Proiect ERASMUS +, 2018-2021

În perioada 2018-2020, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” implementează alături de alte școli din U.E. un  Proiect  Erasmus +:” European Healthy Lifestyle”. Sunt parteneri în proiect: Collège Gabriel Havez / France; Collège Les Deux Canons / France; I.C.S G. Di Vittorio / Italy; Szkola Podstawowa /Polonia și Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”/România.

Nr 4874 / 10.09.2018

Procedura de selecție a elevilor care vor participa la activitățile de învățare și formare din cadrul
PROIECTULUI ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

I. Scopul procedurii:
Selectarea obiectivă, transparentă si nediscriminatorie a elevilor aparținând grupului țintă care vor participa activ la proiectul PROIECTULUI ERASMUS+ ”European Healthy Lifestyle”, respectiv la activitățile de învățare și formare.

II. Descrierea procedurii:
Concursul de selecție se organizează în conformitate cu prevederile:
Proiectului Erasmus+ ”European Healthy Lifestyle” încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” în calitate de beneficiar și coordonator al proiectului;
– Anexa I, cu privire la descrierea proiectului -Aplicația depusă pentru finanțare;
– Anexa III- Reguli financiare și contractuale.
Prin respectarea procedurii de selecție, pentru fiecare mobilitate vor fi selectați 7 elevi, 5 participanți la mobilitate și 2 cu statut de rezervă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

III. Criterii de selecție:
1. administrative:
– completarea dosarului de inscriere;
– respectarea termenului de inscriere/depunere a dosarului de inscriere;

2. de eligibilitate:
– elevul frecventează cursurile Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”;
– dosar de candidatura complet si corect întocmit;

3. de evaluare:
• cunoaşterea obligatorie a limbii engleze sau franceze.
• cunoaşterea noţiunilor de bază privind utilizarea calculatorului;
• dorinţa de implicare în activităţile proiectului şi motivaţia de a participa la acest proiect;
• dorinţa de a cunoaşte alte culturi;
• rezultate bune la învăţătură şi media 10 (zece) la purtare;

IV. Conținutul dosarului de candidatură:
1. Fișă de înscriere tip; (anexa 1)
2. CV;
3. Copie după CI(dacă este cazul)
4. Copie certificat de naștere;
5. Scrisoare de intenție semnată de candidat care prezintă motivația candidatului de a participa la proiect, calitățile personale și competențele care îl recomandă pentru participarea la mobilitățile din cadrul proiectului; (Anexa 2)
6. Adeverință cu media anuală și media la purtare la sfârșitul anului școlar anterior;
7. Acord părinți pentru participarea la selecție; (Anexa 3)
8. Recomandarea de la profesorul diriginte;
9. Adeverință medicală.

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar cu șină. Orice informație eronata va duce la eliminarea automată a candidatului.

V. Etapele selecției:
– Publicarea/anunțul selecției;
– Înscrierea candidaților;
– Verificarea eligibilității candidaților și evaluarea documentelor depuse;
– Desfășurarea concursului de selecție;
– Afișarea rezultatelor;
– Depunerea și analiza eventualelor contestații;
– Afișarea listei finale a candidaților selectați și respinși.

VI. Desfășurarea probelor de selecție
– Proba practică pentru atestarea competenţelor de a utiliza calculatorul;
– Proba privind cunoaşterea limbii străine, engleza, folosită în cadrul mobilităţii;
– Interviul. Acesta va viza autoprezentarea candidatului, pornind de la CV-ul personal, de la scrisoarea de intenţie şi stabilirea motivaţiei elevului de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului elaborată de acesta.

VII. Evaluarea și selecția
– preluarea dosarelor de înscriere de la secretariat (membrii comisiei de selecției) și verificarea îndeplinirii cerințelor privind conținutul dosarului de candidatură și a criteriilor de selecție;
– completarea Fișei de evaluare / candidat și acordarea punctajelor în consens și ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;
– întocmirea procesului verbal de selecție;
– centralizarea rezultatelor selecției;
– afișarea rezultatelor selecției;
– întocmirea raportului activității de selecție.

VIII. Contestații
Eventualele contestații privind rezultatele procesului de selecție a participantilor vor fi depuse la secretariatul școlii, conform calendarului. Contestația va fi analizată de o comisie numită de coordonatorul proiectului care va fi formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea inițială. Decizia comisiei de soluționare a contestației este definitivă.

IX. Dispoziții finale:
Formularele de înscriere şi dosarele candidatilor, însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale.
Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.);
Vor fi selectaţi suplimentar 2 elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare mobilitate în vederea completării grupului ţintă în cazul neparticipării elevilor selectaţi, pentru mobilitate;
Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

IMPORTANT:
Se vor realiza câte o etapă de selecție pentru fiecare activitate de învățare și formare din cadrul proiectului. Această etapă precum și calendarul de selecție vor fi stabilite de echipa de proiect cu cel puțin 2 luni înainte de desfășurarea mobilității.

Anexe:
– Anexa 1 – Fișa de înscriere;
– Anexa 2 – Model scrisoare de intenție;
– Anexa 3 – Acordul părinților;
– Anexa 4 – Calendarul de selecție;
– Anexa 5 – Fișa de evaluare a candidatului;
– Anexa 6 – Acord de voluntariat;
– Anexa 7 – Proces verbal de verificare dosare;
– Anexa 8 – Proces verbal de selecție;

Întocmit,
Echipa de proiect

Anexa 1

PROIECTULUI ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

FIȘA DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/a ________________________________________ născut/a la data de_________ în localitatea ________________ având domiciliul în ______________________ str. _______________ nr._____, judeţul _________ posesor al C.I. seria ____ nr.________ eliberat de __________________la data_____________ CNP ______________________ tel __________________ E-mail ______________________________ elev/ă în clasa _________ la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”, solicit înscrierea la procesul de selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ ”European Healthy Lifestyle”

Data, Semnătura elevului,

Anexa 2

PROIECTULUI ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimată doamnă/domn profesor,

Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea elevilor care vor participa la activitățile de învățare și formare din cadrul proiectului și doresc să fac parte din echipa de proiect.
Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă pentru participarea în proiect)……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):
1……………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………….. 3…………………………………………………………………………………..
Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea la activitățile din cadrul proiectului dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email:……………………………………………., sau la telefon……………………..………

Vă mulţumesc,

Nume şi prenume:
Semnătura:
Data:

Anexa 3
PROIECTULUI ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

ACORD DE PARTICIPARE PROIECT

Subsemnatul/a…………………………………, CNP……………………… domiciliat/ă în localitatea ……..………………………., județul ………………. telefon.………………………..… email…………………………………..………identificat cu C.I. seria …… numărul ……………., PĂRINTELE elevului/ ei ……………………………………………………, îmi exprim acordul scris pentru participarea copilului meu la activitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ ”European Healthy Lifestyle”
Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin ca părinte şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului din fonduri personale ( împuternicire la notariat, asigurare medicală, vizite ale unor obiective turistice etc).
Declar pe propria răspundere că:
□ am fost informat(ă) □ nu am fost informat(ă)
privind condiţiile pentru mobilitate şi modul de derulare al proiectului  şi mă angajez să respect cerinţele programului,.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, materialele rezultate în urma activităţilor (fotografii, filmări video, etc) să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât şi prin publicarea lor în presa locală.

Data, Semnătura,

Anexa 4

PROIECTUL ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

CALENDARUL DE SELECȚIE

ETAPA PERIOADA
Informarea elevilor 1 septembrie-5 octombrie 2018
Depunerea dosarelor și analiza acestora 5-19 octombrie 2018
Selecția participanților și a rezervelor 22 octombrie-26 octombrie 2018
Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve 26 octombrie 2018
Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale 29 octombrie-1 noiembrie 2018

Coordonator proiect,

Anexa 5

PROIECTUL ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI

Numele și prenumele elevului_______________________________________

Nr. crt. Criterii de selecție Indicatori de evaluare Punctaj comisie
1. Evaluare dosarului de candidatură 30 puncte Relevanța abilităților/ calităților/ experienței personale/ profesionale înscrise în Curriculum Vitae pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat de către candidat.
(10 puncte)
Motivația participării la activitătile proiectului (rezultată din scrisoarea de motivație – originalitate, acuratețe, calitatea argumentării ideilor).
(10 puncte)
Caracterizarea de către profesorul diriginte – cu menționarea calităților elevului de adaptabilitate, socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranță, seriozitate, credibilitate, rezistență la stres şi situația la învătătură.
(10 puncte).
TOTAL Fiecare document va fi evaluat și i se va acorda un punctaj de la 1 la 10, reprezentând, în total : 30 puncte
2. Proba de limba engleza și franceză
40 puncte Competențe lingvistice – limba engleză și limbă franceză(rezultată din interviu – fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de sine).
Fiecare candidat va fi evaluat și se va acorda un punctaj de la 1 la 20, pentru fiecare limbă, în urma susținerii interviului care va dura între 5 și 15 minute.
3. Probă practică
30 puncte Fiecare candidat va fi evaluat și i se va acorda un punctaj de la 1 la 30 în urma susținerii probei practice ( realizarea unui ppt în limba engleză, pe o temă dată)

Comisia de selecție,

Anexa 6

PROIECTUL ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

ACORD DE VOLUNTARIAT

Subsemnatul/a…………………………..……………………………….…, CNP……………………………domiciliat/ă în localitatea ……..………….…… județul…………, telefon.………………..……. email ………………………………….
sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă la activitățile de învățare și formare desfășurate în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ ”European Healthy Lifestyle”

În situaţia includerii în grupul de elevi ce va participa la mobilități, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.

Data, Semnătura,

Anexa 7

PROIECTUL ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

PROCES VERBAL
DE VERIFICARE A DOSARELOR

Încheiat astăzi, …………………… după verificarea dosarelor de candidatură a
elevilor în cadrul Proiectului ERASMUS+ ”European Healthy Lifestyle”
Menţionăm că au fost înregistrate …………….. dosare ale candidaţilor pentru mobilitatea din POLONIA, din care ………….. sunt eligibile (îndeplinesc condiţiile eliminatorii) şi intră în procesul de selecţie propriu-zis, iar ………….. sunt respinse.
Situaţia verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos.

Nr.
crt. Numele candidatului Eligibilitate Observaţii în cazul
respingerii
1. Se vor trece candidaţii în ordine
alfabetică Se va trece,
după caz,
DA/NU Lista de documente
lipsă sau incorect
completate
2.
3.

Comisia de selecție,

Anexa 8

PROIECTUL ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

PROCES VERBAL
DE SELECȚIE

Încheiat astăzi, _____________ cu ocazia selecţiei dosarelor de candidatură a elevilor care doresc să participe la activităţile de învățare și formare desfășurate în cadrul Proiectului în cadrul proiectului ERASMUS+ ”European Healthy Lifestyle”
Au fost analizate un număr de _________ dosare ale candidaţilor.
Punctajele obţinute de candidaţi sunt prezentate în tabelul următor:

Nr.
crt. Numele candidatului Punctaj Rezultat
1. Se vor trece candidaţii în ordine
alfabetică Media aritmetică a
punctajelor pentru grup ţintă. Admis/Rezervă/Respins
2.
3.

Comisia de selecție,

 

 

Publicitate