Codul Etic al cadrelor didactice

CODUL ETIC AL CADRELOR DIDACTICE

Aprobat în Consiliul de Administrație la 23.11.2015

1. Întreţinerea unor relaţii corecte, principiale, in relaţiile cu elevii, părinţii, colegii, personalul angajat al școlii;
2. In procesul instructiv-educativ elevul va fi tratat cu respect. Astfel:
-Sunt interzise pedepsele corporale;
-Este interzisa aplicarea de tratamente degradante elevilor, tratamente care afectează
dezvoltarea psihica si starea emoţionala a acestora;
-Se va respecta demnitatea elevului;
-Cadrele didactice au obligaţia de a asculta opinia elevilor;
-Cadrele didactice au obligaţia de a proteja imaginea elevilor si dreptul la viata privata,
intima si familiala;
-Cadrele didactice au obligaţia de a respecta dreptul elevului la timp liber si odihnă.
3. Evaluarea elevului va fi obiectivă, exigentă dar și tolerantă;
4. Acordarea unei griji deosebite întreţinerii spaţiului şcolar si ambientului claselor;
5. Asigurarea protecţiei elevilor împotriva abuzurilor și violenței;
6. Este interzisă desfăşurarea de acţiuni de propagandă politică sau de prozelitism religios;
7. Ţinuta cadrelor didactice va fi decentă, corespunzătoare scopului muncii desfăşurate in
această instituţie;
8. Cadrele didactice vor da dovada de iniţiativă în vederea îmbunătățirii calităţii procesului instructiv-educativ desfăşurat în şcoală;
9. Manifestarea unei atitudini competitive în desfăşurarea întregii activităţi;
10. Cadrele didactice vor urmări permanent creşterea prestigiului si promovarea imaginii
școlii

Reclame