfasura sub supravegherea unui cadru didactic (cel putin) care va raspunde de securitatea persoanelor si a bunurilor scolii.

Art. 103. În unităţile de învăţământ de stat şi particular este garantată, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii.

În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea sau drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, prevederile prezentului regulament şi ale Regulamentului

de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar, directorul va suspenda editarea şi difuzarea

acestora.

c.  RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR

COMPORTAMENTUL ELEVILOR

Art. 104.

(1)Elevii au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplinăși la fiecare evaluare/sesiune de

examene organizată de școală. Toți elevii Școlii gimnaziale ”Antonie Mogoș” au obligația să respecte :

a) prezentul Regulament, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar

(ROFUIP) si Statutul elevului;

b) regulile de circulaţie;

c) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

d) normele de protecţie civilă;

e) normele de protecţie a mediului.

(2) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea

notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

(3) Elevii au obligatia de a respecta indatoririle/obligatiile prevazute în Statutul elevului,  capitolul al III-lea, art.

14.

Art. 105.  Este interzis elevilor din Școala gimnazială ”Antonie Mogoș” :

a) să distrugă  documentele şcolare:   cataloage, carnete de elev,  foi  matricole, documente din  portofoliu educaţional etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul școlii (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);

c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa,

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de alte produse

pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;

h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic,

în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ.  Telefoanele

care sunt folosite in timpul orei fără acordul cadrului didactic vor fi depozitate in scoala, sub supravegherea personalului

didactic si vor fi restituite parintilor la sfarsitul programului scolar al zilei respective. Şcoala nu asigură securitatea

telefoanelor mobile și nici a altor obiecte de valoare aflate asupra elevilor.

j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-

educativ;

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, de discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;

m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;n) să provoace, să instige şi să participe la acte de vio

Publicitate

4 gânduri despre &8222;REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”ANTONIE MOGOȘ”, AN ȘCOLAR 2021-2022&8221;

  1. E normal ca profesorul sa nu poata aplica nicio pedeapsa elevului indisciplinat si doar sa se planga dirigintelui?

    • Nu este normal, dar sa nu uitam ca traim intr-o tara decazuta moral si din punct de vedere educational sunt slabe sanse sa ne ridicam atat timp cat regulamentul scolar este facut in favoarea elevului.

  2. Dar ce ne facem atunci cand părinții tipa la profesori,dându i crezare copilului?
    Dar atunci când cei mici tipa,înjură,etc. un cadru didactic?

  3. sau ce facem cand directoarea isi parcheaza si isi spala masina personala in curtea scolii, unde ar trebui sa se joace copiii?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s