Raport privind starea și calitatea învățământului din comuna Bălești în anul școlar 2021-2022

 

                     Prezentat în ședința CP din 03.10.2022

                  Aprobat în ședința CA din 04.10.2022

”Educația nu măsoară cât de mult ai memorat sau cât de multe știi, educația reprezintă capacitatea de a face diferenta intre lucrurile pe care le stii si cele pe care nu le stii.”

                                                                                        Anatole France

              Şcoala noastră și-a propus  să  ajute  elevii, cu instrumentele necesare pregătirii şi educării în spiritul muncii, cinstei şi onestităţii, dezvoltându-le sensibilitatea şi personalitatea prin dobândirea cunoştinţelor de cultură generală, formarea de abilităţi practice pentru însuşirea valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi pentru înţelegerea schimbărilor ce au loc în viaţa socială.

               Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înţelegerea şi aplicarea principilor democraţiei, pentru aprecierea muncii, culturii şi artei, pentru compatibilizarea cu valori ale culturii naționale și,creației europene. Abordăm un stil didactic bazat pe latura formativă şi informativă, dezvoltând personalităţi deschise către o societate în schimbare, capabili să formuleze opţiuni şcolare şi profesionale realiste conforme cu nevoile sociale şi cu propriile interese şi aptitudini. Şcoala trebuie să-şi orienteze ţelurile şi către alt tip de competenţe cum ar fi comunicarea şi relaţionarea, oferind posibilitatea elevilor săi să se integreze cu succes în structurile europene de educaţie şi formare profesionala. În activitatea noastră ne-am propus să promovăm o educțtie modernă,care sa ii ajute pe elevi să devină presoane integre,să raspândească valori umaniste in societate si care sa fie promotori activi ai democratiei in România. Am dorit creearea unui climat de munca stimulativ pentru cadrele didactice, prin aplicarea corecta a politicilor educatțonale,in vederea facilitării dezvoltarii individuale a fiecarui tânăr beneficiar al sistemului educational.

      Promovăm un învatamant deschis si flexibil si asiguram o buna comunicare scoala-comunitate,dorind oferirea unui model de progres educational,generator de absolventi apti sa se integreze cu succes in viata comunitatii. Formarea de copii şi adolescenţi sociabili, fericiţi, liberi,creativi şi întreprinzători este o mare provocare în ziua de azi. De aceea ne revine sarcina de a găsi strategiile cele mai potrivite , pentru a promova formarea de oameni care gândesc integrator,comunică eficient și învată colaborativ, pentru a educa emoţia, pentru a lărgi orizonturile inteligenţei şi a crea o viaţă de calitate

             Proiectarea strategiilor de dezvoltare a activităților educaţionale la nivelul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”  urmează Strategia elaborată de ISJ  Gorj  în concordanță cu cea elaborată de Ministerul Educaţiei  pornind de la premisa că o abordare educaţională complexă presupune îmbinarea eficientă dintre formal-nonformal, teoretic-aplicativ, precum şi armonizarea demersurilor şcolii cu cele ale comunităţii. În acest context, priorităţile fundamentale ale educaţiei furnizată de școală se centrează pe asigurarea calităţii în educaţie, concretizată în crearea de contexte adecvate pentru învățare continuă și formare, pe îmbunătăţirea rezultatelor elevilor constatate în urma evaluărilor specifice educaţiei formale, precum şi pe multiplicarea experienţelor extracurriculare din prisma dezvoltării personale a elevilor prin formarea gândirii critice, a responsabilizării sociale, dezvoltării aptitudinale.

               Demersurile educaționale și manageriale ale Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” Bălești , proiecțiile, liniile directoare sunt prioritare în creșterea calității serviciilor educaționale pe care le oferă școala elevilor. Reperele principale urmăresc: asigurarea accesului la educaţie cât și asigurarea condiţiilor necesare pentru obţinerea performanţei elevilor prin sprijin pentru cei cu nevoi speciale.

ANALIZA SWOT

ASPECTE POZITIVE

 Ø Management activ-participativ bazat pe valorizarea și valorificarea resurselor umane;

 Ø Implementarea Legii calității în educație prin diversificarea și flexibizarea actului educațional;

 Ø Monitorizarea, consilierea, evaluarea tuturor factorilor implicați, bazate pe reguli și proceduri clar exprimate;

Ø Evaluarea calității activității directorului  pe baza feed-beck-ului de la cadrele didactice și părinți;

Ø Experienţa cadrelor didactice din şcoală, dublată de rezultatele obţinute, asigură calitatea procesului educativ din şcoală;

 Ø Calitatea procesului didactic probată prin rezultatele la olimpiade, concursuri școlare, evaluări naţionale;

Ø Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice auxiliare: reviste, auxiliare didactice, articole în reviste de specialitate, format fizic sau online ş.a.

 Ø Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor.

                Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit mai multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent:

• aplicații simple/cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook messenger; apeluri telefonice/SMS/canal de comunicare cu fiecare elev;

• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital: situri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc.

 • platformele specializate de e-learning –  Google classroom,  etc.;

• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype;

Ø Poziţia şi renumele şcolii sunt atractive pentru elevi şi părinţi;

ASPECTE CARE TREBUIE ÎMBUNĂTĂŢITE

 o Recunoașterea echitabilă a performanțelor individuale și de echipă;

 o Realizarea evaluării corecte a activității cadrelor didactice în cadrul comisiilor metodice, conform metodologiei în vigoare;

o Optimizarea relațiilor intra și inter-instituționale, dezvoltarea competențelor de comunicare și luare a deciziilor;

o Întărirea capacității instituționale prin asumarea responsabilităților care decurg din descentralizarea financiară și educațională;

o Îmbunătățirea sistemului de comunicare internă în situații imprevizibile;

o O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii au semnalat disfuncții în ceea ce privește: comunicarea autentică și relaționarea umană, sprijinul personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare.

 o Implicarea,în mai mare măsură,a beneficiarilor direcți și indirecți în proiectarea curriculumului.

o Evaluarea calității activității corpului profesoral pe baza feed-beck-ului de la elevi și părinți

OPORTUNITĂŢI

 · Adaptarea procesului educațional la situații neprevăzute;

· Flexibilitatea echipei manageriale în situații de criză;

 · Organizarea de cursuri de formare continuă a profesorilor în colaborare cu C.C.D Gorj și din alte județe, fizic sau la distanță;

· Posibilităţi de autofinanţare prin închirierea spaţiilor disponibile;

· Susținerea unităţii şcolare de către Primărie;

· Parteneriate cu Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică ş.a.;

· Accesul informaţional.

 AMENINŢĂRI

· Situații neprevăzute care pot perturba negativ procesul – intructiv educativ în timp scurt;

· Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determină o slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor;

· Lipsa spațiilor de învățământ pentru situații speciale (distanțare fizică).

 ELEMENTE DE PROGNOZĂ Populația rezidentă a României se va reduce, până în 2060, cu valori cuprinse între 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane. Astfel, în anul 2060, România va avea între 11-16 milioane de locuitori.

Populația non-născută în comuna Bălești a coborât de la valori de 100-120 născuți pe an în 2010-2012 la mai puțin de jumătate într-un deceniu.

 CONSECINȚE:

· Scăderea continuă a populației va avea un impact direct asupra reducerii efectivelor de elevi, impunând:

 Ø Restructurarea rețelei și a infrastructurii școlare.

 Ø Reducerea numărului de cadre didactice din siste

        Activitatea Școlii Gimnaziale”Antonie Mogoș” Bălești s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial, a Planurilor operaționale din cele două semestre și a Planului de Dezvoltare Instituțională elaborate pentru atingerea următoarelor ținte strategice :

 • Adaptarea ofertei educaționale prin aplicarea unei educații centrate pe elev.

• Asigurarea accesului la calculator fiecărui elev din școală.

• Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevi.

 • Reconsiderarea managementului la nivelul școlii în perspectiva egalizării șanselor.

• Dotarea materială corespunzătoare a unității școlare.

Obiectivele vizate pe domenii funcționale:

 I.CURRICULUM

 – Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a metodologiilor specific

 – Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi

– Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice delucru.

 – Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase

– Pregătirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării naţionale şi a olimpiadelor şcolare

 – Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor

 II.RESURSE UMANE

-Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continua

 -Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului

-Asigurarea şcolarizării tuturor elevilor

-Pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Naţională

-Asigurarea unui climat socio-afectiv optim

 -Asigurarea protecţiei sociale a elevilor

 -Asigurarea stării de sănătate a elevilor şi cadrelor didactice

III.RESURSE MATERIALE

 -Gestionare eficientă a resurselor materiale şi financiare

 -Dotarea,renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare

 – Igienizarea tuturor spaţiilor şcolare şi efectuarea reparaţiilor curente

-Asigurarea stocului suficient de combustibil pentru încălzirea tuturor spaţiilor învăţămînt

-Asigurarea consumabilelor necesare bunei funcţionări a compartimentelor administrativ, contabilitate, secretariat

 IV.DEZVOLTARE DE RELAŢII COMUNITARE

-Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale

 -Promovarea imaginii şcolii

-Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ

 -Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală

 Documentele de proiectare managerială anuală şi semestriale au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj  şi au fost întocmite pe baza următoarelor:

I.  Documente de evidență:

-Organigrama unităţii şcolare;

– Regulamentul de ordine interioară;

– Dosare cu ordine, instrucţiuni, regulamente etc.

-Grafice de asistenţe la ore, numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe discipline / cadre didactice;

– Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu;

– Schema orară pe nivel de studiu;

 1.  Criteriile de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării calificativelor anuale – existenţa fişelor;

-Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2021-2022

-Planul operaţional pentru anul şcolar 2021-2022;

-Plan de îndrumare şi control;

– Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

-Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală.

 •  Documente ale Consiliului Profesoral

-Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral, convocatoare, tabele cu prezenţa, referate diverse, cereri, registre de procese verbale de la şedinţe etc.

– Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;

-Sesizări, referate, solicitări etc.

 •  Documente ale Consiliului de Administraţie

-Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru fiecare semestru, convocatoare, tabele cu prezenţa, cereri diverse, referate de necesitate etc.

– Componenţa Consiliului de Administraţie;

– Registrul de procese verbale;

-Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie;

– Existenţa şi discutarea fişelor de evaluare/autoevaluare a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ acordat).

 •  Documente ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii Componenţă, decizie de constituire;

-Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire.

 II. Documente de  proiectare: Proiectul de dezvoltare instituţională; Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2021 și 2022.. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2021-2022  au fost emise deciziii interne pentru numirea:

 1)Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,şefilor de catedre şi responsabililor de discipline;

2) Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice: Comisiile metodice; Comisia pentru evaluareaşi asigurarea calităţii; Comisia pentru organizarea examenelor de corigenţă,de încheierea situaţiei şcolare; Comisia pentru orar, serviciul pe şcoală şi schemeorare; Comisia pentru curriculum ; Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; Comisia diriginţilor; Comisia pentru promovarea imaginii şcolii; Comisia pentru burse și rechizite școlare; Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a profesorilor Comisia de sănătateşi securitate în muncă; Comisia pentru proiecte,programe educative şcolare şi extraşcolare,etc.

Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:

 – Pentru activitatea didactică: Asistenţe la ore efectuate de director

– Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;

-Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor necesareîn activitatea acestora;

– Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;

-Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şcolare;

-Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina elevilor;

– Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:

                          -Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi Financiar contabil; Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil; Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor; Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei. A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor didactice,reprezentanţilor comunităţii locale,elevilor şi părinţilor în actul decizional.

            Anul școlar 2021-2022 a început la 1 septembrie 2021 și s-a finalizat  la 31 august 2022. Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” a funcționat  cu trei școli gimnaziale și 5 grădinițe.

             Activitatea școlii este apreciată la nivelul ISJ Gorj, CCD Gorj dar și la partenerii noștri: Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”, Școala Populară de Artă, Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Fundația Cultural Științifică ”Gheorghe Magheru” , Asociația ”ȘCOALA GORJEANĂ” ș.a.

 Întreaga activitate s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel,  Planul Managerial al Şcolii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

                     -Legea  Educatiei Nationale ( Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011) cu actualizările corespunzătoare.

                      -Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.;

                       -Plan managerial al Inspectoratului Scolar Judetean Gorj  an scolar 2021-2022;

-Raportul privind starea învăţământului din Şcoala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești în anul şcolar 2020-2021.

-Raportul privind starea învățământului în județul Gorj elaborat de ISJ Gorj pentru anul școlar 2020-2021

I.CURRICULUM

1. Proiectare

1.a. Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ și al celui teritorial cu cele specifice unităţii de învăţământ

 • S-a aplicat un curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local ;
 • Obiectivele specifice unitatii noastre au fost corelate cu obiectivele stabilite la nivel national in sistemul de invatamant.
 • Proiectarea şcolară pentru anul şcolar 2021-2022 s-a realizat pornindu-se de la analiza internă şi externă a mediului în care se desfăşoară procesul de învăţământ, de la analiza SWOT, prevăzută în proiectul de dezvoltare instituţională, stabilindu-se punctele tari şi punctele slabe și urmărindu-se corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ și al celui teritorial cu cele specifice unităţii de învăţământ

1.b. Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii privind aplicarea curriculumului naţional şi dezvoltarea naţională/locală de curriculum*)

 • elaborarea curriculum-ului local în cea mai mare măsură s-a realizat prin consultarea părinţilor şi a elevilor, luând in considerare nevoile comunităţii, resursele umane şi cele materiale existente respectandu-se curriculumul national și dezvoltarea națională.

1.c. Elaborarea proiectului activităţii extracurriculare ( extra- clasă şi extraşcolară) şi al concursurilor şcolare

 • S-a elaborat proiectul activitații extracurriculare și al concursurilor școlare fiind corelat cu proiectarea acestor activități la nivel județean și național.

2. Organizare

2.a. Procurarea documentelor curriculare oficiale, a manualelor , auxiliarelor curriculare, ( caiete de exerciţii, culegeri de texte şi de probleme, planşe, hărţi, seturi de dispozitive etc.), cărţilor pentru biblioteca şi a aparaturii auxiliare.

 • Au fost procurate in timp util documentele curriculare oficiale, manualele și auxiliarele curriculare necesare în desfășurarea procesului instructiv-educativ la clasă.
 •  Mijloacele de învățământ și materialul didactic corespund unei dotări moderne. S-au asigurat necesarul de manuale școlare, ghiduri și auxiliare didactice, planșe, fond de carte corespunzător în biblioteca școlară, aparatură modernă  (calculatoare, videoproiectoare etc.).

2.b. Asigurarea bazei logistice pentru activităţile extracurriculare şi concursurile şcolare.

 • În vederea desfășurării activităților extracurriculare și a concursurilor școlare a fost asigurată baza logistică necesară cât și mijloacele de  transport pentru elevi.
 • Există echipamente și mijloace moderne de informare și comunicare: 3 computere utilizate în administrație (cabinet director, secretariat, contabilitate, 40 de computere utilizate în laboratoarele de informatică, 8 laptop-uri utilizate în activități cu elevii, un laptop în cadrul bibliotecii școlii. Școala dispune de soft educațional pentru majoritatea disciplinelor, enciclopedii electronice, filme/fotografii digitale, platformă de e-learning(AEL).

În luna decembrie 2019, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” a primit prin transfer 10 computere folosite de la Tribunalul Gorj.În anul 2020, unitatea a fost dotată de UAT Bălești cu 7 laptopuri.

3. Conducere operaţională

3.a. Aplicarea documentelor curriculare aprobate (curriculum- ul naţional*) și dezvoltările curriculare de la nivel naţional).

 • proiectarea documentelor cadrelor didactice s-a realizat în conformitate cu recomandările/reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, cu metodica predării fiecărei discipline şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor;
 • S-a realizat aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor şcolare.

3.b. Structurarea orarului şcolii (schemei orare) raportul la specificul unităţii şcolare. Managementul timpului

            S-a acordat atenție managementului timpului, printr-o atentă structurare a orarului şcolii (schemei orare), raportate la specificul unităţii şcolare. La nivelul școlilor din comună înregistrăm o problemă de corelare a orarului profesorilor care predau la două sau chiar trei școli.

            La alcătuirea orarului, s-au avut în vedere următoarele aspecte:

 • Recomandările ISJ Gorj  şi ME privind structura şi ora de începere a programului zilnic al elevilor din gimnaziu;
 • Programul de lucru al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” a fost  în două schimburi la Cornești   și câte un schimb la Ceauru și Bălești.
 • Respectarea zilei metodice a profesorilor;
 • Curba lui Gauss privind randamentul şcolar;
 • Profesorul de o anumită specialitate să lucreze, în principiu, în primele ore cu elevii mici din clasele V – VI şi în final cu cei din clasele VII – VIII;
 • S-a reuşit în mare măsură ca în orarul zilnic al claselor să se respecte cerinţele caracteristice de efort la însuşirea cunoştinţelor, prin repartizarea disciplinelor la intervale orare corespunzătoare.
 • Am înregistrat probleme cu unele cadre didactice navetiste care și-au grupat toate orele în mai puține zile.

3.c. Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii în conformitate cu criteriile de monitorizare şi evaluare şi/sau indicatorii de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiectele de dezvoltare realizate în urma diferitelor forme de inspecţie.

 • Oferta educațională a școlii a fost elaborată ținând cont de cerințele elevilor și ale părinților fiind aprobată de C.A al școlii și afișată pe site-ul unitatii: www.scoalaceauru.org.

3.d. Supervizarea desfăşurării activităţilor extracurriculare şi a concursurilor şcolare

 • A fost numit prin decizie responsabil al Comisiei pentru activități extracurriculare și concursuri școlare iar supervizarea s-a realizat de directorul școlii precum și de reprezentanții ISJ Gorj.
 • În școală s-au derulat programe și proiecte educative care au implicat participarea părinților, a comunității locale, a reprezentanților altor instituții.

                            Programul  anti-bullying se desfășoară de-a lungul întregului proiect CONGRUENT și constă în workshop-uri educaționale pentru elevi, metode non-formale, filme documentare, jocuri de rol și alte metode care își propun să limiteze propagarea și să diminueze impactul bullying-ului asupra elevilor. Toate Intervențiile sunt coordonate de un psiholog și de un regizor de film documentar, cu implicarea participativă a copiilor de gimnaziu din Școala „Antonie Mogoș” din Ceauru.

                                       „Proiectul este derulat de Asociația Docuart în parteneriat cu Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” cu sprijin financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor interetnice vulnerabile de copii și de adulți din comunitatea defavorizată pe o perioadă de 20 luni prin măsuri de incluziune, educație non-formală, parenting, mentorat, combatere bullying, dezvoltare economică prin workshop-uri și cursuri acreditate în antreprenoriat, consultanță în elaborare planuri de afaceri, activare Grup de Inițiativă Locală, derulare de campanii de conștientizare și realizare de propuneri către autoritățile publice locale.”

 • Conform programului de activitati extracurriculare si extrascolare pe anul scolar 2021 – 2022  care s-a bazat pe Programul activitatilor educative primit de la ISJ Gorj si la care s-au adaugat activitati proprii, au fost organizate urmatoarele acțiuni : Activitati dedicate zilei de 1 Decembrie(Catedra de istorie). Acțiuni culturale (Catedra de limba si literatura romana, în parteneriat cu biblioteca școlii, alte catedre, alte instituții.
 • S-au desfășurat: Acțiuni ecologice, Activități culturale, Întreceri sportive, Activități care vizează educația pentru sănătate, Activități care contribuie la educația bunului cetațean.

4. Control-evaluare

     Se face conform unui grafic adoptat în C.A.

4.a. Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor educaţionale pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiectele de dezvoltare realizate în urma diferitelor forme de inspecţie *)

 • Oferta educațională la nivelul școlii a constat în introducerea disciplinei opționale TIC la clasele Preg-IV , Limba Română la clasele V-VI, Sport  și Limba franceză. În urma parcurgerii acestor discipline elevii capătă cunoștințe de utilizare a calculatorului necesare în viața de zi cu zi iar la limba franceză învață prin joc și imagini primele cuvinte atât de necesare pentru o conversație. Părinții și elevii sunt mulțumiți de alegerea făcută și de prestația cadrelor didactice.

4.b. Elaborarea propunerilor privind modificarea curriculum- ului naţional şi a dezvoltărilor regionale şi locale.

 • Au avut loc discuții dar acestea nu s-au concretizat în propuneri pertinente.

4.c. Asigurarea / pregătirea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu (Evaluare Națională). Simulare

 • S-a pregătit organizarea examenelor de sfârşit de ciclu de învăţământ, prin întocmirea adecvată a graficului pregătirilor suplimentare şi prin monitorizarea atentă a acestora, dovada acestor preocupări concretizându-se în rezultatele obţinute la examene.
 • Pregătirea elevilor în vederea evaluării externe ( Evaluare Națională) s-a realizat prin întreaga activitate desfăşurată în şcoală la nivelul familiarizării elevilor cu diversitatea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare, precum şi prin pregătirea cadrelor didactice cu scopul aplicării metodelor şi instrumentelor de evaluare.
 • S-au făcut pregătiri suplimentare cu elevii pentru concursuri școlare și olimpiade.
 • Rezultatele obținute-o promovabilitate de 60% pentru anul școlar 2021-2022 la Evaluarea |Națională este nesatisfăcătoare și trebuie mărită.

4.d. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, solicitate de I.S.J., M.E. şi autorităţile locale.

 • S-au efectuat  activităţi de îndrumare, control şi evaluare şi s-au întocmit documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale solicitate de ISJ. S-a asigurat consultanţă în probleme de curriculum pentru cadrele didactice, acestea fiind puse la curent cu noutăţile sau putând consulta la biblioteca şcolii conţinuturile programelor şcolare pentru anul şcolar 2021-2022. S-a proiectat organizarea colectivelor de catedră şi s-a realizat coordonarea între disciplinele de învăţământ.
 • Toate documentele și rapoartele tematice curente și speciale solicitate de ISJ Gorj, M.E. și autoritățile locale au fost întocmite și transmise în timp util.

4.e. Intocmirea documentelor legale privind curriculum-ul naţional.

 • Au fost întocmite toate documentele legale privind curriculum-ul național.
 • Controlul documentelor de proiectare curriculară s-a făcut la începutul semestrului, după ce acestea au fost avizate de şefii de catedre, dar şi cu ocazia asistenţelor la clasă, când cadrul didactic asistat a trebuit să prezinte şi proiect de lecţie. Prestaţia profesională a cadrelor didactice a fost evaluată în mod obiectiv, ca urmare a asistenţelor la ore şi a rapoartelor primite de la şefii de catedre.
 • În cadrul catedrelor şi comisiilor metodice au fost stabilite, prin planurile manageriale, obiective şi strategii care vizează eficientizarea procesului instructiv-educativ; au fost proiectate şi realizate activităţi practic–demonstrative care au urmărit dezvoltarea competenţelor de proiectare didactică (planificarea anuală, proiectarea unităţii de învăţare), activităţi practic-demonstrative privind proiectarea şi aplicarea metodelor activ-participative.
 • Verificarea documentelor de proiectare didactică a demonstrat, în majoritatea cazurilor, o bună cunoaştere a programelor şcolare, o adaptare personalizată a acestora, utilizarea, de regulă, corectă a manualelor alternative ca instrumente de realizare a obiectivelor curriculare, concordanţă între conţinuturi, activităţi de învăţare și modalităţi de evaluare.

4.f. Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale.

 • Documentele școlare oficiale sunt arhivate conform normelor în vigoare fiind numit prin decizie responsabil cu arhiva unității școlare(bibliotecarul școlii) și având cursuri de specialitate.
 • S-au controlat documentele şcolare şi modul de arhivare al acestora, respectându-se legislaţia în vigoare.

5. Motivarea

5.a. Asigurarea caracterului stimulativ

 • S-a avut în vedere valorificarea potenţialului elevilor capabili de performanţă, prin participarea la olimpiade şi concursuri şcolare

                           Rezultate:

                               -Locul III-”Mesajul meu antidrug”-Prof. Ioniță Ionela(etapă județeană)

                                -Mențiune –Concurs national catehetic ”Biserica-familia românilor de pretutindeni”-Prof . Feraru Bogdan

     –Locul II- Concursul  Național „Patrimoniul cultural, istoric și natural-Zestrea comunităților locale”, Ediția a II-a, februarie-octombrie 2022, (Patrimoniul mobil)-profesor Fălcău Elena

   -Locul III- Concursul  Național „Patrimoniul cultural, istoric și natural-Zestrea comunităților locale”, Ediția a II-a, februarie-octombrie 2022, (Patrimoniul mobil)-prof. Șomîcu Cornel

 • S-au realizat planuri de remediere școlară pentru elevii cu probleme în asimilarea conținuturilor pentru examenele naționale și s-u aplicat măsuri remediale concrete, prin programarea orelor de pregătire suplimentară cu elevii cu situație slabă la îvățătură, informarea părinților despre rezultatele testelor inițiale și aspectele remediale impuse, prelucrarea Metodologiilor de examen în ședințele cu părinții, elaborarea unor stategii didactice bine realizate, adecvate consolidării cunoștințelor și recapitulării materiei, în vederea asigurării succesului școlar, monitorizarea prestației didactice prin asistență la orele de curs.
 • inmatriculati la inceputul anului scolar 2021-2022.
 • 1.Număr de elevi pe clase  – Total Școală coordonatoare :517(inclusiv preșcolari)
 •  
Nr.Crt.Clasa  Număr elevi/preșcolariNumăr clase/grupeNumăr mediu elevi pe clasă/grupă
1Preșcolar113618,83
2Preșcolar Prelungit50225
3TOTAL PREȘCOLAR163820,38
4P352 
5I342 
6II342 
7III392 
8IV352 
9TOTAL I-IV1771017,7
10V423 
11VI453 
12VII463 
13VIII443 
14TOTAL V-VIII1771214,75
15Total General2173017,23
 • 2 . P.J. Școala Gimnazială Antonie Mogoș Ceauru
 • Număr de elevi pe clase total 153
1P18118
2I18118
3II12112
4III16116
5IV18118
6TOTAL I-IV82516,40
7V20120
8VI19119
9VII16116
10VIII16116
11TOTAL V-VIII71417,75
12Total General153917
 • 3. STRUCTURĂ Școala Gimnaziala Bălești
 •  Număr de elevi pe clase total 88
1P50,510
2I80,516
3II110,522
4III120,524
5IV
6TOTAL I-IV36218
7V12112
8VI11111
9VII16116
10VIII13113
11TOTAL V-VIII52413
12Total General88614,67
 • 3. STRUCTURĂ Școala Gimnaziala Cornești
 •  Număr de elevi pe clase total
1P120,524
2I80,516
3II110,522
4III110,522
5IV17117
6TOTAL I-IV59319,67
7V10110
8VI15115
9VII14114
10VIII15115
11TOTAL V-VIII54413,50
12Total General113716,14
 •  
 • 4. STRUCTURĂ Gradinita Ceauru
 •  Număr preșcolari  pe clase  total 58
Nr.Crt.Clasa  Număr elevi/preșcolariNumăr clase/grupeNumăr mediu elevi pe clasă/grupă
1Preșcolar37218,50
2Preșcolar Prelungit21121
 • 5. STRUCTURĂ Gradinita Bălești
 •  Număr preșcolari  pe clase total 50
Nr.Crt.Clasa  Număr elevi/preșcolariNumăr clase/grupeNumăr mediu elevi pe clasă/grupă
1Preșcolar21121
2Preșcolar Prelungit29129
 • 6. STRUCTURĂ Gradinita Cornești Vechi
 •  Număr preșcolari  pe clase total
Nr.Crt.Clasa  Număr elevi/preșcolariNumăr clase/grupeNumăr mediu elevi pe clasă/grupă
1Preșcolar17117
 • 7. STRUCTURĂ Gradinita Cornești Noi
 •  Număr preșcolari  pe clase total
Nr.Crt.Clasa  Număr elevi/preșcolariNumăr clase/grupeNumăr mediu elevi pe clasă/grupă
1Preșcolar21121
 • 8. STRUCTURĂ Gradinita Tălpășești
 •  Număr preșcolari  pe clase total
Nr.Crt.Clasa  Număr elevi/preșcolariNumăr clase/grupeNumăr mediu elevi pe clasă/grupă
1Preșcolar18118

Au rămas repetenți 5 elevi:

-clasa a V-a Bălești-Stănescu Larisa

-clasa a VII-a Bălești-Văduva Alexandru

                                   -Dezrobitu Ștefan

                                   -Duțan Gheorghe

-clasa a VI-a  Cornești-Homoc ștefan

 • Compararea rezultatelor obținute la testele finale cu cele obținute la testele inițiale demonstrează progresul elevilor înregistrat de-a lungul anului școlar.
 • 5.b. Fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe experienţa copiilor/tinerilor şi pe specificul comunitar. *)
 • Dezvoltarea locală de curriculum s-a bazat foarte puțin pe experiența copiilor și pe specificul comunitar resursele fiind limitate.

6. Implicare/participare

 Transmiterea către cei în drept a dezvoltărilor curriculare locale şi a propunerilor pentru îmbunătăţirea curriculumului naţional, provenite de la cadrele didactice din şcoală. *)

 • Programele pentru disciplinele opționale introduce prin CDȘ au avizul CA al școlii și al ISJ Gorj.

7. Formare/ dezvoltare profesională şi personală

În anul şcolar 2021-2022, perfecţionarea curentă a personalului didactic s-a realizat prin:

 • Derularea de activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivelul unităţii de învăţământ în catedre şi comisii metodice, şi judeţean prin participarea la cercurile pedagogice;
 • Participarea la simpozioane naţionale, internaţionale şi judeţene, sesiuni de comunicări, stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;
 • Înscrierea la cursuri de formare continuă derulate prin ISJ şi CCD Gorj;
 • Sustinerea de inspecţii curente şi speciale în vederea obţinerii gradelor didactice;
 • Implicarea elevilor şi a profesorilor în activităţi extraşcolare cu caracter naţional;

7.a. Asigurarea abilitării şi a consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice.

 • Prin materialele puse la dispoziție dar și prin disponibilitatea directorului și a responsabililor de comisii, se asigură abilitarea și consultanța în problemele de curriculum pentru cadrele didactice și nu numai.
 • S-a oferit consultanţă în probleme de curriculum cadrelor didactice asistate la ore.

7.b. Consilierea/sprijinirea cadrelor didactice aflate la început de carieră şi a celor necalificate

 • Cadrele didactice aflate la început de carieră sunt consiliate și sprijinite prin participarea la lecții deschise în cadrul comisiilor de specialitate, prin dezbateri de comunicări și referate din cadrul comisiilor metodice.

7.c. Participarea la cursuri de formare pe probleme de curriculum

 • Cadrele didactice din unitatea școlară participă activ la cursuri de formare organizate de CCD Gorj pe probleme de curriculum.
 • Cadrele didactice au fost convinse să participe la întâlnirile metodice la nivelul comunei şi la cursurile de perfecţionare.

8. Formarea grupurilor/dezvoltarea echipelor

8.a. Organizarea colectivelor de catedră şi a echipelor de proiect – în funcţie de necesităţile şcolii şi de activităţile planificate.

 • La nivelul școlii există comisii metodice cu responsabil numit prin decizia directorului și comisii de lucru.  Există fișe de atribuții pentru fiecare comisie și mapă întocmită.
 • Activitatea din şcoală solicită ca majoritatea personalului să facă parte din mai multe grupuri şi echipe , având mai multe roluri în organizaţie. Ca urmare, la nivelul şcolii au funcţionat echipe, în funcţie de necesităţile şcolii şi de activităţile planificate. Astfel, au fost organizate catedrele, comisiile de lucru pe domenii de activitate şi echipe de proiecte.
 •  

8.b. Repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupurilor formale

 • În cadrul grupurilor formale responsabilitățile sunt repartizate conform unor criterii bine stabilite în funcție de pregătirea profesională a fiecăruia, de disponibilitatea pe care o are, experiență, etc.
 • S-au repartizat judicios responsabilitățile, s-a organizat timpul de lucru, s-a monitorizat întreaga activitate a școlii, cu accent pe modalități de realizare a sarcinilor, eficiență, identificarea disfuncțiilor

9. Negocierea/rezolvarea conflictelor

9.a. Asigurarea coerenţei între curriculum-ul naţional şi dezvoltările regionale/locale.*) ,asigurarea coordonării între diferitele discipline / module / cadre didactice.

 • A fost asigurată coerența între curriculum-ul național și local precum și coordonarea între diferite discipline și cadre didactice.

9.b. Rezolvarea „conflictelor de prioritate” – între reprezentanţii diverselor discipline – în interesul copiilor / tinerilor.

 • Prin elaborarea schemei orare la fiecare clasă, prin discuțiile purtate cu fiecare cadru didactic în cadrul comisiilor și consiliului profesoral se asigură un climat sigur pentru fiecare iar conflictele intre cadrele didactice sunt înlăturate, fiecare fiind conștient că interesul elevilor primează în fața propriului interes.
 • Am contribuit la îmbunătăţirea comunicării şi creşterea cooperării şi am manifestat toleranţă faţă de ideile celorlalţi. M-am concentrat, în situaţii  conflictuale pe “probleme” şi nu pe “persoane”. M-am străduit să manifest o conducere de tip participativ şi să utilizez un stil managerial flexibil.

II.RESURSE UMANE

1. Proiectare

1.a. Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane – recrutare*), selecţie*), utilizare, motivare, disponibilizare – privind atât personalul didactic cât şi cel nedidactic.

 • S-a elaborat planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022  şi proiectul de încadrare   cu personal didactic.
 • S-au respectat şi s-au aplicat procedurile legale pentru angajarea personalului didactic şi nedidactic pe posturile vacante.
 • La începutul anului şcolar s-au numit profesorii diriginţi şi s-au repartizat sălile de clasă pe baza unor criteriilor stabilite în Consiliul de administraţie.

1.b. Stabilirea / operaţionalizarea criteriilor de recrutare*), utilizare şi disponibilizare.

 • Acestea se fac conform legii în vigoare și criteriilor stabilite în C.A al școlii.

2. Organizare

2.a. Realizarea, procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante pentru personalul din subordine – conform criteriilor naţionale, locale şi proprii.

 • Ocuparea posturilor și catedrelor vacante pentru personalul din subordine s-a realizat conform criteriilor naționale și metodologiei în vigoare, comunicarea cu ISJ Gorj fiind foarte bună.

2.b. Realizarea cuprinderii copiilor şi tinerilor înscrişi în unităţile de studiu, colectivele şi formele de educaţie stabilite prin lege.

 • Toți copiii de pe raza comunei Bălești au fost cuprinși în unități de studiu în funcție de vârsta fiecăruia.
 • S-a acordat atenţie orelor de dirigenţie şi consiliere şi s-a îmbunătăţit activitatea educativă potrivit raportului înaintat de doamna Priescu Monica, responsabilul Comisiei Diriginților.

2.c. Realizarea orientării şcolare/profesionale a elevilor

 • Orientarea școlară a elevilor s-a realizat de către prof. diriginte împreună cu reprezentanți ai altor instituții de învățământ și părinți. S-au realizat pliante și s-au accesat informații în format electronic.
 • Activitatea OSP s-a realizat prin: popularizarea ofertei educaționale a școlii, colaborări cu instituții de învățământ din județ, prezentarea ofertei liceelor și colegiilor de către reprezentanții acestora, vizite realizate de elevii școlii în licee și colegii, ore de consiliere cu această tematică.

2.d. Organizarea concursurilor şi a tuturor formelor de admitere pe bază de selecţie, conform metodologiilor stabilite la nivel naţional, judeţean sau proprii.

 • S-au respectat metodologiile stabilite la nivel național și județean.

2.e. Realizarea orientării vocaţionale a copiilor şi tinerilor

 • S-a realizat orientarea vocațională a elevilor

2.f. Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii.

 • Asistența sanitară este asigurată de Dispensarul Medical Bălești  prin contract iar protecția muncii de firmă specializată tot prin contract.

3. Conducere operaţională

3.a. Realizarea transferului elevilor conform legislaţiei şcolare

 • Transferul elevilor s-a realizat conform ROFUIP și legii în vigoare.

3.b. Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic.

 • Au fost încheiate contractile de muncă și actele adiționale conform legislației în vigoare.

3.c. Normarea şi utilizarea personalului din subordine – inclusiv în ceea ce priveşte conducerea colectivelor de copii şi tineri ( dirigenţie/consiliere ). Realizarea fişelor posturilor pentru personalul din subordine.

 • Personalul angajat, didactic, didactic auxiliar și nedidactic este normat conform legii iar fiecare categorie de salariați are fișe de post.

3.d. Realizarea procedurilor disciplinare şi de rezolvare a contestaţiilor.

 • Există procedură disciplinară și de rezolvare a contestațiilor dar din fericire nu a fost aplicată.

3.e. Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere*) şi pensionare).

 • Nu au fost cazuri de disponibilizare sau pensionare dar acestea se fac conform Codului muncii și criteriilor stabilite în C.A al școlii.

4. Control-evaluare

4.a. Evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic din subordine, conform criteriilor naţionale şi/sau proprii

 • Evaluarea personalului didactic și nedidactic s-a realizat conform fișei de evaluare specifică fiecărei categorii.

4.b. Întocmirea la timp a documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de I.S.J., M.E. şi autorităţile locale. Întocmirea documentelor legale privind managementul resurselor umane.

 • Documentele și rapoartele tematice curente și special cerute de ISJ Gorj, M.E. și autoritățile locale au fost întocmite la timp neexistând probleme în acest sens.

4.c. Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale privind personalul unităţii şcolare.

 • Documentele oficiale privind personalul școlii sunt arhivate și păstrate corespunzător de către persoana numită prin decizie.

5. Motivarea

5.a. Realizarea încadrării corecte pe post a cadrelor didactice şi a personalului.

 • Încadrarea pe post a cadrelor didactice și a personalului s-a făcut corect respectându-se legislația în vigoare. Toate cadrele didactice sunt calificate, fiecare disciplină cu excepția educției plastice și educației muzicale fiind predate de profesori titulari pe specialitate.
 • Politica de personal a urmărit legalitatea încadrării, distribuirea judicioasă a sarcinilor și gestionarea eficientă a desfășurării activității
 • În anul școlar 2021-2022:
Funcții didacticeNr. cadre didactice (total)Gradații merit (nr. cadre didactice)Dirigenție   (nr. cadre didactice)Alte sporuri simultan (nr. cadre didactice)Alte sporuri –Spor zona (nr. cadre didactice)Alte sporuri – suprasolicitare (nr. cadre didactice)Alte sporuri.- handicap (nr. cadre didactice)
Profesor grad I 10-15 ani73277 
Profesor grad I 15-20 ani84881
Profesor grad I 20-25 ani44144 
Profesor grad I peste 25 ani173141717 
Profesor grad II 5-10ani2   22 
Profesor grad II 10-15ani3 2 33 
Profesor grad II peste 25ani2 1 22 
Profesor Def  1-5 ani4 3144 
Profesor Def  15-20 ani1   11 
Profesor debutant2   22 
Educator grad I peste 251 1 11 
Total51333452521

5.b. Întocmirea orarului şi a programului şcolii potrivit criteriilor ştiinţifice şi legale.

 • Orarul s-a întocmit respectând criteriile științifice și legale iar programul școlii a fost într-un singur schimb pentru elevi, de la 9,00 la 15,00 la  Bălești, într-un schimb pentru elevii de la Ceauru între orele 8.00-14.00  și de la 8.00-19.00 la Cornești.

5.c. Repartizarea echitabilă şi în conformitate cu criteriile naţionale şi locale, a stimulentelor materiale şi morale stabilite prin lege pentru cadrele didactice şi nedidactice şi pentru elevi.

 • Stimulentele materiale și morale stabilite prin lege pentru cadrele didactice și nedidactice și pentru elevi s-au repartizat echitabil conform cu criteriile naționale și locale.

5.d. Stimularea, prin mijloace materiale şi morale, a formării, autoformării şi dezvoltării profesionale.

             Unitatea noastră a reușit să deconteze o parte din cursurile de formare ale cadrelor didactice potrivit Metodologiei, având ca priorități cadrele didactice care nu au 90 de credite în ultimii 5 ani și cursurile specifice pentru responsabilii de comisii și membrii organismelor de conducere a școlii(C.A., ARACIP)

6. Implicare/participare

6.a. Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele şi organele de conducere colectivă existente: colectivele de catedră, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral.

 • La nivelul școlii s-au constituit la începutul anului școlar comisiile metodice și comisiile de lucru, având fiecare un responsabil,și s-au ales membrii C.A al școlii alături de reprezentanții părinților și autorităților locale, conform Legii Educatiei nr.1/2011 și ROFUIP.
 •  S-a urmărit asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional, prin colectivele  şi organele de conducere colectivă existente: colectivele de catedră, Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie. S-a vizat descentralizarea decizională şi creşterea rolului Consiliilor Claselor şi al Consiliului Elevilor, prin implicarea directă în acţiuni educative şi prin monitorizarea situaţiilor problematice.

6.b. Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent

 • Comunicarea la nivelul instituției este eficientă, rapidă și transparentă.

6.c. Stimularea participării la luarea deciziilor. Încurajarea şi susţinerea inovaţiilor.

 • Este stimulată participarea personalului școlii la luarea deciziilor prin propunerile făcute în Consiliul Profesoral și dezbaterea acestora și aprobarea acestora în C.A al școlii. Sunt încurajate și susținute inovațiile pentru creșterea prestigiului școlii.

7. Formare/ dezvoltare profesională şi personală

7.a. Formarea continuă generală – corelată cu evaluarea – a personalului din subordine.

 • S-au organizat formarea continuă generală şi activităţile de consiliere a cadrelor, corelate cu evaluări ale personalului şi s-a realizat participarea la programe şi stagii de formare continuă, urmărindu-se eficienţa activităţii catedrelor, a comisiilor metodice şi încurajându-se comunicarea deschisă, spiritul inovator, iniţiativa.
 • S-au susținut inspecții curente și special pentru obținerea gradelor didactice. Acestea au fost efectuate de profesori metodiști, inspector de specialitate și comisii.

7.b. Asigurarea consilierii generale şi specifice pentru întreg personalul din subordine.

 • În limita posibilităților s-a încercat asigurarea consilierii pentru personalul din subordine cu sprijinul consilierilor CJRAE dar și al medicilor din comună.

8. Formarea grupurilor/dezvoltarea echipelor

8.a. Eficienţa activităţii cadrelor, a comisiilor metodice şi pe probleme.

 • Eficiența activității cadrelor didactice este reflectată de rezultatele obținute de elevi la concursurile scolare.

8.b. Încurajarea comunicării deschise în organizaţie, inclusiv în plan informal.

 • În organizația noastră comunicarea a fost deschisă, deciziile transparente, relațiile dintre cadrele didactice, părinți și elevi bazându-se pe respect reciproc.
 • In cadrul comisiei metodice ,,Stiinte’’ s-au efectuat urmatoarele activitati:
 • analiza rezultatelor la testele initiale la clasa a VIII-a la disciplina ,,Matematica’’;
 • dezbateri privind continutul subiectelor la olimpiada scolara;
 • Activități:

–   Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” și Primăria și Consiliul Local Bălești și-au dat mâna pentru o serie de manifestări care au marcat Ziua Națională a României. Toate activitățile s-au regăsit în Proiectul educațional județean ”Unirea Românilor”, demers făcut în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”-filiala Gorj, Asociația ”Școala Gorjeană”

 • S-au organizat, pe cicluri de învăţământ, activităţi de conştientizare a riscului consumului de droguri şi a fumatului, în colaborare cu Postul de Poliţie Băleşti şi Biblioteca Comunală Băleşti dar și cu mediatorii de la nivelul Primăriei Bălești.
 • -S-au sărbătorit prin activităţi, mediatizate în presa locală şi pe site-ul www.scoalaceauru.org. mari sărbători din istoria națională:

8.c. Organizarea de activităţi de „loisir” pentru personalul şcolii.

 • La nivelul școlii s-au organizat activități de petrecere a timpului liber, efectuîndu-se activități sportive, drumeții în orizontul local, activități ecologice, etc.

9. Negocierea/rezolvarea conflictelor

9.a. Rezolvarea rapidă, transparentă și eficientă a conflictelor cu/sau între: copii şi tineri, cadre didactice şi nedidactice, părinţi etc.

 • Micile neîntelegeri între copii precum și între părinți au fost rezolvate amiabil, beneficiind și de sprijinul organelor de ordine din comună.

III.RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

1. Proiectare

1.a. Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii şi dotare a unităţii şcolare.

 • Pentru anul școlar 2018-2020 a fost elaborat proiectul de buget precum și proiectul de achiziții și dotare a unității școlare. Acesta ține cont de proiectul de buget pe anul 2019.

1.b. Identificarea surselor extrabugetare de finanţare.

 • În mediul rural sursele extrabugetare de finanțare sunt mai greu de identificat, acestea provenind din proiectele implementate în școală.

1.c. Întocmirea documentaţiei pentru construcţii şcolare şi investiţii.

2. Organizare

2.a. Repartizarea bugetului primit*), conform legii, pe capitole şi articole bugetare.

 • Bugetul primit a fost repartizat, conform legii, pe capitole și articole bugetare, comunicarea cu autoritățile locale fiind foarte bună.

2.b. Procurarea fondurilor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor.

 • Nu s-au procurat fonduri extrabugetare.

2.c. Repartizarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar conform planificării.

 • Mijloacele fixe și obiectele de inventar au fost au fost repartizate conform planificării făcute. Există comisie de recepție, comisie de casare și comisie de inventariere care se ocupă de aceste probleme.

3. Conducere operaţională

3.a. Realizarea execuţiei bugetare

 • S-a realizat execuţia bugetară

3.b. Realizarea planului de achiziţii*) şi dotare.

 • S-a realizat planul de achiziţii şi dotare.

3.c. Alocarea burselor şi distribuirea alocaţiilor de stat pentru copii, abonamentelor gratuite şi celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege.

 •  S-a respectat legislația în vigoare în acest domeniu.

3.d. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii.

 • Nu au existat fonduri extrabugetare.

3.e. Asigurarea condiţiilor necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea şi paza.

 • S-au asigurat condiţiile necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea iar paza este asigurata prin sistem video de supraveghere și parteneriat cu Poliția Locală Bălești.

4. Control-evaluare

4.a. Încheierea exerciţiului financiar*).

 • Încheierea exerciţiului financiar s-a realizat la termen.

4.b. Evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor extrabugetare.

 • Evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor extrabugetare s-au realizat la termen.

4.c. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de I.S.J., M.E.N. şi autorităţile locale.

 • Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar s-a realizat la termen.

4.d. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar.

 • S-au întocmit documentele legale privind managementul financiar.

4.e. Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale.

 • Documentele financiare oficiale sunt arhivate și păstrate conform legii de către persoana numită prin decizie.

5. Motivarea

5.a. Asigurarea de servicii: consultanţă şi expertiză, bază logistică, microproducţie

O atenție specială s-a acordat întreținerii și valorificării judicioase a spațiilor pentru învățământ:

 • În anul școlar 2020-2021, se folosesc următoarele spații de învățământ:

SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

–     31   SĂLI DE CLASE DIN  CARE: – 8 săli grădiniţa

                                                                   – 12 săli învățământ  primar

                                                                    -11 săli învățământ gimnazial

 • 3 LABORATOARE TIC
 • 4 TERENURI DE SPORT
 • 1 SALĂ SPORT
 • Spațiile de învățământ au fost valorificate pentru toate activitățile cerute de procesul didactic.
 • Școala dispune de utilități adecvate derulării normale a procesului de învățământ: curent electric, apă curentă, telefon, conectare la internet, sistem de încălzire.
 • Mijloacele de învățământ și materialul didactic corespund unei dotări moderne. S-au asigurat necesarul de manuale școlare, ghiduri și auxiliare didactice, planșe, fond de carte corespunzător în biblioteca școlară, aparatură modernă (calculatoare, videoproiectoare, televizoare, radiocasetofoane etc.).
 • S-a urmărit respectarea condițiilor ergonomice privind mobilierul școlar, existând în toate sălile de clasă mobilier mobil, nou, adecvat vârstei copiilor, mobilier care poate fi repoziționat în funcție de activitate.
 • Există echipamente și mijloace moderne de informare și comunicare
 • În afara spațiilor destinate procesului didactic, școala dispune de spații administrative și spații sociale: birouri director, cancelarie, birou al compartimentului secretariat, birouri ale compartimentului contabilitate, spațiu de depozitare a alimentelor, spațiu destinat păstrării arhivei.
 • Școala este, în fiecare an, centru de examen, în cadrul examenului de Evaluare Națională.

Alte elemente:

1. Organizare

1.a. Colaborarea cu autorităţile locale alese (Consiliul Judeţean, Consiliul Local şi Primăria) în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţilor şcolare.

 • Avându-se în vedere cerinţele procesului de reformă, transformările pe care le traversează societatea românească, constatările statistice privitoare la diminuarea interesului pentru reperele fundamentale ale valorilor naţionale şi universale, au fost încheiate parteneriate educaţionale care au avut ca scop întărirea relaţiilor comunitare şi a legăturii şcolii cu alţi posibili factori educativi(instituţii de cultură, poliţie etc.).

1.b. Încheierea de contracte cu agenţii economici, O.N.G. şi alte organizaţii privind prestări reciproce de servicii.

 •      Există parteneriate încheiate și funcționale cu:

   -Fundația Cultural-Științifică ”General Gheorghe Magheru””

   -Asociația ȘCOALA GORJEANĂ

   -Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj

  -Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Gorj

2. Conducere operaţională

2.a. Aplicarea programelor naţionale de succes, a proiectelor de inovaţie aprobate şi întocmirea documentelor de implementare.

 • S-au întocmit documentele și s-au aplicat programele naționale de succes în mare parte.

2.b. Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserica, alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii ca focar de civilizaţie.

 • S-a colaborat cu instituțiile locale precum și cu biserica în vederea creșterii importanței școlii în comunitate, astfel încât aceasta să devină nucleul de educație și civilizație pentru comunitate.

2.c. Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, pompieri şi Poliție Locală în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile.

 • Este încheiat protocol de colaborare cu poliția locală pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile  cât și pentru asigurarea siguranței elevilor. Colaborarea a fost fructuoasă, neexistând problem deosebite  în acest sens.

3. Control-evaluare

3.a. Participarea la realizarea planului  de inspecţie (succes, tematică şi succes,) împreună cu I.S.J.

 • S-au realizat inspecții tematice din partea reprezentanților ISJ Gorj.
 • În luna septembrie 2017, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” a fost evaluate de ARACIP, punctajul fiind unul foarte bun.

3.b. Operaţionalizarea / elaborarea criteriilor de monitorizare şi evaluare utilizate în activitatea de inspecţie.

 • În activitatea de inspecție efectuată de director la clase, am utilizat criteriile de monitorizare și evaluare precizate în metodologie.

3.c. Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare.

 • S-au aplicat instrumentele de monitorizare și evaluare ale  fiecărei categorii de personal prevăzute de lege.

3.d. Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurarea a calităţii ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

 • Responsabilii comisiei de curriculum și CEAC au realizat  rapoarte privind activitatea celor două comisii specificând punctele tari și slabe legate de calitatea educației la nivelul școlii.

3.e. Întocmirea documentelor de evaluare a realizării proiectelor de inovaţie şi succes

 • S-au întocmit documentele necesare pentru evaluarea proiectelor de inovație și succes.

3.f. Întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate a unităţii şcolare.

 • S-au realizat rapoartele semestriale și anuale de activitate a unității școlare, acestea fiind prezentate CP și CA dar și autorităților locale în fiecare an.

4. Motivarea

4.a. Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură, expertiză / consultanţă etc. ) pentru programele şi activităţile comunitare.

             -la nivelul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoş” Ceauru au funcţionat    mai multe cercuri în  colaborare cu Palatul Copiilor Târgu-Jiu. Coordonatorul acestor activități din partea instituției amintite a fost profesorul Ion Elena.

             -la nivelul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoş” Ceauru au funcţionat mai multe Secții  ale Școlii Populare Târgu-Jiu: canto, dansuri populare, meșteșuguri tradiționale.

5.Implicare/participare

5.a. Consultarea organizaţiilor sindicale în procesul de învățămâmânt  şi în rezolvarea problemelor şcolii.

 • În rezolvarea problemelor școlii cât și în procesul instructiv au fost consultati reprezentanții organizațiilor sindicale, aceștia fiind prezenți la ședințele CP și CA ale școlii.

5.b. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii locale: membrii în organe  alese de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor neguvernamentale., privind creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar.

 • În elaborarea ofertei educaționale ale școlii au fost consultați părinții și elevii, dar și reprezentanții autorităților locale în ședințele CA.

6. Formare/ dezvoltare profesională

6.a. Organizarea diferitelor forme de reconversie profesională*).

 • Individual, fiecare cadru didactic a fost sfătuit mai mult sau mai puțin pentru efectuarea unor cursuri de reconversie profesională.
 • Majoritatea cadrelor didactice au două specializări, unele chiar și trei fapt ce dovedește preocuparea acestora pentru pregătirea profesională.

Pentru anul școlar 2022-2023, o mențiune specială avem pentru implicarea în activități a personalului didactic și nedidactic de la Grădinița PP Bălești. Cu titlu de exemplu, iată câteva dintre proiectele implementate :

– Proiect de parteneriat educațional – “ Dacă copilul trăiește sentimentul siguranței, învață să aibă încredere în sine”.  – Școala Gimnazială “Ion Grigoriu” Lelești

– Proiect educațional județean “Diferiți … dar împreună!” – Grădinița cu P.P. “Mihai Eminescu” Tg-Jiu

– Proiect educativ extrașcolar “Și noi avem drepturi!” – Grădinița cu P.P. “Mihai Eminescu”, Tg-Jiu

– Proiect de parteneriat educațional Grădiniță – Bibliotecă “Prietenii Cărții” – Biblioteca comunei Bălești

– Proiect de parteneriat educațional “Dinți frumoși și sănătoși” – Cabinet stomatologic, Doctor Șerbănoiu Andreea

– Proiect educativ – social “Împarte – Educă – Donează” – Liceul Tehnologic “Duiliu Zamfirescu” Dragalina, Jud. Călărași

– Proiect educațional de voluntariat și incluziune socială “Crăciunul cu zâmbete”- Liceul Tehnologic “Duiliu Zamfirescu” Dragalina, Jud. Călărași

– Proiect educațional  EDITURA EDUS , Jud. Mureș

– Concursul “Olimpiadele preșcolarilor” – Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

– Programul național “Citește-mi 100 de povești” inițiat de Asociația OvidiuRo

– Proiect pilot GRLÎ (Grădina de relaxare, liniște și îvățare) inițiat de Asociația Creștini.

           Prioritățile  școlii sunt legate, pe lângă activitatea școlară, de  activitățile extrașcolare:

excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti.

              Primăria și Consiliul Local Bălești au organizat  și în această vară, proiect propus în anul 2017 de primarul Mădălin Ungureanu, o  tabără  gratuită   pentru elevii Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” din localitate, elevi  cu cele mai bune rezultate la învățătură. Cei mai buni elevi din comună au petrecut 7 zile de tabără în stațiunea Costinești.

                15 elevi de gimnaziu din Bălești  s-au aflat  la Costinești  în această vară într-o tabără oferită de Primăria din localitate. Este deja o tradiție ca Primăria și Consiliul Local Bălești să ofere  în fiecare an celor mai buni elevi din comună o tabără gratuită la mare sau la munte. Costurile de transport, cazare și masă sunt asigurate în întregime de Consiliul Local Bălești.

               Școala ca instituție de educație complexă joaca un rol important în formarea unor caractere și personalități decisive în viața tinerilor. Aceasta participă, împreuna cu alti factori importanti, la șlefuirea unor talente, la formarea unor deprinderi si abilitati de munca, de invatare, la atingerea idealurilor de viata ale fiecaruia.

              Rolul școlii este important in stabilirea rolului social al fiecaruia, in atingerea unui status social optim astfel incat, structura sociala din Romania sa poata fi diversa, sa existe căi optime de comunicare si convietuire.

            Școala poate si trebuie sa fie o rampa de lansare spre idealurile fiecaruia, cu conditia necesara ca si individul sa vina in intampinarea acesteia, a scolii, sa fie implicat activ, sa fie avid de cunoastere, sa fie constient de rolul scolii in formarea sa profesionala si multiculturala.

Director,

Prof. Șomîcu Cornel