Exercițiu de simulare a unui cutremur la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru

Peste 150 de elevi și 15 cadre didactice de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești au participat marți, 7 martie 2023, la un exercițiu de simulare a unui cutremur, sub coordonarea ofițerilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ʺLt. Col. Dumitru Petrescuʺ Gorj. 

Exercițiul face parte din planul anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență și a urmărit perfecționarea deprinderilor cadrelor didactice pentru luarea măsurilor de protecție a elevilor și conducerea activităților de evacuare în cazul producerii unui seism, cunoașterea modului de intervenție de către personalul cu atribuții în acest sens și antrenarea cadrelor didactice și a elevilor pentru asigurarea protecției proprii, în cazul unui cutremur. 

Cadrele didactice spun că elevii au aflat cu această ocazie care sunt regulile de comportare şi măsurile de protecţie ce trebuie adoptate în timpul producerii cutremurului şi după ce mişcarea seismică a trecut. Reprezentanții ISU Gorj au completat informațiile copiilor și profesorilor privind și alte situații de urgență.

Proiect educațional dedicat memoriei lui Tudor Vladimirescu

Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești a găzduit la finele săptămânii trecute o serie de manifestări dedicate împlinirii a 202 ani de la Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. Este vorba de Proiectul Educativ Județean ”Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor” în organizarea școlii gazdă în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Societatea de Științe Istorice-filiala Gorj, Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și  Asociația ”Școala Gorjeană”.

În 2021, o initiativă legislativă a declarat  drept erou al națiunii române pe  Tudor Vladimirescu, gorjeanul care a intrat în istorie  pentru curajul său dovedit la Revoluția de la 1821 pe care a condus-o, mișcare care avea ca scop eliberarea popoarelor creștine de sub dominația otomană.

Tudor Vladimirescu a rămas o personalitate importantă  în istoria noastră națională , devenind o sursă de inspirație și pentru cultura noastră. Cuvintele sale „Patria se cheamă poporul, iar nu tagma jefuitorilor” au rămas emblematice în istoria acestei țări.

Ca în fiecare an din ultimele două decenii, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Bălești au dedicat  o serie de manifestări evenimentului amintit. Toate aceste activități au fost reunite în cadrul Proiectului Educațional „Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor”. S-au aflat în fața elevilor ANGELICA NECȘULEA-Inspectoratul Școlar Județean Gorj, VALENTIN PĂTRAȘCU-Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”, ION HOBEANU și DUMITRU CĂTĂLIN DRĂGHICI-Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale,  DAN PUPĂZĂ-Asociația ȘCOALA GORJEANĂ, ELENA FĂLCĂU-Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” și CORNEL ȘOMÎCU-Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj.

 Desfăşurată în prima parte a anului 1821 (între ianuarie  și mai), Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu a dus la sfârșitul domniilor fanariote în Țara Românească și Moldova.  Menționat deseori în manuale, imortalizat prin statui și tablouri, Tudor Vladimirescu este, în realitate, un personaj puțin cunoscut de marele public, dar extrem de interesant și chiar controversat.

Născut dintr-o familie de moșneni sau de țărani liberi din județul Gorj, Tudor Vladimirescu a ajuns prin pricepere și adaptabilitate, administrator de moșii, negustor, dar și ofițer  în armata țaristă, grad de ofițer obținut în timpul ocupației rusești dintre 1806 și 1812. Era căpitanul pandurilor, singura forță militară a vremii. A condus efectiv țara timp de circa două luni, între martie și mai 1821.

Istoricii definesc Revoluția din 1821 drept începutul procesului de renaștere națională a României.

Elevii au aflat de la vorbitori amănunte despre relațiile eroului din Vladimir cu biserica, despre documentele privind evenimentele care se păstrează la Muzeu și Arhive ș.a. S-a prezentat și povestea portretelor lui Tudor Vladimirescu.  Theodor Aman este cel care a fixat în memoria populară înfățișarea lui Tudor Vladimirescu, deși toate variantele de portret au fost realizate postum. Chipul său a fost reconstituit de pictor cu ajutorul mărturiilor unor veterani panduri, supraviețuitori ai Revoluției din 1821, și mai ales cu ajutorul informațiilor și certificarea autenticității din partea unuia dintre apropiații lui Tudor Vladimirescu, Petrache Poenaru (1799–1875), cunoscutul inventator al stiloului.

Spre sfârșitul vieții, l-a ajutat pe Theodor Aman să prindă pe pânză înfățișarea „Domnului Tudor” în tabloul realizat probabil în perioada 1874-1876, la peste o jumătate de veac de la moartea acestuia. Mai recent, au fost descoperite la Viena, unde Tudor Vladimirescu călătorise, litografii care îl reprezintă (cu o expresie aprigă, dură), dar e puțin probabil ca Aman să le fi cunoscut. Portretul realizat de Aman seamănă destul de bine cu litografiile menționate, dar prezintă o versiune idealizată: un bărbat chipeș, demn, cu o expresie calmă, sigur de el, capabil să domine oamenii și situațiile – portretul unui adevărat erou național, foarte necesar în contextul acelor vremuri, când România avea să-și proclame independența față de Imperiul Otoman și să o cucerească printr-un război.

De asemenea, Tudor Vladimirescu a trecut prin Bălești,  venind de la Mehedinți, pe drumul Cerneţului, face popasul între Bălești și Tămășești, la așa-zisul han al lui Meleca, lângă dealul Gurguleu apoi, trecând prin Bălești, recrutează de aici un pandur, pe Vasile Frătuţu-Spineanu, de 26 ani, continuându-și drumul spre Tg-Jiu și mai departe spre București. Și la Cornești se păstrează amintirea lui Tudor  Vladimirescu care era în trecere de la Cloșani, la Tg-Jiu. În trecerea sa prin Cornești, Tudor Vladimirescu a poposit numai o noapte aici la Hanul aflat acum în paragină.

ANUNȚ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTONIE MOGOȘ” CEAURU

Școală Gimnazială ”Antonie Mogoș”, cu sediul în comuna Bălești, sat Ceauru, str. Aleea  Școlarilor, nr. 12, județul Gorj, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1 (unul) funcții contractuale vacante, după cum urmează:

 • denumirea postului: Muncitor III, pe perioadă nedeterminată.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

2. condiții specifice:

nivelul studiilor: medii;

vechimea în specialitate necesară ocupării postului: 3 ani ;

calificare în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, instalații;

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul Școlii Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru , în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului 10.03.2023 , un dosar de concurs cuprinzând următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie ( dacă este cazul);
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Rezultatele selectării dosarelor se afișează la sediul Școlii Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, în data de: 03.04.2023.

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru , după următorul calendar: 

prima probă constă în proba scrisă, în data de 10.04.2023, ora 9.00;

– proba interviu/practică, în data de 11.04.2023,  ora 9.00.;

– depunerea și soluționarea contestațiilor: 12.04.2023 .

. Tematică :

 • Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora;
 • defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire
 • securitate și sănătate în muncă și PSI.

Bibliografie :

 • Legea nr. 319 / 2006 privind protecţia şi securitatea muncii, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare .
 • ROFUIP 2020

Relații suplimentare se pot obține la: departamentul secretariat, telefon 0748828211, e-mail scoalaceauru@yahoo.com / pe site-ul www.scoalaceauru.org ; persoană de contact ȘOMÎCU CORNEL .

[CONDUCĂTOR INSTITUȚIE/REPREZENTANT LEGAL]

Prof. ȘOMÎCU CORNEL

Proiect Erasmus+ 2019-2022:”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

Elevi selectați în etapa a II-a pentru mobilități Erasmus + în Proiect Erasmus+ 2019-2022:”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”. Rezultate:

 1. Dănilă Maria Magdalena-10
 2. Croitoru Nicoleta-Loredana-10
 3. Ularu Maria Cosmina-10
 4. Burtea Văcaru Daniela Ștefania-10
 5. Duțescu Elena Mihaela-10
 6. Vezure Patrisia-10
 7. Giorgi Vasilica Ștefania-9
 8. Vîrțanu Andrada Elena-9
 9. Brujan Aida Maria-9
 10. Bejinaru Miruna-9
 11. Feraru Ștefan Claudiu-9
 12. Gânj Adelina-Florina-9
 13. Bușe Roberta-9
 14. Lungan Ionuț-9

Rezerve:

 1. Tudorescu Georgeta Andreea-8
 2. Lăzăroiu Andreea Ariana-8
 3. Brujan Ariana Maria Aurelia-8
 4. Manea Elena Denisa-7
 5. Ciucur Alexandru-7
 6. Popescu Daria Ștefania-7

Vaccinare la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”, 16 decembrie 2021


GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TALPASESTI, BALESTI BALESTI 100.00%
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BALESTI BALESTI 75.00%
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CEAURU, BALESTI BALESTI 80.00%
GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.1 CORNESTI BALESTI BALESTI 100.00%
GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.2 CORNESTI BALESTI BALESTI 100.00%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE MOGOȘ” CEAURU, BĂLEȘTI BALESTI 93,00%
SCOALA GIMNAZIALA BALESTI BALESTI 83,00 %
SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI, BALESTI BALESTI 73,00 %